Anunț!

Anunturi Bugetul comunei Consultări publice

Primăria  com.Chetrosu rl.Anenii Noi, inițiază începând cu data de  16.02.2023

consultări publice pe marginea  proiectului  de  Decizie a Consiliului  local cu privire la executarea Bugetului pe anul 2022.

Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectului  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesitățiilor  de  examinare a gradului de  executare a Bugetului  local  pe 12  luni ale  anului  2022 și a rezultatelor inventarierii bunurilor instituţiilor bugetare  pentru  anul  2022 , de necesitatea  soluționării  unor probleme a localității  și derivă din prevederile  legislației în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor  de decizie supuse consultării publice pot fi expediate pînă  la  data  de 07.03.2023  pe  adresa  electronică:

consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com  

și la tel : 0265-32-137 – secretar

Proiectele  de decizie   sunt  disponibile   la sediul  primăriei  com.Chetrosu rl.Anenii Noi și  pe  pagina WEB  oficială : www.comunachetrosu.md 

 Proiect de DECIZIE

 Cu privire la executarea bugetului comunal  Chetrosu pe  anul  2022

Analizând raportul prezentat de contabilul-şef al Primăriei com.Chetrosu, privind executarea bugetului local pe anul 2022 şi constatând că în perioada de raportare activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din hotărârile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a deciziei consiliului privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, în temeiul prevederilor art. 29 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, propune Consiliului comunal Chetrosu, următorul proiect de decizie:

 1. Se ia act de raportul prezentat de contabilul-şef al Primăriei com.Chetrosu privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2022.
 2. Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2022 la capitolul “Venituri” în sumă de 15090,0 mii lei (anexa nr.1).
 3. Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2022 la capitolul “Cheltueli” în sumă de 15390,6 mii lei ( anexa nr.2,3).
 4. Contabilitatea primăriei, în persoana contabilului-şef dna Larisa Brailean, va asigura:

–  neadmiterea   mobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare şi creditoare;

– realizarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielilor bugetare şi valorificarea mijloacelor alocate în limita alocaţiilor prevăzute.

 1. Dl L.Zalevschi, primarul com.Chetrosu, va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei real create în teritoriu întru colectarea deplină a veniturilor proprii aprobate în bugetul local pentru anul 2022.
 2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, și pe pagina web a instituţiei.
 3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Primarului com.Chetrosu.

 Preşedintele şedinţei consiliului       ________________   

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                       ________________   

 

Anexa  nr.1

la Decizia nr.  din              2023

Analiza

Încăsării veniturilor în bugetul local a primăriei Chetrosu

la situaţia 31.12.2022

 

Clasif.

Buget.

  Denumirea Venitului   Planul anual

aprobat

Planul

Precizat

      la

31.12.2022

Execut.

   la

31.12.2022

Devieri In % Executarea

anului precedent

+,- la

plan.

prec.

 
Venituri -total 9975,2 15119,6 15090,0 -29,6 99,8 9864,2
Venituri proprii 3214,8 3214,8 3645,1 430,3 113,38 3259,5
111110 Impozit pe venit din salariu 2400.0 2400.0 2653,5  253,5 110,56 2438,8
111121 Alte impozit pe venit 100,0 10500 235,8 135,8 200 61,7
111124 Impozit pe venit pers.fizice ce desf.activ.domeniu comertului 9,0 9,0 6,1
111125 Impozit pe venit Pfin regim de taxi 10,0 10,0 -10,0 11,0
111130 Impozit pe venit aferent operatiunilor de predare 4.0 4.0 2,8 -1,2 69,6 3.7
113161 Impozitul funciar al pers.juridice si fizice calit.intreprinz 24,5 24,5 18,0 -6,5 73,3 16,1
113171 Impozitul funciar al pers.fizice -cetateni 43,7 43,7 43,3 -0.4 99 46,0
113210 Impozit bun.imobile pers.juridice 4,2 4,2 19,1 14.9 >200 20,2
113220 Impozit pe bun. imobile pers.fizice 21,0 21.0 22.2 1,2 105,6 22,6
113230 Impozit pe bun.imobil achitate de pers juridice 40.0 40.0 56,5 16,5 141,3 68,0
113240 Impozit imob. din valoarea estimată de piaţă 66.0 66.0 65,5 -0,5 99,25 73,8
113313 Impozitul privat 2,0 2,0 5,0 3,0 >200 0.2
114411 Taxa de piaţă 12.4 12.4 12.4 100 12.0
114412 Taxa p-n amenajarea teritoriului 80.0 80.0 77.6 -2.4 97.01 75.6
114413

 

Taxa p-n prestarea serviciilor de transport 2.0 2.0 0.4 -1.6 20 1.8
114415 Taxa pentru dispozitive publicitare 3.0 3.00 5.6 2.6 186.27 3.3
114418 Taxa p/u obiect de comerţ 390,0 390,0 396.7 6.7 101.7 385.5
114421 Taxa pentru cazare 2.0 2.0 12.9 10.9 >200 4.7
114522 Plata pentru patent.intreprin 10.0 10.0 8.7 -1.3 87.0 8.1
 

