Decizia nr.9/1 din 08.12.2022

Anunturi Bugetul comunei Deciziile consiliului local

D E C I Z I E  nr.9/1

                                                          din 08 decembrie 2022

 

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2023 în prima lectură

 

În temeiul prevederilor art. 20 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 alin.(2) lit.n),  art.19 alin.(4) al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul Comunal Chetrosu

 

D E C I D E:

  1. Se aprobă bugetul comunal Chetrosu pe anul 2023 în prima lectură la venituri în sumă de 11308.9 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul  de stat în sumă de 7399.9 mii lei,  şi la cheltuieli  în sumă de  9 mii lei.

 

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului dlui Leonid Zalevschi.

 

Au votat:  pro – 10      contra –  0     s-au abţinut – 0

 

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valentina IACHIMENCO

   

CONTRASEMNAT:

Secretarul consiliului                        ________________ Diana TOMA