Consultări publice!

Anunturi Consultări publice Proiecte de decizii Uncategorized

                                                                                                     A N U N Ţ !

AVIZ

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

În contextul transparenţei decizionale, Vă invităm la  audieri publice

„Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2023”

Cel mai important document, conform căruia comunal Chetrosu va cheltui banii publici şi va înregistra venituri în anul 2023, se expune pentru audieri publice la 08 decembrie 2022, ora 10.30, în incinta sălii de şedinţe a primăriei com.Chetrosu.

Oricare  locuitor  poate lua parte la această audiere!

Opinia fiecărui cetățean contează !

Proiectul bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2023, cu tabele separate privind veniturile şi cheltuielile estimate, este disponibil pe pagina web oficială: www.comunachetrosu.md  sau la sediul Primăriei, pe adresa: s.Chetrosu. str.M.Frunze nr.18.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie propus, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 07 decembrie 2022, ora 17.00, pe adresa electronică: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137, 026532246, 068908339, 067677540 .

 

 

Anexa nr.1

La Proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului counal Chetrosu

pentru  anul  2023 

 

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului comunal Chetrosu

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 11308.9
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 7399.9
II. CHELTUIELI, total 2+3 11308.9
II.1. Cheltuieli, total 2
II.2. Active nefinanciare, total 3
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)          –
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

 Secretar al consiliului                                                                       Diana Toma

Contabil şef                                                                                      Larisa Brailean

 

Anexa nr.2

La Proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului counal Chetrosu

pentru  anul  2023 

 

Componenţa veniturilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2022

Denumirea Cod Eco (k6) Suma,

mii iei

Venituri total: inclusiv 11308.9
Impozit pe venit persoanelor fizice,total 1111 2820.8
–          Impozit pe venit din salariu 111110 2700.00
–          Impozit pe venit conform declaraţiilor 111121 110.0
–          Impozitul pe venitul pers.fizice  ce desfasoara activitati independente ]n domeniul comertului 111124 6.8
–          Impozitul pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietartii imobiliare 111130 4.0
Impozitul funciar,total 1131 69.5
–          Impozit funciaral persoanelor juridice si fizice,inrejist.in calitate de intreprinzator 113161 24,5
–          Impozitul funciar al persoanelor fizice cetateni 113171 45.0
–          Impozit pe bunurile imobiliare 1132 131.3
–          Impozitul pe bunurile imobileare ale persoanelo juridice 113210 4.2
–          Impozitul pe bunurile imobileare ale persoanelo fizice 113220 21.1
–          Impozitul pe bunurile imobileare ale persoanelo juridice si fizice inrejistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata a bunurilor 113230 40.0
–          Impozitul pe bunurile imobileare achitate de catre  persoanele fizice cetateni din valoarea estimata a bunurilor imobiiare 113240 66.0
–          Impozit privat incasat in bugetul local 113113 3,0
Taxele locale total 1144 521,4
–          Taxa de piaţă 114411 12.4
–          Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 100,0
–          Taxa pentru prestarea serviciilo de transport 114413
–          Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 5.0
–          Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 400.0
–          Taxa pentru cazare 114421 3.0
Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 10.0
Plata pentru chiria/ arenda ,total 1415 71.0
–          Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 141522 23,0
–          Plata pentru arenda pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 141533 22.0
Plăta pentru certificate de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local 142215 5,0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale total 143130 1.0
Alte venituri

 

145142

 

 

10.0
Veniturile genera le, total 3617.0
Denumirea Cod Eco (k6)  

Suma,

mii iei

Comercializarea marfur. si serviciilor de catre institutiile bugetare 1423 292
încasari de la prestarea serviciilor cu plată 142310 288
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 4,0
Veniturile colectate, total   292.0
Total venituri   3909.0
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 191 7399.9
–          Transferuri cu destinaţie specială 191211 5314.20
–          Transferuri curente primite cu dest.speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 1031.30
–          Transferuri cu destinaţie generală 191231 1054.4
Total general   11308.9

 Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 Contabil şef                                                                                      L.Brailean 

 

Anexa nr.3 La Proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului counal Chetrosu

pentru  anul  2023 

 

Resursele și cheltuielile bugetului comunal Chetrosu conform clasificaţiei funcționale și pe programe

Denumirea      Primaria Chetrosu  1027 Cod Suma,

mii lei

Cheltuieli recurente, în total  (2+3)-3192 11308.9
     cheltuieli de personal, în total  21 5402.4
     Investiții capitale, în total  3192  –
Gupa principală 1 Autorităţi legislative şi executive 10747  01 1755.20
      Resurse, total 1755.20
            Resurse generale 1 1751.20
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4.0
      Cheltuieli, total 1755.20
  Autorităţi legislative şi executive          0301 1655.20
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie  0802 100,0
Servicii în domeniul economiei                      10747 04 1467.6
Resurse generale 1 436.3
TDS 2 1031.3
Cheltuieli, total 1467.6
Dezvoltarea drumurilor 6402 1476.6
Dezvoltarea comunală şi amenajarea teritoriului 10747  06  1562.7
      Resurse generale  1 1562.7
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 1562.7
Deyvoltarae gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 862.7
Iluminarea stradală 7505 500.0
Apa si canalizare 7503 200.0
Cultura, sport ,tineret,culte si odihna         10747 08 723.7
Resurse generale 1 723.7
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 723.7
Servicii in dezvoltarea culturii 8502 623.7
Tineret                             8603 20.0
Sport 8602 80.0
 Învăţămînt                                                      10747  09 5799.7
Resurse total 5799.7
TDS 1 5314.20
Resurse generale 2 197.50
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 3 288.0
Cheltuieli, total 5799.7
Educaţie timpurie  8802 5799.7

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

Anexa nr.4

La Proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2023 

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale Chetrosu ce vor fi încasate la bugetul comunal în  anul 2022

 

Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Baza impozabilă şi/sau  obiectul impunerii Cota impozitului sau taxei înlesniri /scutiri fiscale
1 2 3 4 5
Impozitul funciar:
1.

 

 

 

 

 

 

Pentru  terenurile cu destinaţie agricolă: a) toate terenurile, altele decât cele destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au indici cadastrali

 

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au undici cadastrali

 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice  (iazuri, lacuri, etc.)

 

 

-1,5 lei p/u 1 grad/ha;

-110 lei p/u 1 hectar;

 

 

 

-0,75 lei p/u 1 grad/ha;

-55 lei p/u 1 ha;

 

-115 lei p/u 1 hectar de suprafaţă acvatică.

Conform  Codului Fiscal
Pentru terenurile din intravilan:

 

a) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea  administraţiei publice locale  ca loturi  de pe lângă domiciliu şi distribuite  în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)

 

b) terenurile destinate  întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

-1 leu p/u 100 m.p.

 

 

 

 

 

 

 

-10 lei p/u 100 m.p.

Conform Codului Fiscal
Pentru terenurile din extravilan a)pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, cariere şi pămînturile  distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

b) altele decît cele specificate la p.a) neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

– 350 lei pentru 1 ha;

 

 

 

 

 

– 70 lei pentru 1 ha

Conform Codului Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare:
2. 1)pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 

Conform Codului Fiscal
2) pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate -pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

-pentru persoanele fizice altele decît cele specificate la prima liniuţă

-0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

 

-0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

3) pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă,(apartamente şi case de locuit individuale)  – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător:

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă:

 

Notă: în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară acitivitatea de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate depăşeşte 100 m.p., inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează;

– de la 100 la 150 m.p. inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m.p. inclusiv – de 2 ori;

-de la 200 la 300 m.p. inclusiv – de 10 ori;

-peste 300 m.p. – de 15 ori.