141522

Arenda teren cu dest.agric incasate in BL 10.0 10.0 23.7 13.7 >200 13.8
141533 Venit de la arenda teren cu alt.dest decit cea agricola 17.0 17.0 61.1 44.1 >200 38.1
142211 Taxa pentru dreptul organ.licitaţii/ loterii 0.1 0.1 0 3.7
142215 Plăţi p/u certif.de urbanism 4,0 4,0 5,6 1,6 140.00 5.0
142310 Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 240.0 240.0 246.8 6.8 102.8 236.0
142320 Plata p/u locatiunea patrim.public 4.0 4.0 2.9 -1.1 72.9 1.0
143130 Amenzi si sanctiuni contrav 2,1 2,1 2.7 0.6 128.57 1.2
144213 Donaţii voluntare pentru cheltueli capitale 398,2 261,0 -137,2 65,53
145142 Alte venituri 16,0 16,0 7,5 -8,5 46,88 37,3
Total transferuri primite din cadrul bugetului naţional 6467,3 11213,5 10833,6 -379,9 96,61 6272,4
191231 Transferuri pentru cheltuielile curente  cu destinatie generală 810,8 810,8 810,8 0 100.00 979,8
191211 Transferuri curente cu dest. speciala de nivelul I p/u învăţămintul prescolar 4639,2 5434,2 5250,4 -183,8 96,6 4348,9
191216 Transferuri curente cu dest.speciala pentru infrastructura drumurilor 1017,3 1017,3 1017,1 -0,2 99,98 459,4
191220  

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială

250,0 250,0 100
191239 Transferuri curente cu dest.generala 42,0 42,0 100
191420 Transfer.capitale primite cu dest.speciala între instituţ.buget,de stat şi instit.bugetelor locale de nivel.I 3659,2 3463,3 -195,9 94,65 484,3

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  nr.2

la Decizia nr. din  2023

Executarea bugetului comunal la partea de cheltuieli pe institutii la data                                          31.12.2022(mii lei)

Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

31.12.22

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

Cheltuielile total 9975.2 16378.4 15390.6 -987.8 93.71
00169 Actiuni generale -350.0 350.0 -495.9
00111 Autorităţi legislative şi executive 1486,4 2015,2 1924,3 -90,9 95,5
00911 Educatie timpurie Todireşti 2454,6 3085,6 3013,4 -72,2 97,7
00911 Educaţie timpurie Chetrosu 2424,6 5836,2 5577,4 -258,8 95,5
00820 Biblioteca Chetrosu 120,4 99,4 63,9 -35,5 64,3
00820 Biblioteca Todireşti 174,1 148,1 113,2 -34,9 76,4
00820 Camin cult. Chetrosu 189,6 202,6 191,3 -11,3 94,4
00820 Camin cult.Todireşti 200,4 209,4 134,1 -75,3 64,0
00812 Servicii de sport şi cultura fizică 75.0 84,0 58,9 -25,1 70,1
00813 Activitaţi p/u tineret 20.0
11099 Alte servicii de protectie sociala 200,0 195,5 -4,5 97,8
00451 Drumuri 1767,3 1478,3 1477,2 -1,1 99,9
00640 Iluminarea strazilor 450,0 302,0 272,4 -29,6 90,2
00620 Dezvoltarea comunală şi amenanj 762,8 2372,3 2191,2 -181,1 92,4
88804 Invatamintul gimnazial 186.1 185.2 -0.9 99.5
0630 Aprovizianarea cu apa 200.0 489,0 488,5 -0,5 99,3

Sold la 01.01.2021                1348,8mii lei

Sold la 01.01.2022               1048,2  mii lei,inc.mij.spec.

 

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  nr.3

la Decizia nr.    din 2023

Executarea  bugetului pe anul 2022 la cheltuieli  conform clasificaţiei bugetare pe articole

 

Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

31.12.22

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

Total 9975,2 16378,4 15390,6 -997,8 93.71
211180 Remunerarea muncii 3850,2 3860,1 3665 -195,1 94,95
212100 Contribuţii de asigurări sociale 1116,4 1134,7 1062,8 -71,9 93,67
222110 Energia electrică 301,0 389,0 356,6 -32,4 91,67
222120 Gaze 370,0 736,7 664,6 -72,1 90,21
222140 Apa si canalizare 19,0 26,0 24,0 -2 92,31
222190 Alte servicii comunale 7.2 7.4 3,6 -3.8 48.65
222210 Servicii informaţionale 34,4 32,4 28,8 -3.6 88,80
222220 Servicii de telecomunicaţie 15.0 15.0 8,9 -6.1 59,26
222300 Servicii de locatiune 39,5 39,0 -0,5 98,73
222400 Servicii de transport 11.0 125,6 125,1 -0,5 99,56
222500 Servicii de reparaţie curente 1138,0 485,2 471,8 -13,4 97,25
222600 Formare profesionala 2,0 2,0 0 100
222710 Deplasari 3.0 1,9 1,2 -0,7 62,74
222950 Servicii judiciare
222970 Servicii bancare 23.0 21,7 20.4 -1,3 93,92
222980 Servicii poştale 7.0 9,5 3,0 -6,5 31,58
222990 Alte cheltueli neatribuite altor aliniate 620,1 1117,1 1040,5 -76,6 93,15
251200 Subventii acordate institutiilor de stat si municipale 166,0 166,0 0 100
272500 compensatii 44,0 42,0 42,0 0 100
272600 Prestaţii de asistenţă socială 0 200,0 195,5 -4,5 86,43
273500 Îndemniz.p/u incapacit.muncă 13.0 28,4 21,8 -6.6 76,82
281900 Alte cheltueli curente 177,0 213,0 90,3 -122,7 42,39
281120 Cotizaţii în organiz.din ţară 21.0 11.0 4,8 -6,2 43,64
273900 Alte prestatii sociale ale angajatorilor 147,0 147,0 0 100
311120 Reparatii capitale ale clădirilor 275,0 259,1 -15,9 94,23
312110 Procurarea  constructiilor speciale
312120 Reparaţii capitale a construcţiilor speciale 160,0 160,0 0 100
315110 Procurarea mijloacelor de transport 1686,8 1555,1 -131,7 92,19
314110 Procurarea masinelor si utilajelor 20,0 18,5 18,2 -0,3 98,37
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor,inventarului de producere şi gospodăresc 56,0 11,0 0 -11,0 0
318110 Procurarea altor mijloace fixe 40.0 130,0 129,0 -1,0 99,23
319290 Alte investitii capitale in active materiale 2949,6 2891,3 -58,3 98,02
331110 Procurarea combustibilului 10.0 10.0 6,0 -4,0 60.00
332110 Procurarea pieselor de schimb 27,6 26,7 -0,9 96,83
333110 Procurarea produselor alimentare 747,0 808,3 803,8 -4,5 99,45
334110 Procurarea medicament. p/u prim ajutor 4.0 4.0 4.0 0 100
335110 Procurarea materialelor p/u scopuri didactice 10.0 0 0 0 0
336110 Procurarea materialelor de uz gospod.şi rechizite de birou 106,0 143,9 124,0 -19,9 86,18
337110 Procurarea material.de construcţie 1565,0 1628,1 1590,0 -38,0 97,66
338110 Procurarea accesorilor de pat,înbrăcăminte 10.0 16,0 15,0 -1,0 93,66
339110 Procurarea altor materiale. 86,9 132,2 119,4 -12,8 90,35
371210 Realizarea terenurilor -450,0 -450,0 -495,9 -45,9 110,19

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                          

 

                                                                                          Anexa nr.4
la Decizia Consiliului Local

Raportul

„Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2022”

 

 1. Introducere

Bugetul local pentru anul 2022 a fost aprobat la capitolul „Venituri” în sumă de 9975.2 mii lei şi la capitolul „Cheltuieli” în sumă de 9975.2 mii lei .

Indicatorii sintetici executați a bugetului local pe anul 2022 se prezintă astfel:

 mii lei

Aprobat Precizat Executat % față de precizat
Venituri 9975.2 15116.6 15090.0 99.8
Cheltuieli 9975.2 16388.4 15390.6 93.91

 

Analizând execuția bugetului comunal pe anul 2022 se constată următoarele:

 • încasările realizate în sumă 15090.0 mii lei cu 29.6 mii lei (0.2%) mai putin decit nivelul prevederilor precizate;
 • cheltuielile efectuate în sumă de 15390.6 mii lei au fost cu 997.8 mii lei (6.09%) sub nivelul prevederilor precizate;

 

 1. Compartimentul ,,Venituri

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate unele rectificări de buget în temeiul Deciziilor  Consiliuui Local  în urma cărora s-au efectuat precizări. Astfel, bugetul comunal la capitolul „Venituri” a fost majorat cu 5144.4mii lei, planul precizat fiind în sumă de 15119.6 mii lei, inclusiv s-au majorat veniturile la următoarele capitole:

– la „Donatii voluntare” cu 398.2 mii lei

–  la „Transferuri  curente primite cu destinaţie specială”  cu 795.0mii lei.

– la „Transferurile primite cu destinaţie generală „cu 42,0mii lei

–  la” Transferuri capitale primite cu destinatie speciala”  cu 250,0mii lei

– la „Transferuri capitale primite cu destinatie speciala” cu 3659,2 mii lei

 

În anul 2022 în bugetul comunal au fost acumulate venituri în sumă totală de 15090,0 mii lei, ce constituie o îndeplinire a planului anual precizat la nivel de 99,8 la sută. Comparativ  cu anul precedent, veniturile sunt în descreştere cu 53,18%. Executarea bugetului la capitolul „Venituri” este relatată în tabelul nr.1.

