Anunt!

Anunturi Consultări publice

 

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

 

Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Chetrosu, iniţiază, începând cu 19 mai 2022, consultarea publică a proiectului de decizie:

Cu privire la schimbarea domeniului şi modului de folosinţă a terenurilor”

 

Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 09 iunie 2022, ora 17.00 pe adresa electronică:  consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

 

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Diana Toma, secretar al consiliului local.

 

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .

 

Anexa nr.1

 

 

Proiect de decizie:Cu privire la schimbarea domeniului şi modului de folosinţă a terenurilor”

 

În temeiul art.14 alin.(2), litera b) şi e) a Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului Funciar nr.828/1991, Legii 121/2007 art.9 alin (2), lit.b) privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii 29/2018 art.16 alin.(1) lit.f) privind delimitarea proprietăţii publice; cap.III secţiunea 3, pct.34 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1170 din 25.10.2016, conform avizului comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu, se propune următorul proiect de decizie:

 

  1. Se permite schimbarea domeniului terenurilor proprietate publică cu categoria de destinaţie – intravilanul localității din domeniul “public” în domeniul “privat”, după cum urmează:
  • Teren cu număr cadastral 322, suprafaţa – 0,03 ha
  • Teren cu număr cadastral 326, suprafaţa – 0,2289 ha

 

  1. Se permite schimbarea modului de folosință a terenurilor proprietate publică cu categoria de destinaţie – intravilanul localității din modul de folosinţă ,,amenajat” în modul de folosință ,,aferent obiectivului comercial şi prestări servicii” , după cum urmează:
  • Teren cu număr cadastral 322, suprafaţa – 0,03 ha
  • Teren cu număr cadastral 326, suprafaţa – 0,2289 ha

 

  1. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare a primăriei comunei Chetrosu va depune actele necesare la SCT Anenii Noi, Departamentul „Cadastru” I.P. „Agenţia Servicii Publice” .