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

3)pentru  bunuri imobiliare  evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

 

 

 

-pentru  loturile întovărăşirilor pomicole  cu sau fără construcţii amplasate pe ele

 

 

-pentru  garajele  şi terenurile  pe care sunt amplasate:

 

 

-pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri)

 

-pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

 

-0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

–0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

De impozitul pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde aceştea şi-au înregistrat domiciliu sînt scutiţi în limita valorii (costului) pănă la 15,0 mii lei:

a) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

b) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

c) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

d) familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;

e) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;

 Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

Anexa nr.5

La Proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2023 

 

Cotele texelor pentru unităţile comercilae şi sau prestări servicii

Nr.

d/or

Tipul obiectului decomerţ şi/sau obiectului de prestări servicii

 

Cota taxei de bază pentru unitatea de comerţ/de prestări servicii

 

 

(în lei pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul aplasării (str.Chişinăului)

 

(în % la cota taxei de bază)

Coeficient pentru tipul sau categoria de mărfuri realizate şi a serviciilor prestate( tutun şi băuturi alcoolice)

(în % la cota taxei de bază)

 

Coefeicientul pentru programul de activitate regim non-stop (în % la cota taxei de bază)
Unitatea de comerţ cu amănuntul (conform HG nr.931 din 08.12.2011)
Magazin care comercializează produse alimentare, mărfuri industriale, produse cosmetic şi mobilier  

 

 

 

 

 

 

 

1 – pînă la 30 m2 2500 lei 20% 5%

 

15%
2 – de  la 31- pînă la 50 m2 3600 lei 20%  

5%

15%
3 – de la 51 – pînă la 75 m2 4700 lei 20%  

5%

15%
4  De la 76 m2 5900 lei 20% 5%

 

15%
 Farmacia  
1   – pînă la 30 m2 1000 lei 20%
2 de  la 31- pînă la 50 m2 2800 lei 20%
Staţia PECO (de alimentaţie cu petrol şi/sau gaze)    

 

 

 

1

Coloană – 1 15000 lei
 Bar/terasa 3000 lei 20% 5% 15%
Unităţile de comerţ cash and carry
1 Obiectele de comerţ cash and carry
Pînă la 100 m2 15000 lei
De la 101 m2 -500 m2 20000 lei
De la 501 m2-1000m2 25000 lei
De la 1001 m2-1500 m2 30000 lei
2 Depozit/frigider

Unitate comercială constituită dintr-o singură structură sau spaţiu deschis, destinată comercializării cu ridicata , în care sunt păstrate bunurile comercializate.

 
Pînă la 100 m2 7000 lei
De la 101 m2 15000 lei
Unităţi de comerţ cu ridicata
Încăperi de depozitare a produselor cumpărate şi materialelor de construcţie  în scopul revînzării acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali
1  Pînă la 100 m2 15000 lei
2 De la 101 m2 -500 m2 20000 lei
De la 501 m2-1000m2 25000 lei
De la 1001 m2-1500 m2 30000 lei
Unităţile de alimentaţie public (conform HG nr.1209 din 08.11.2007)
Complex de alimentaţie public:
1 Pînă la unităţi – 1 1500 lei
2 De la unităţi – 1-3 3000 lei
Restaurant  
  Pînă la 30 locuri 4500 lei
 De la 31 pînă la 50 locuri 7000 lei  
Sală de festivităţi  
3  De la 41 – pînă la 60 locuri 3500 lei
4  De la 61 – pînă la 80 locuri 5000 lei
5  De la 81 – pînă la 150 locuri 10000 lei
Cofetărie  
1 – pînă la 30 m2 1500 lei
2 – de  la 31- pînă la 50 m2 2000 lei
Cantină
1 Pînă la 10 locuri 2000 lei
Fast-food 2500 lei
Cafenea 2000 lei
1 Terasă 1500 lei
Unităţi de prestări servicii (secţiunilor G (45.2), I, L, M, N, R şi S, diviziunile, grupele şi clasa, conform anexei nr.1 la Legea nr.231 din 23.09.2010)
1 Servicii de cazare 2500 lei
Piscină 1500 lei lunar (în perioada de activitate)
2 Saună 3000 lei
3 Unitate pentru colectarea fierului, sticlei,plasticului  
4 Comercializarea cu material săditor 2000 lei
5 Comercializarea, repararea articolelor din inox 6000 lei 
6 Prelucrarea şi ambalarea mierii 1000 lei
7 Staţie de deservire auto, piese de schimb şi uleiuri 4500 lei
 a)  vulcanizare/balansare 1800 lei
 b)  spălătorie auto  

