ANUNT!!!

Anunturi

Premier logo

Stimate consumator,

prin prezenta, vă informăm că în contextul obiectivului strategic de diversificare a surselor de energie electrică pentru consumatorii din R. Moldova și Acordului cu privire la condițiile de conectare a sistemelor energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova la Sistemul Energetic ENTSO-E al Europei Continentale, în perioada 24-26 februarie curent, sistemul energetic național al Ucrainei, secondat de cel al Republicii Moldova, care sunt interdependente, se vor deconecta de la Zona sincronă a Sistemului Energetic Unit al CSI.

Aceste acțiuni sunt parte a unui test tehnic de operare în regim de izolare completă derulat între operatorii de transport a sistemelor energetice din Ucraina și Republica Moldova în vederea sincronizării, de anul viitor, cu sistemele energetice din Europa de Vest.

Astfel, operatorul de transport Î.S. „Moldelectrica” SA, instituția responsabilă de aceste activități, a anunțat operatorii de distribuție din țara noastră că pe durata funcționării în regim izolat, sunt posibile devieri de scurtă durată ale frecvenței și a tensiunii, dar și alte abateri, inclusiv avalanșe de frecvențe, etc.

În scopul minimizării riscurilor de producere a unor avarii de sistem, ICS „Premier Energy Distribution” SA a întreprins acțiuni preventive de verificare a funcționării sistemelor de automatică antiaccident, iar personalul operativ este pregătit pentru intervenții operative în situații de avarie.

În acest context, solicităm să luați act de această informație și vă recomandăm în cazul în care dispuneți de surse alternative de alimentare cu energie electrică să vă asigurați că acestea sunt funcționale și că vor putea fi utilizate în cazul producerii unor întreruperi neprogramate sau să vă asigurați că eventualele întreruperi ale energiei electrice nu vor cauza careva prejudicii sau afectarea vieții şi sănătății angajaților.

Vă rugăm să manifestați înțelegere în cazul unor posibile întreruperi neprogramate, asigurându-vă că depunem toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică.

Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere.

Cu respect,

Administrația ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA tel.: +373 22 43 11 11 OT24@premierenergy.md
mun. Chișinău, str. A. Doga 4, MD-2024 fax: +373 22 43 16 75 www.premierenergydistribution.md

Premier logo

Уважаемый потребитель,

настоящим информируем Вас, что в контексте стратегической цели диверсификации источников электроэнергии для потребителей Республики Молдова и в соответствии с Соглашением об условиях подключения энергосистем Украины и Республики Молдова к Энергосистеме ENTSO-E Континентальной Европы, в период с 24 по 26 февраля национальная энергосистема Украины, дублируемая энергосистемой Республики Молдова, которые являются взаимозависимыми, будет отключена от Синхронной зоны Объединенной энергосистемы СНГ.

Данные действия являются частью технической проверки работы в полной изоляции, проводимой между операторами передачи энергосистем Украины и Республики Молдова с целью синхронизации со следующего года с энергосистемами Западной Европы.

Таким образом, оператор Î.S. „Moldelectrica” SA, учреждение, ответственное за эту деятельность, проинформировала распределительных операторов нашей страны, что в период работы в изолированном режиме возможны кратковременные отклонения частоты и напряжения, а также другие отклонения, в том числе изменения частоты, и т. д.

В целях минимизации рисков системных сбоев, ICS „Premier Energy Distribution” SA предприняло превентивные действия по проверке работы систем для предотвращения аварий, а оперативный персонал готов к оперативному вмешательству в аварийных ситуациях.

В связи с этим мы просим вас принять к сведению эту информацию и рекомендуем, если у вас есть альтернативные источники электроэнергии, убедиться, что они исправны и могут быть использованы в случае внеплановых отключений или что любые отключения электроэнергии не будут причинять вреда и не будут представлять опасность для жизни и здоровья работников.

Мы призываем Вас проявлять понимание в случае возможных внеплановых отключений и заверяем всех, что мы прилагаем все усилия для поддержания бесперебойной подачи электроэнергии.

Заранее благодарим за понимание.

С уважением

Администрация ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA tel.: +373 22 43 11 11 OT24@premierenergy.md
mun. Chișinău, str. A. Doga 4, MD-2024 fax: +373 22 43 16 75 www.premierenergydistribution.md