DISPOZITIE

Anunturi Consultări publice Dispoziţiile primarului Proiecte de decizii

D I S P O Z I Ţ I E  

NR.60 din 20 mai 2022

 

Cu privire la desfăşurarea consultării 
publice a proiectului de decizie

 

În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 “Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, art.8, art.29, art.32 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală, art. 1, art.4 din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 cu privire la descentralizarea administrativă, art. 18 din Legea 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative

D I S P U N:

 1. A iniția procesul de consultare publică a proiectului de decizie:

– „Ajustarea tarifelor la prestarea serviciilor comunale: apă, canalizare şi evacuarea deşeurilor menajere, Anexa nr.1.

 

 1. Se desemnează persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică, secretarul consiliului – dna Diana Toma, în
\

sarcina căreia se pune asigurarea desfăşurării consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie menționat în p.1.

 

 1. Se pune în sarcina dnei Diana Toma persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică:
 2. a) plasarea anunţului despre iniţierea elaborării deciziei pe panoul informativ din com. Chetrosu;
 3. b) informarea părţilor interesate despre iniţierera elaborării proiectului de decizie;
 4. c) elaborarea textului iniţial al proiectului de decizie;
 5. d) plasarea textului iniţial al proiectului de decizie şi anunţului despre organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie pe panoul informativ al primăriei;
 6. e) informarea părţilor interesate despre desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie.

 

În rezultatul consultărilor publice:

 

 
 1. f) perfecţionarea proiectului ţinând cont de recomandările primite, întocmirea sintezei recomandărilor;

 

 

 1. g) formarea dosarului despre elaborarea proiectului de decizie;
 2. h) publicarea rezultatelor consultărilor prin informarea generală, informarea direcţionată a părţilor interesate;
 3. coordonarea variantei finale a deciziei, luând în consideraţie recomandările şi prezentarea acestora pentru examinare ulterioară în cadrul şedinţei consiliului local

 

 1. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum .

 

 

 

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI

 

 

Anexa nr.1

 

Proiect de decizie: Cu privire la   modificarea şi completarea deciziei nr.1/2/1 din20.02.2008 privind  aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” 

 

Având  în vedere necesitatea ajustării preţului la tarifele serviciilor publice prestate de către Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” (ÎM „GC Chetrosu”) şi în baza demersului ÎM GC Chetrosu nr. 39 din 18.04.2022, în conformitate cu:

Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărârea nr.741 din 18.12.2014;  art.8 alin (1) pct.c) Lege nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare; art.14 alin.(5) Lege nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;

art.7 alin.(2) pct.j) Lege nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; art.11 Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018; art.8, art.14 alin.(2) pct.q) Lege nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

 

1.Se  modifică decizia nr.1/2/1 din20.02.2008 cu privire la aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” care va avea următorul conţinut:

1.Se propune spre aprobare tarifele pentru prestarea serviciilor comunale după cum urmează:

 

  -serviciul public de alimentare cu apă potabilă-

pentru  persoane fizice-12 lei/m3

pentru  persoane juridice -27 lei/m3

                                                  pentru instituţii subordonate primăriei-12 lei/m3

-serviciul public de canalizare-

pentru  persoane fizice-12 lei/m3

pentru  persoane juridice-27 lei/m3

pentru instituţii subordonate primăriei-12 lei/m3

-servicii publice prestate-

Servicii de chemare-100 lei

Montarea contorului-100 lei

Săparea gropii penrtu instalarea contorului-400 lei

Zugrăvirea gropii-400 lei

Schimbarea robinetului-35 lei

Schimbarea filtrului-35 lei

Reconectarea la sistemul de apeduct-1500 lei

Servicii de arat pentru populaţie-20 lei/ar

Conecatarea la apeduct-400 lei

Conectarea la sistemul de canalizare-400 lei

 

 1. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 iulie 2022.