În structura veniturilor bugetului comunal 74,0 la sută sau 11213,5 mii lei o constituie suma transferurilor, 16,6 % impozitul pe venit, 1.3% impozite pe proprietate, 3.3 %  la ipozite si taxe pe marfuri si servicii și 4,5 % alte venituri.

 

Din veniturile proprii (fără transferuri) cele mai considerabile sânt încasările la impozitele pe venit  15,4 la sută. Suma acumulată de la persoanele fizice şi agenţii economici din comuna constituie total 2901,2 mii lei, fiind în creştere  faţă de anul precedent cu 379,8 mii lei sau cu 115,06 la sută.

Din totalul impozitului pe venit, acumulat din comuna  în sumă de 2901,2mii lei, 110,6 la sută  sânt încasările de la impozitul pe venit reţinut din salariu,  de la persoanele fizice din teritoriu,angajate în instituţiile bugetare şi agenţii economici.

Impozit pe venitul PF spre plata acumulat in suma de 235,8 mii lei fiind  mai mult faţă de anul precedent cu 174,1 mii lei sau cu 200 la sută

 Impozit pe venitul PF ce desf.activitati individuale in domeniul comert acumulat in suma de 9,0 mii lei fiind  mai mult faţă de anul precedent cu 2,9 mii lei sau cu 147,29 la sută faţă de planul aprobat

Impozit pe venitul aferent operatiunior de predare in folosinta a imobilulu. acumulat in suma de 2,8 mii lei fiind executat la nivel de 69,6 la suta

Impozit pe venit PF in regim de taxi acumulat 0 lei,executat anul precedent 11002,33lei

Veniturile din impozite pe proprietate, alcătuiesc 229,5  mii lei sau 1,3 la sută din veniturile proprii şi au fost executate la nivel de 113,97la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă  o descrestere  de 17,60 mii lei sau  1,6 la sută, din ele:

1) La „impozitul funciar ale persoan juridice si fizice în calit intreprin” au fost acumulate 18,0 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 73,3 la sută.

2)  La impozitul funciar ale persoanelor fizice cetaţeni” constituie  suma  de 43,7 mii lei, planul fiind realizat  la nivel de 99,0 la sută. Devierile negative faţă de anul precedent constituie 2,8 mii lei.

 

La impozitul pe bunurile imobiliare ale pers.jrid constitue 19,1mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 200 la suta sau cu 14.9 mii lei mai mult  fata de planul  anual şi sunt în descreştere cu 1,1 mii lei comparativ cu anul precedent.

 • La impozitul pe bunurile imobiliare ale pers.fizice constitue 22,2mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 105,63 la suta sau cu 1,1 mii lei mai mult fata de planul  anual şi sunt în descreştere cu 0,5 mii lei comparativ cu anul precedent.
 • La impozitul pe bunurile imobiliare achitate pers.fizice si juridice inrejistr. in calitate de intreprinzator din valoarea estimata constitue 56,5,0mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 141,3 la suta sau cu 41,28 mii lei mai mult fata de planul anual şi sunt în descreştere cu 11,5 mii lei comparativ cu anul precedent.
 • La impozitul pe bunurile imobiliare achitate de pers.fizice din valoarea estimata constitue 65,5mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 99,25 la suta sau cu 8,3 mii lei mai putin de planul  anual şi sunt în descreştere cu 11,29 mii lei comparativ cu anul precedent.

Veniturile din impozite si taxe pe marfuri si servicii, alcătuiesc 514,4 mii lei sau 3,3 la sută din veniturile proprii şi au fost executate la nivel de 102,99la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă  o creştere de 14.9 mii lei sau  3,0 la sută, din ele

1) La „taxa de piata” au fost acumulate 12,4 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 100,0 la sută, în creştere cu  0,4 mii lei, faţă de anul precedent.

2) La „taxa pentru amenajarea teritoriului” au fost acumulate 75,60 mii lei,        planul anual fiind realizat la nivel de 97.01 la sută, în creştere cu  2,0 mii lei, faţă de anul precedent

3) La „taxa pentru dispozitivele publicitare” au fost acumulate 5.6 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 186.27 la sută, în creştere cu  3.3 mii lei, faţă de anul precedent

4) La „taxa pentru unitatile comerciale” au fost acumulate 396.7 mii lei, planul      anual fiind realizat la nivel de 101.7 la sută, în  creştere cu  11,2 mii lei, faţă de anul precedent

5) La „taxa pentru cazare” au fost acumulate 12,9mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 200 la sută, în creştere cu  8,1 mii lei, faţă de anul precedent

