D I S P O Z I Ţ I E nr. 58 din 19 mai 2022

Consultări publice Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E  

  nr. 58 din 19 mai 2022

 

Cu privire la desfăşurarea consultării 
publice a proiectului de decizie

În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 “Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, art.8, art.29, art.32 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală, art. 1, art.4 din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 cu privire la descentralizarea administrativă, art. 18 din Legea 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative

D I S P U N:

 1. A iniția procesul de consultare publică a proiectului de decizie:

– „Cu privire la schimbarea domeniului şi modului de folosinţă a terenurilor”, Anexa nr.1.

 

 1. Se desemnează persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică, secretarul consiliului – dna Diana Toma, în
\

sarcina căreia se pune asigurarea desfăşurării consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie menționat în p.1.

 

 1. Se pune în sarcina dnei Diana Toma persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică:
 2. a) plasarea anunţului despre iniţierea elaborării deciziei pe panoul informativ din com. Chetrosu;
 3. b) informarea părţilor interesate despre iniţierera elaborării proiectului de decizie;
 4. c) elaborarea textului iniţial al proiectului de decizie;
 5. d) plasarea textului iniţial al proiectului de decizie şi anunţului despre organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie pe panoul informativ al primăriei;
 6. e) informarea părţilor interesate despre desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie.

 

 

 

 

În rezultatul consultărilor publice:

 

 
 1. f) perfecţionarea proiectului ţinând cont de recomandările primite, întocmirea sintezei recomandărilor;
 2. g) formarea dosarului despre elaborarea proiectului de decizie;
 3. h) publicarea rezultatelor consultărilor prin informarea generală, informarea direcţionată a părţilor interesate;
 4. coordonarea variantei finale a deciziei, luând în consideraţie recomandările şi prezentarea acestora pentru examinare ulterioară în cadrul şedinţei consiliului local

 

 1. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum .

 

 

 

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI

 

 

Anexa nr.1

 

 

Proiect de decizie:Cu privire la schimbarea domeniului şi modului de folosinţă a terenurilor”

 

În temeiul art.14 alin.(2), litera b) şi e) a Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului Funciar nr.828/1991, Legii 121/2007 art.9 alin (2), lit.b) privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii 29/2018 art.16 alin.(1) lit.f) privind delimitarea proprietăţii publice; cap.III secţiunea 3, pct.34 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1170 din 25.10.2016, conform avizului comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu, se propune următorul proiect de decizie:

 

 1. Se permite schimbarea domeniului terenurilor proprietate publică cu categoria de destinaţie – intravilanul localității din domeniul “public” în domeniul “privat”, după cum urmează:
 • Teren cu număr cadastral 322, suprafaţa – 0,03 ha
 • Teren cu număr cadastral 326, suprafaţa – 0,2289 ha

 

 1. Se permite schimbarea modului de folosință a terenurilor proprietate publică cu categoria de destinaţie – intravilanul localității din modul de folosinţă ,,amenajat” în modul de folosință ,,aferent obiectivului comercial şi prestări servicii” , după cum urmează:
 • Teren cu număr cadastral 322, suprafaţa – 0,03 ha
 • Teren cu număr cadastral 326, suprafaţa – 0,2289 ha

 

 1. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare a primăriei comunei Chetrosu va depune actele necesare la SCT Anenii Noi, Departamentul „Cadastru” I.P. „Agenţia Servicii Publice” .