Anunț!

Anunturi Consultări publice

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

 Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Chetrosu, iniţiază, începând cu 22 decembrie 2022, consultarea publică a proiectului de decizie:

 Proiect „Cu privire la schimbarea domeniului şi modului de folosinţă a terenurilor”

În temeiul art.14 alin.(2), litera b) şi e) a Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului Funciar nr.828/1991, Legii 121/2007 art.9 alin (2), lit.b) privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii 29/2018 art.16 alin.(1) lit.f) privind delimitarea proprietăţii publice; cap.III secţiunea 3, pct.34 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1170 din 25.10.2016, conform Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul şi Primăria com.Chetrosu,Anenii Noi, conform avizului comisiei de specialitate, se propune Consiliului comunal Chetrosu următorul proiect de decizie,

 1. Se permite schimbarea domeniului terenurilor proprietate publică cu categoria de destinaţie –teren agricol, din domeniul “public”în domeniul “privat”,după cum urmează:
 • Teren cu număr cadastral 1017118314, suprafaţa – 1.1771 ha
 1. Se permite schimbarea modului de folosință a terenurilor proprietate publică cu categoria de destinaţie –teren agricol, din modul de folosinţă ,,pășuniîn modul de folosință ,,arabil”, după cum urmează:
 • Teren cu număr cadastral 1017118314, suprafaţa – 1.1771 ha
 1. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare a primăriei comunei Chetrosu va depune actele necesare la SCT Anenii Noi, Departamentul „Cadastru” I.P. „Agenţia Servicii Publice”.
 2. Prezentul act administrativ se publică în RSAL și se comunică:
 • Primarul comunei Chetrosu
 • Specialistul în reglementarea regimului funciar
 • Persoanei solicitante
 • Oficiul Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat
 1. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform Codului administrativ.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei __________, consilier.

Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 18 ianuarie 2022, ora 17.00 pe adresa electronică:  consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Diana Toma, secretar al consiliului local.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532137, 026532246 .