6) La „taxa pentru patenta de intreprinzator” au fost acumulate 8,7 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 87,0 la sută, în creştere cu  0,6 mii lei, faţă de anul precedent

Veniturile din alte venituri, alcătuiesc 611,4  mii lei sau 4,5 la sută din veniturile proprii şi au fost executate la nivel de 88,44 la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă  o creştere de 279,0 mii lei sau  183,9 la sută, din ele:

1) La „arenda teren cu destinatie agricola incasata in BL” au fost acumulate 23,7 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 200 la sută, în creştere cu  13,8 mii lei, faţă de anul precedent

2) La „arenda teren cu alta destinatie decint cea agricola incasata in BL” au fost acumulate 61,1 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 200 la sută, în  creştere cu  23,0 mii lei, faţă de anul precedent.

3) La „plata pentru  certificate de urbanism” au fost acumulate 5.6 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 140,0 la sută, în crestere cu  0,6 mii lei, faţă de anul precedent

4) La „incasari de la prestarea serviciilor cu plata” sunt  plata parintilor pentru alimentati de către instituţiile educatie timpurie  şi  au fost acumulate 246,8,0 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 102,8 la sută, în creştere cu  10,8 mii lei, faţă de anul precedent

6 ) La „plata pentru locatiune bunului patrimon.public” au fost acumulate 2,9 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 72,9 la sută, în creştere cu  1,9 mii lei, faţă de anul precedent

   7 ) La „amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in BL” au fost acumulate 2,7 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 128,5 la sută.

  8 ) La „donaţii voluntare” au fost acumulate 261,0 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 65,5 la sută

Transferurile primite în cadrul bugetului public naţional constituie 10833,6 lei, planul anual fiind executat corespunzător la nivel de 96,6%

De la Bugetul Stat au fost primite următoarele transferuri:

 • Transferuri cu destinaţie specială pentru învăţământul preşcolar, în sumă de 5250,4 mii lei, fiind executate la nivel de 96,6 la sută în raport cu planul anual şi cu 901,5 mii lei  sau 20,7 la sută în creştere faţă  de anul 2021
 • Transferurile curente cu destinaţie specială pentru infrasctructura drumurilor, planificate în sumă de 1017,3 mii lei, au fost executate în sumă de 1017,1 mii lei in crestere cu 557,7mii lei faţă de  anul 2021.
 • Transferuri curente primite cu destinaţie generală în sumă de 810,8 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 100%. În comparaţie cu anul 2021 s-au micşorat cu 169,0mii lei sau 3,1 la sută.
 • Transferurile primite intre institutiile budetului de Sat 3463,3mii lei, fiind executate la nivel de 94,6%, iar faţă de anul 2021 s-au majorat cu 2978,9mii lei.

 

 • Compartimentul ,,Cheltuieli

 

Partea de cheltuieli a bugetului local în anul 2022 a fost aprobată inițial în sumă de 15390,6 mii lei, pe parcursul anului a fost majorată cu 5415,4 mii lei, inclusiv: 4066,6 mii lei din contul majorării veniturilor și 1348,8 mii lei din contul alocării mijloacelor financiare din soldul disponibil. Astfel, cheltuielile bugetului local pe anul 2022 cu modificările efectuate au fost precizate în sumă de 16388,4 mii lei, fiind executate în sumă totală de 15390,6 mii lei sau la nivel de 93,91 la sută din prevederile anuale.Deci, nu au fost executate cheltuieli în sumă de 997,8 mii lei. Comparativ cu anul 2021, cheltuielile bugetului local sunt în creștere cu 5388,5 mii lei .Conform clasificației funcționale, dintre care cele mai esențiale sînt ramurile:

– Învățământ

 

 

Structura cheltuielilor bugetului local conform clasificaţiei funcţionale este reflectată în tabelul nr.2 la prezentul raport. Astfel, cele mai considerabile cheltuieli se atestă la următoarele ramuri:

„Învăţământ” – ponderea majoră în volumul total al cheltuielilor bugetare aparține nemijlocit acestei ramuri și constituie 48,7 la sută. Pentru instituțiile de învățământ pe parcursul anului gestionar s-au valorificat 8590,8 mii lei, nivelul de executare în raport cu planul anual este de 96,2 %.

inclusiv:

La categoria„Educaţie timpurie” pe parcursul anului 2022 au fost acumulate venituri în sumă de 246,8 mii lei din încasările de la prestarea serviciilor cu plată (alimentaţia copiilor) .

La instituţia  Gradinita Chetrosu, cu o fregventa medie anuala de 63 de copii au fost acumulate venituri în sumă de 94,6 mii lei din încasările de la prestarea serviciilor cu plata,tr ansferuri capitale primite de laONDRL  in sumă de 2891,3 lei, si cheltuieli în sumă de 5577,4 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 98,8 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 20,05unitati de personal au fost valorificate în sumă de 1424,2mii lei, cu o realizare de 87,9 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 68,1%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 342,8 mii lei din 396,9 mii lei planificate sau la nivel 86,4la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 5,5%.

