Consultări publice!

Consultări publice Proiecte de decizii

Primăria  com.Chetrosu rl.Anenii Noi, inițiază începând cu data de  11.02. 2022 consultări publice pe marginea  proiectului  de  Decizie a Consiliului  local cu privire la executarea Bugetului pe anul 2021.

Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectului  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesitățiilor  de  examinare a gradului de  executare a Bugetului  local  pe 12  luni ale  anului  2021 și a rezultatelor inventarierii bunurilor instituţiilor bugetare  pentru  anul  2021 , de necesitatea  soluționării  unor probleme a localității  și derivă din prevederile  legislației în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor  de decizie supuse consultării publice pot fi expediate pînă  la  data  de 03.03.2022  pe  adresa  electronică:

consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com  

și la tel : 0265-32-137 – secretar

Proiectele  de decizie   sunt  disponibile   la sediul  primăriei  com.Chetrosu rl.Anenii Noi și  pe  pagina WEB  oficială : www.comunachetrosu.md 

 

 Proiect de decizie  nr.1/1 Raportor: L.Brailean,contabil șef

Cu privire la executarea bugetului 

comunal  Chetrosu pe  anul  2021

Analizând raportul prezentat de contabilul-şef al Primăriei com.Chetrosu, privind executarea bugetului local pe anul 2021 şi constatând că în perioada de raportare activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din hotărârile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a deciziei consiliului privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, în temeiul prevederilor art. 29 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, având în vedere avizele comisiei de specialitate, în baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

 

 1. Se ia act de raportul prezentat de contabilul-şef al Primăriei com.Chetrosu privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2021.
 2. Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2021 la capitolul “Venituri” în sumă de 9864,2 mii lei (anexa nr.1).
 3. Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2021 la capitolul “Cheltueli” în sumă de 10002,1 mii lei ( anexa nr.2, anexa 3).
 4. Contabilitatea primăriei, în persoana contabilului-şef dna Larisa Brailean, va asigura:

–  neadmiterea   mobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare şi creditoare;

– realizarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielilor bugetare şi valorificarea mijloacelor alocate în limita alocaţiilor prevăzute.

 1. Dl L.Zalevschi, primarul com.Chetrosu, va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei real create în teritoriu întru colectarea deplină a veniturilor proprii aprobate în bugetul local pentru anul 2022.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Primarului com.Chetrosu.

 

Anexa  nr.1

la Decizia nr.  din              2022

Analiza

Încăsării veniturilor în bugetul local a primăriei Chetrosu

la situaţia 31.12.2021

 

Clasif.

Buget.

  Denumirea Venitului   Planul anual

aprobat

Planul

Precizat

      la

31.12.2021

Execut.

   la

31.12.2021

Devieri In % Executarea

anului precedent

+,- la

plan.

prec.

 
  Venituri -total 8831.4 9327.5 9864.2 536.7 105.75 10800.9
  Venituri proprii 3043.3 3043.3 3591.8 548.5 118.0 3544.4
111110 Impozit pe venit din salariu 2000.0 2000.0 2438.8  438.8 121.94 2110.9
111121 Alte impozit pe venit 105.0 105.0 61.7 -43.3 58.74 103.7
111124 Impozit pe venit pers.fizice ce desf.activ.domeniu comertului 11.0 11.0 6.1 -4.9 55.75 15
111125 Impozit pe venit Pfin regim de taxi     11.0 11.0    
111130 Impozit pe venit aferent operatiunilor de predare 4.0 4.0 3.7 -0.3 93.65 3.9
113161 Impozitul funciar al pers.juridice si fizice calit.intreprinz 30.0 30.0 16.1 -13.9 53.81 34.6
113171 Impozitul funciar al pers.fizice -cetateni 39.6 39.6 46.0 6.4 116.27 44.0
113210 Impozit bun.imobile pers.juridice 6.0 6.0 20.3 14.3 >200 6.0
113220 Impozit pe bun. imobile pers.fizice 22.0 22.0 22.6 0.6 102.87 18.0
113230 Impozit pe bun.imobil achitate de pers juridice 40.0 40.0 68.0 28.0 170.03 24.2
113240 Impozit imob. din valoarea estimată de piaţă 60.0 60.0 73.8 13.8 123.08 63.4
113313 Impozitul privat 0.2 0.2 0 0
114411 Taxa de piaţă 12.4 12.4 12.0 -0.4 96.77 3.8
114412 Taxa p-n amenajarea teritoriului 48,0 48,0 75.6 27.6 157.50 52.4
114413

 