 

Pentru 1 loc de spălare auto 1500 lei
8 Salon de frumuseţe 1500 lei
9 Frizerie 1500 lei
10 Fabricarea articolelor din beton armat 2000 lei
11  Fabricarea lemnului 5000 lei
 Lemn şi silicat de gaz 15000 lei

 

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2022

Nr.

d/o

Denumirea taxelor Cota taxei de bază

 

(în lei% pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul amplasării

(doar în cazul taxei de piaţă şi taxei pentru dispozitivele publicitare)

Coeficient pentru tipul pieţei

(doar în cazul taxei de piaţă)

Coeficient pentru regimul de activitate a pieţei (doar în cazul taxei de piaţă) Înlesnirile fiscal conform art.296 din Codul Fiscal suplimentar celor stabilite prin art.295
1 Taxa pentru amenajarea teritoriului: X X X
a) Pentru salariat 150 lei      
2 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrative- teritoriale 5% X X X
3 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 10% X X X
4 Taxa de aplicare a simbolicii locale 0,1 % X X X
5 Taxa pentru cazare 10% X X X
6 Taxa pentru dispozitivele publicitare 200 lei

(m2)

X X
7 Taxa de piaţă 4 lei m2

(anual)

 

X

 

X

 

X

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

Anexa nr.6

La Proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2023 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2022

Nr. d/o Codul Eco (K6) Instituţia, denumirea serviciilor Costul serviciilor (lei)
1 2 3 4
1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:  

 

     –    amplasate în sate Conform Legii bugetului
Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus
2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile publice după fact
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
3 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară (lei/copil/zi) Conform ordinelor Ministerului Educaţiei
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea certificatelor:

– pentru realizarea produselor animaliere şi agricole

– de naştere

– de căsătorie

 

25

25

200

servicii de xerox  1 lei foaia
Înregistrarea certificatului de urbanism pentru proiectare/certificatului de urbanism informativ 50
Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare 100
Plata pentru notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 100

 Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

Anexa nr.7

La Proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2023 

 

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din

bugetul comunal Chetrosu pe anul 2022

                                                                                                                           (mii lei)

Nr. d/o Denumirea instituţiei

 

Cod

Grupa funcţie

Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:
Resurse fonduri speciale

(296)

Resurse atrase de instituţii

(297)

Resurse atrase pentru  proiecte    finanţate din surse externe

(298)

1 2 3 4 5 6
1 Primăria Chetrosu  – aparat 0111 4.0
2 Grădiniţa Todireşti 0911 144.0
3 Grădiniţa Chetrosu 0911 144.0
Total 292.0

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

Anexa nr.8

La Proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2023 

Efectivul limită al statelor de personal  din instituţiile publice finanţate de la bugetul comunal Chetrosu  pe anul 2022

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
1 2 3 4
1 Administratia primariei  Chetrosu  – aparat 10747 12.0
2 Grădiniţa Chetrosu 05564 20.05
3 Grădiniţa  Todiresti 05566 20.05
4 Biblioteca  Chetrosu 05569 1.25
5 Biblioteca Todiresti 05568 1.25
6 Căminul cultural  Chetrosu 05572 1.5
7 Căminul cultural  Todiresti 05573 1.5
Total   57.6

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 Contabil şef                                                                                      L.Brailean