3) Prestaţiile sociale constituie 78,1 mii lei,inc.compensatii cadrelor didactice  22,0lei şi îndemnizat.pt.incapacitatea temp.munca 10,7mii lei,45,0mii lei alte trestaţii sociale ale angajatilor

4) Activele nefinanciareconstituie 3603,3 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

 1. a) procurarea produselor alimentare – 349,9 mii lei;
 2. b) reparaţia capitală a clădirii  – 3150,4 mii lei;
 3. c) procurarea medicamentelor si materialelor sanitare – 2,0;
 4. d) procurarea materialelor de construcţie – 61,5 mii lei;
 5. e) procurarea material. de uz şi rechizitelor de birou – 21.1mii lei;

l)procurarea altor materiale  –  15,0mii lei

 

La instituţia  Gradinita Todiresti cu o fregventa medie anuala de 63 copii au fost acumulate venituri în sumă de 152,2 mii lei din încasările de la prestarea serviciilor cu plata . cheltuieli în sumă de 3013,4 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 97,4la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 20,05 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 1658,4mii lei,cu o realizare de 96,0 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuiel. respective în total cheltuiel. instutiei date alcătuieşte 51,6%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 580,2mii lei din 584,0 mii lei planificate sau la nivel 99,3la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 6,1%.

3) Prestaţiile sociale constituie 69,2 mii lei. compensatii cadrelor didactice  20,0mii lei şi îndemnizat.pt.incapacitatea temp.munca – 9,2mii lei

4) Activele nefinanciare constituie 549,5 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

 1. a) procurarea produselor alimentare – 453,9 mii lei;
 2. b) procurarea mașinilor și utilajelor – 2,0 mii lei;
 3. d) procurarea materialelor de construcţie – 17,8 mii lei;
 4. e) procurarea materialelor de uz gospodăr. şi rechizit. de birou – 40.0mii lei;

j)procurarea altor materiale  –  30.5mii lei

n)procurarea mdicamentelor –  2,0mii lei

 

 

 

      „Servicii în domeniul economiei” au fost executate cheltuieli în sumă de 1477,2 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 99,9 la sută în raport cu prevederile anuale precizate,inc. Transportul rutier au fost valorificate cheltuielile în limita sumei transferurilor cu destinație specială  in suma de 1017,3 mii lei şi 459,9  din bugetul local ,pentru infrastructura drumurilor .

 

.

„Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” au fost executate cheltuieli în sumă de 561,3 mii lei. Ponderea acestora constituie 8,0 la sută din volumul total al cheltuielilor. La acest grup valorificarea cheltuielilor constituie 93,4 la sută în raport cu planul precizat. Inclusiv:

La instituţia  biblioteca Todiresti au fost executate cheltuieli în sumă de 113,2 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 76,4

la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 1,25 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 86,1mii lei, cu o realizare de 99,4 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor instituţiei date alcătuieşte 75,0%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 2,0 mii lei cu o realizare la nivel 32,80la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 3,0%.

3)  Activele nefinanciare constituie 22,1 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

 1. a) procurarea literaturii – 20,0 mii lei;
 2. e) procurarea material. de uz gospodăr. şi rechizitelor de birou – 2,1mii lei;

 

La instituţia  biblioteca Chetrosu au fost executate cheltuieli în sumă de 63,9 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 64,3la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 1,25 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 55,9mii lei, cu o realizare de 69,0 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 68,5%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 3,6 mii lei cu o realizare la nivel 96,9la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 6,1%.

3)  Activele nefinanciare constituie 0,7 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

 1. e) procurarea material. de uz  gospodăr. şi rechizitelor de birou – 0,7mii lei;

 

La instituţia  Camin Cultural Chetrosu au fost executate cheltuieli în sumă de 191,3 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 94,4 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 1,5 unitati de personal au fost valorificate în sumă de  94,0mii lei, cu o realizare de 99,1 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 47,9%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 77,9 mii lei cu o realizare la nivel 89,2la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 0,6%.Din ele sau realizat cheltueli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

–   energie electrica                                                         – 3,3miilei

-servicii de locatiune                                                     -19,5 mii lei

-servicuiiu neatribuialtor aliniate                                -45,0 mii lei

-alte cheltueli curente                                                    -10,0mii lei  

3)  Activele nefinanciare constituie 8,5 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice

 1. a) procurarea                                                 -8,5mii lei

d)Procurarea altor materiale                                                   – 8,0 mii lei

La instituţia  Camin Cultural Todiresti au fost executate cheltuieli în sumă de 134,1mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 64,0 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 0,5 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 45,4mii lei, cu o realizare de 44,3 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 39,1%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 56,6 mii lei cu o realizare la nivel 33.9la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 9,6%.Din ele sau realizat cheltueli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

–   energie electrica                                                                  – 0,7miilei