Taxa p-n prestarea serviciilor de transport     1.8 1.8    
114415 Taxa pentru dispozitive publicitare 2.0 2.0 3.3 1.3 163.94 1.8
114418 Taxa p/u obiect de comerţ 317,0 317,0 385.5 68.5 121.61 391.9
114421 Taxa pentru cazare 1.2 1.2 4.7 3.5 >200 2.0
114522 Plata pentru patent.intreprin 10.0 10.0 8.1 -1.9 81.0 6.8
 

141522

Arenda teren cu dest.agric incasate in BL 15.0 15.0 9.9 -5.1 66.32 34.1
141533 Venit de la arenda teren cu alt.dest decit cea agricola 20.0 20.0 38.1 18.1 190.43 74.6
142211 Taxa pentru dreptul organ.licitaţii/ loterii 3.7 3.7 0 -1.4
142215 Plăţi p/u certif.de urbanism 4,0 4,0 5,0 1,0 125.00 5.2
142310 Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 280.0 280.0 236.0 -44.0 84.28 137.2
142320 Plata p/u locatiunea patrim.public 4.0 4.0 1.0 -3.0 25.00 1.2
143130 Amenzi si sanctiuni contrav 2,1 2,1 1.3 -0.9 59.52 0
145142 Alte venituri 10,0 10,0 37.3 27.3 >200 31.3
Total transferuri primite din cadrul bugetului naţional 5788.1 6284.2 6272.4 -11.8 99.81 7256.5
191231 Transferuri pentru cheltuielile curente  cu destinatie generală 979.8 979.8 979.8 0 100.00 950.5
191211 Transferuri curente cu dest. speciala de nivelul I p/u învăţămintul prescolar 4348.9 4348.9 4348.9 0 100.00 4145.6
191216 Transferuri curente cu dest.speciala pentru infrastructura drumurilor 459.4 459.4 459.4 100.00 455.9
191239 Transferuri curente cu dest.generala 160.9
191420 Transfer.capitale primite cu dest.speciala între instituţ.buget,de stat şi instit.bugetelor locale de nivel.I 496.1 484.3 -11.8 97.63 1543.6
193120 Transf.primite cu dest.speciala de la BL 186.8
193111 Transfercurente primite cu destin.speciala 150.0
193320 Transfer. Capitale primite cu dest.speciala 43.1

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                   

 

Anexa  nr.2

la Decizia nr.   din  2022

Executarea bugetului comunal la partea de cheltuieli pe institutii la data 31.12.2021 (mii lei)

  Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

31.12.21

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

  Cheltuielile total 8831.4 10670.6 10002.1 -668.5 93.73
00169 Actiuni generale
00111 Autorităţi legislative şi executive 1054.2 1562.2 1457.7 -104.5 93.3
00911 Educatie timpurie Todireşti 2501.7 3155.4 3112.5 -42.9 98.64
00911 Educaţie timpurie Chetrosu 2427.2 2405.5 2340.9 -64.6 97.32
00820 Biblioteca Chetrosu 184.5 194.6 176.8 -17.8 90.84
00820 Biblioteca Todireşti 114.6 108.6 88.3 -20.3 81.28
00820 Camin cult. Chetrosu 209.8 199.8 176.2 -23.6 88.18
00820 Camin cult.Todireşti 174.4 197.4 101.8 -95.6 51.56
00812 Servicii de sport şi cultura fizică 75.0 75.0 55.1 -19.9 73.5
00813 Activitaţi p/u tineret 20.0  
11099 Alte servicii de protectie sociala 175.0 158.1 -16.9 90.3
00451 Drumuri 659.4 673.5 673.4 -0.1 100
00640 Iluminarea strazilor 460.0 470.0 453.4 -16.6 96.5
00620 Dezvoltarea comunală şi amenanj 697.5 977.9 819.3 -158.6 83.8
0630 Aprovizianarea cu apa 200.0 425.7 388.7 -37.0 91.3

Sold la 01.01.2021                1471.5 mii lei

Sold la 01.01.2022               1348.8  mii lei,inc.mij.spec.

