ANUNT!

Anunturi Consultări publice

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

 

Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Chetrosu, iniţiază, începând cu 20 mai 2022, consultarea publică a proiectului de decizie:

Ajustarea tarifelor la prestarea serviciilor comunale: apă, canalizare şi evacuarea deşeurilor menajere”

 

Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 10 iunie 2022, ora 17.00 pe adresa electronică:  consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

 

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Diana Toma, secretar al consiliului local.

 

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .

 

Anexa nr.1

 

Proiect de decizie: Cu privire la   modificarea şi completarea deciziei nr.1/2/1 din20.02.2008 privind  aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” 

 

Având  în vedere necesitatea ajustării preţului la tarifele serviciilor publice prestate de către Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” (ÎM „GC Chetrosu”) şi în baza demersului ÎM GC Chetrosu nr. 39 din 18.04.2022, în conformitate cu:

Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărârea nr.741 din 18.12.2014;  art.8 alin (1) pct.c) Lege nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare; art.14 alin.(5) Lege nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;

art.7 alin.(2) pct.j) Lege nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; art.11 Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018; art.8, art.14 alin.(2) pct.q) Lege nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

 

1.Se  modifică decizia nr.1/2/1 din20.02.2008 cu privire la aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” care va avea următorul conţinut:

1.Se propune spre aprobare tarifele pentru prestarea serviciilor comunale după cum urmează:

 

  -serviciul public de alimentare cu apă potabilă-

pentru  persoane fizice-12 lei/m3

pentru  persoane juridice -27 lei/m3

                                                  pentru instituţii subordonate primăriei-12 lei/m3

-serviciul public de canalizare-

pentru  persoane fizice-12 lei/m3

pentru  persoane juridice-27 lei/m3

pentru instituţii subordonate primăriei-12 lei/m3

-servicii publice prestate-

Servicii de chemare-100 lei

Montarea contorului-100 lei

Săparea gropii penrtu instalarea contorului-400 lei

Zugrăvirea gropii-400 lei

Schimbarea robinetului-35 lei

Schimbarea filtrului-35 lei

Reconectarea la sistemul de apeduct-1500 lei

Servicii de arat pentru populaţie-20 lei/ar

Conecatarea la apeduct-400 lei

Conectarea la sistemul de canalizare-400 lei

 

  1. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 iulie 2022.