Dispoziţie nr.28

Anunturi Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E  

 

nr.28                                                                  din 24 martie 2022

 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei
de amenajare, salubrizare şi igienizare a teritoriului com.Chetrosu


            În scopul amenajării, igienizării şi salubrizării teritoriului localităţilor comunei Chetrosu, în conformitate cu art.12 al Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legii nr.1515-XII din 16.06.1993 cu privire la protecţia mediului înconjurător,  art.29 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se anunţă în perioada  24 martie  2022 – 23 aprilie 2022 perioada de amenajare, salubrizare şi igienizare a teritoriului  comunei Chetrosu.

2.Se  mobilizează  în perioada 24 martie  2022 – 23 aprilie 2022 toate colectivele instituţiilor  subordonate primăriei,  ÎM „Gospodăria Comunală Chetrosu”,  agenţii economici din teritoriu, gospodăriile individuale la organizarea acţiunilor de  amenajare, salubrizare şi igienizare a localităţilor comunei Chetrosu.

3.În perioada respectivă, pentru participarea activă la acţiuni de amenajare,  salubrizare şi igienizare a teritoriului  comunei Chetrosu,  se pune în sarcina:

a) conducătorului Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”:

–  să îndeplinească lucrările de curăţire a gunoiului şi amenajare a teritoriilor aferente sondelor arteziene şi turnurilor de apă, staţiei de epurare a apelor riziduale;
– să organizeze curăţirea parcurilor  publice, drumurilor, trotuarelor,  cimitirelor, lichidarea gunoiştilor şi curăţirea teritoriilor public din localităţile comunei Chetrosu;

– să pună în perioada lunarului la dispoziţie (la necesitate) tractorul pentru evacuarea deşeurilor  adunate la gunoişte;

b) conducătorilor instituţiilor preşcolare şi instituţiilor  publice (gimnaziilor), Oficiilor Medicilor de Familie din s.Todireşti şi s.Chetrosu:

– să efectuieze lucrările de curăţire a terenurilor aferente  instituţiei cu încărcarea deşeurilor şi frunzişului în tractor pentru evacuarea la gunoişte;

c) agenţii economici şi proprietarii caselor induviduale:

– să efectueze lucrările de curăţire a terenurilor proprietate privată şi celor adiacente lor, cu încărcarea deşeurilor şi frunzişului în tractor pentru evacuarea la gunoişte.
4. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                                              Leonid ZALEVSCHI