Decizie adoptat in sedinta nr.1/1 din 02 martie 2022

Deciziile consiliului local

DECIZIE nr.1/1

din 02 martie 2022

 

 

Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale „Gospodăria

Comunală Chetrosu”

 

Conform prevederilor art. 14 lit.h) din Legea 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, în temeiul art.14 alin (1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative,  conform avizului comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 

D E C I D E :

  1. Se ia act de Raportul şi darea de seamă privind activitatea Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu, prezentat de către Iurie Doloșcan – manager şi Tamara Camerzan – contabil şef (se anexează).
  2. Se apreciază activitatea Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu” pentru perioada a.2021 cu calificativul „foarte bine”.
  3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, pe pagina web a instituţiei și persoanelor interesate.
  4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii, va fi asigurat de către primarul Leonid Zalevschi.

Au votat:  pro – 10     contra –  0     s-au abţinut – 2

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________   Ghenadie NIGAI

 

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                      ________________   Diana TOMA