 -servicii de locatiune                                                              -19,5 mii lei

-servicuiiu neatribuite altor aliniate                                    – 36,5 mii lei

-alte cheltueli curente                                                         -14,5mii lei  

 

 

3)  Activele nefinanciare constituie 14,5 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice

 1. a) procurarea materialelor de uz gospodaresc                                  -3,2mii lei

b)Procurarea altor materiale                                                – 11,4 mii lei

 

Pentru  servicii de sport şi cultură fizică au fost utilizate surse financiare în sumă de 58,9 mii lei,ce constituie 70,0 la sută din prevederile anuale.  pentru activitățile sportive au fost executate cheltuieli:

– Servicii de transport                                     – 2,2mii lei

-Cotizatii in ioganiz.din ţara                            – 2,8 mii lei

  Activele nefinanciare constituie 50 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice

 1. a) procurarea combustibilului                      -1,20 mii lei

b)Procurarea echipamentului sportiv              –   13,0 mii lei

 1. c) procurarea materiale de constructie –   8mii lei

Cheltuielile serviciilor pentru tineret nu  au fost executate

Cheltuielile pentru Dezvoltarea conunala şi amenjare au fost executate la nivel de 93,4 la sută sau în sumă totală de circa 2191,2 mii lei. La acest grup sunt incluse:

 1. cheltuieli pentru servicii de reparaţie curente ce constituie 4,6 mii lei şi au fost executate la nivel de 45,8%;
 2. cheltueli pentru servicii neatribuite altor cheltueli au fost executate în sumă de 501,2 mii lei sau la nivel de 95,1 la sută din suma plan precizata.
 3. d) Cheltuielile planificate pentru procurarea combustibilului au fost executate în sumă totală de 4,8 mii lei sau la nivel de 96,0 la sută în raport cu alocaţiile prevăzute în buget.
 4. c) Procurarea materialelor de constructie au fost valorificate în sumă de 71,6 mii lei, sau la nivel de 81,6% .

e)procurarea altor materiale        au fost valorificate în sumă de 32,0 mii lei, sau la nivel de 100.0% .

 1. d) procurarea mijloacelor de transport 1mii lei prin programul Diaspora Acasa Reuşeşte şi AIPA

 

      „Iluminarea străzilor” au fost executate cheltuieli  în sumă de 272,4 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 90,2%, comparativ cu planul anual.

a)cheltueli pentru energie electrică       –                   196.9mii lei

e)procurarea materialelor de constructie    in suma de 75,6mii lei,ce au fost utilizate la extinderea iluminatului stradal şi reparaţia iluminatului existent fara achitarea lucrărilor.

      „Aprovizionarea cu apă” au fost executate cheltuieli  în sumă de 488,5 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 99,9%, comparativ cu planul anual,inc.

 – servicii neatribuite altor aliniate în sumă de 162,5 mii lei

– subsidii acordate ÎM în suma de 166,0mii lei

Învăţămăntul gimnazial” au fost executate cheltueli în suma de 185,2 mii lei

-Pentru reparaţii curente la blocul sanitar Chetrosu în sumă de 85,2 mii lei

– Pentru procurarea hainelor nationale   100,0mii lei

 

„Alte servicii de protecţia socială” au fost executate cheltuieli  în sumă 195,5 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 90,3%, comparativ cu planul anual precizat,inc.acordarea ajutoarelor baneşti(p/u participanţii din razboiul transnistria,afganistan,vaduvele razboiului mondial,participantii la avaria din Cernobîl,p/u alimentatie a 50 copii din gimnazii , familii vulnerabile p/u situaţia grea materială).

Autorităţile legislative şi executive ” au fost executate cheltuieli în sumă de 1924,3 mii lei, sau la nivel de 93,3 %, ponderea cărora constituie 9,8 lă sută din volumul total al cheltuielilor:

 

 • 1) Cheltuielile de personal la 11,0 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 1135,8mii lei, cu o realizare de 99,4 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 73,2%.
 • 2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 586,6mii lei , sau la nivel 64,0la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 19,1%.
 • 3) Prestaţiile sociale constituie 30,8 mii lei,executate la nivel 83,3la sită fată de planul precizat
 • 4) Activele nefinanciareconstituie 102,3 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.
 1. a) procurarea materialelor de construcţie – 6,0 mii lei;
 2. d) procurarea materialelor de uz gospodăr. şi rechizi.birou – 50,0mii lei;

e)procurarea altor materiale  –  22,7 lei

 1. b) procurarea pieselor de schimb -23,5 mii lei

 

Examinând structura cheltuielilor bugetului local sub aspectul clasificaţiei economice (tabelul nr.3) se constată următoarele:

