Anunț!

Anunturi Concursuri

Anexa nr.2
la proiectul de decizie nr.7/4 din 07.10.2022

ANUNȚ
cu privire la condiţiile de participare la concurs
pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu
Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă a activităţii Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu”
Sarcinile de bază: Administrarea ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu” conform statutului
Condiţiile de participare la concurs:
1) cunoaște limba română;
2) deţine studii superioare/echivalentul lor/ studii medii de specialitate în domeniu;
3) a activat în domeniu respectiv;
4) cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională (pentru întreprinderile mari și mijlocii, determinate conform art.4 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017);
5) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
6) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
7) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
8) nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare,organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, instruire, motivare, comunicare eficientă.
Atitidini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit gospodăresc.
Dosarul de participare la concurs va conţine:
1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
2) curriculum vitae (CV);
3) copia buletinului de identitate;
4) copia diplomei de studii;
5) cazierul judiciar;
6) declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
7) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate;
8) certificatul care atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională (pentru întreprinderile mari și mijlocii, determinate conform art. 4 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017);
Persoanele interesate vor depune dosarul complet de participare la concurs, la secretarul consiliului, biroul secretarului – et.II,tel.32-137 în termen de pînă la 20 zile calendaristice din momentul plasării informației în RSAL, pe pagina oficială a Primăriei com.Chetrosu, a ÎM GC Chetrosu, în rețeaua de internet https://comunachetrosu.md, în mijloace de informare, ediții periodice și pe panoul informațional tuturor persoanelor interesate.

Bibliografia concursului:
1.Constituţia Republicii Moldova;
2.Legea privind administraţia publică locală
3.Legea nr. 246 din 23.11.2017cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
4.Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al întreprinderii municipale.