 1. Cheltuielile de personal constituie 4727,8mii lei, fiind executate la nivel de 94,66 la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 45,4 la sută din totalul cheltuielilor.
 2. Pentru bunuri şi servicii au fost valorificate 2789,4 mii lei, cu o executare de 92,7 % din sumele planificate, ponderea cheltuielilor menționate constituie 10,3 la sută din totalul cheltuielilor. Cele mai esențiale cheltuieli s-au înregistrat la servicii energetice şi comunale – 1048,8 mii lei, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii – 37,7 mii lei, servicii de transport – 125,1 mii lei, servicii de reparaţii curente – 471,8 mii lei,  servicii bancare 20,4 mii lei,servicii postale 3,0mii lei, alte  neatribuite altor aliniate  – 1040,5mii lei.
 3. Cheltuielile pentru prestaţii sociale alcătuiesc 406,3mii lei, fiind executate la nivel de 91,6 la sută, inclusiv ,  compensaţiile constituie – 42,0 mii lei, ajutoare băneşti –195,5 mii lei, prestaţiile sociale ale angajatorilor constituie 168,8 mii
 4. Alte cheltuieli au fost valorificate în sumă de 95,1 mii lei, sau la nivel de 42,46 la sută în raport cu sumele planificate,inc.cotizatii in organiz.din tara 4,8mii lei,acitarea indemnizat.alesului local -90,3mii lei,şi altele
 5. Subvenţii acordate instituţiilor municipale în suma de 166,0 lei,valorificate la nivel de 100
 6. Cheltuieli ce ţin de activele nefinanciare ale bugetului local constituie 7205,9 mii lei. Din ele:
 • La mijloacele fixe sunt înregistrate cheltuieli în valoare de 5012,7 mii lei, inclusiv, la reparaţia capitală a clădirilor – 259,1 mii lei şi reparatii capitale construcţiilor speciale au fost utilizate surse financiare în sumă de 160.0 mii   Pentru procurarea maşinilor şi utilajelor – 18,2 mii lei, procurarea uneltelor, inventarului gospodăresc –0 mii lei,  cheltuieli pentru  procurarea literaturii – 29,0 mii lei  ,procurarea costumelor naţionale 100 mii leiş.a.
 • Pentru stocuri de materiale şi circulante au fost valorificate 2689,0 mii lei, cele mai considerabile fiind utilizate la procurarea produselor alimentare în sumă de 803,8 mii lei, materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou – 124,1 mii lei, materiale de construcţie – 1590,0 mii lei, combustibil, carburanţi şi lubrifianţi – 6,0 mii lei, accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte – 15,0mii lei, alte materiale – 119,5mii lei, procurarea medicamentelor – 4,0 mii lei, ş.a
 • Bunuri materiale circulante cu titlul gratuit au fost primite la biblioteci literatură în suma de 4,6mii lei de la Biblioteca Raionala , la grădiniţa Todireşti în sumă de 2,8mii lei  au fost primite bunuri de la părinţi,produse alimentare în sumă 77,5 mii lei pentru refugiaţi,tocator de crengi în sumă de 46900lei,

IV . Fondul de rezervă

Pentru activitățile fondului de rezervă, inițial au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 100,0 mii lei. În perioada gestionară  fondul  de rezervă nu a fost utilizată.

Datoriile debitoare şi creditoriale la situaţia din 31.12.2022 sau format în luna decembrie 2022 pentru cheltuelile de personal care au fost achitate în luna ianuarie 2023 şi alte.Descifrarea  datoriilor se anexază

 

 

Descifrarea creanţelor şi datoriilor

Primaria Chetrosu
Autoritatea/Instituția bugetară
  la situatia din „31” decembrie 2022
lei,bani
Denumirea agentului economic Data înregistrării creanţei/datoriei Codul economic  K=6 Creanțe Datorii Inclusiv: proiecte finanţate din surse externe
Creanțe Datorii
Retribuirea muncii decembrie 2022 211180 319488.65
contrib.asigur.social  decembrie 2022 212100 92651.71
Indemniz incapac.m  decembrie2022 273500
incas.de la prest.serv  decembrie 2022 142310 25270
SRL Iughintras  decembrie 2022 333110 15623.0
IM Gospod comun C  decembrie2022 222990 33091.86
IM Gospod comun Chetrosu  decembrie2022 222400 7718.17
IM Rom petrol  decembrie2022 331110 640.62
Ancorvlad SRL  decembrie2022 333110 59935.07 40389.21
Institutul Muncii septembrie 2022 222990 1200
SA Tipografia  decembrie2022 336110 2433
SA Forestcom  decembrie2022 336110 503.4
SA Moldova gaz  decembrie2022 222120 141945.2 16163.22
Manarda SRL  decembrie2022 337110 1927.56
CC Agua Traide  decembrie 2022 339110
SRL Expert Service   decembrie 2022 222500 414
Moldtelecom SA   decembriee 2022 222220 744.63
IM Lapmol  decembrie  2022 333110 21202.56
    304516.9 476824.96 0
Contabil şef                               L.Brailean