 

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  

                                                                                                                          

Anexa  nr.3

la Decizia nr.    din      2022

Executarea  bugetului pe anul 2021 la cheltuieli  conform clasificaţiei bugetare pe articole

 

  Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

31.12.21

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

  Total 8831.4 10670.6 10002.1 -668.5 93.73
211180 Remunerarea muncii 3552.4 3616.0 3522.7 -93.3 97.42
212100 Contribuţii de asigurări sociale 1016.3 1037.0 1006.7 -30.3 97.08
212210 Prime de asigurare medicală 13.8 13.8 11.1 -2.7 80.31
222110 Energia electrică 309.0 310.2 241.8 -68.4 77.94
222120 Gaze 260.0 260.0 260.0 0 100
222140 Apa si canalizare 22.0 32.0 31.7 -0.3 98.82
222190 Alte servicii comunale 7.2 7.2 2.8 -4.4 38.89
222210 Servicii informaţionale 31.8 31.8 25.3 -6.5 79.45
222220 Servicii de telecomunicaţie 14.0 14.0 11.0 -3.0 78.85
222300 Servicii de locatiune   14.0 14.0 0 100
222400 Servicii de transport 11.0 90.0 80.1 -9.9 89.04
222500 Servicii de reparaţie curente 602.0 526.5 509.9 -16.6 96.86
222600 Formare profesionala   3.6 3.5 -0.1 95.83
222710 Deplasari 3.0 3.0   -3.0  
222950 Servicii judiciare   49.0 48.5 -0.5 98.98
222970 Servicii bancare 23.0 23.0 18.4 -4.6 80.4
222980 Servicii poştale 7.0 7.0 6.1 -0.9 87.71
222990 Alte cheltueli neatribuite altor aliniate 652.0 593.3 381.8 -211.5 64.36
251200 Subventii acordate institutiilor de stat si municipale   103.0 100.3 -2.7 97.38
272500 compensatii 26.0 24.0 24.0 0 100
272600 Prestaţii de asistenţă socială 0 175.0 158.1 -16.9 90.36
273500 Îndemniz.p/u incapacit.muncă 13.0 28.4 22.3 -6.1 78.53
281900 Alte cheltueli curente 80.0 97.4 66.6 -30.8 68.38
281120 Cotizaţii în organiz.din ţară 18.0 13.0 3.0 -10.0 23.08
281500 Rambursarea alocatiilor din anii precedenti   -9.6   9.6  
311120 Reparatii capitale ale clădirilor   637.3 637.3 -45.59 99.99
312110 Procurarea  constructiilor speciale   50.0 50.0   100
312120 Reparaţii capitale a construcţiilor speciale          
313120 Reparatie capitale ale instala’iilor de transmisie   466.8 432.1 -34.7 92.56
314110 Procurarea masinelor si utilajelor   87.4 81.5 -5.9 93.26
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor,inventarului de producere şi gospodăresc 97.0 95.3 80.5 -14.8 84.43
318110 Procurarea altor mijloace fixe 40.0 20.0 20.0 0 100
331110 Procurarea combustibilului 10.0 5.0 3.6 -1.4 72.00
332110 Procurarea pieselor de schimb          
333110 Procurarea produselor alimentare 835.0 770.0 721.2 -48.8 93.66
334110 Procurarea medicament. p/u prim ajutor 4.0 3.0 3.0 0 100
335110 Procurarea materialelor p/u scopuri didactice 30.0 0.2 0 -0.2  
336110 Procurarea materialelor de uz gospod.şi rechizite de birou 122.0 121.2 102.8 -18.4 84.83
337110 Procurarea material.de construcţie 891.9 1182.1 1169.8 -12.3 98.96
338110 Procurarea accesorilor de pat,înbrăcăminte 30.0 29.7 29.0 -0.7 97.71
339110 Procurarea altor materiale. 110.0 140.0 121.7 -18.3 86.92

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  

 

Raportul

„Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2021”

 

 1. Introducere

Bugetul local pentru anul 2021 a fost aprobat la capitolul „Venituri” în sumă de 8831.4 mii lei şi la capitolul „Cheltuieli” în sumă de 8831.4 mii lei .

Indicatorii sintetici executați a bugetului local pe anul 2021 se prezintă astfel:

 mii lei

  Aprobat Precizat Executat % față de precizat
Venituri 8831.4 9327.5 9864.2 105.75
Cheltuieli 8831.4 10670.6 10002.1 93.73

 

Analizând execuția bugetului comunal pe anul 2021 se constată următoarele:

 • încasările realizate în sumă 9864.2 mii lei cu 536.7 mii lei (5.75%) au fost peste nivelul prevederilor precizate;
 • cheltuielile efectuate în sumă de 10002.1 mii lei au fost cu 668.5 mii lei (6.27%) sub nivelul prevederilor precizate;

 

 1. Compartimentul ,,Venituri

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate unele rectificări de buget în temeiul Deciziilor  Consiliuui Local  în urma cărora s-au efectuat precizări. Astfel, bugetul comunal la capitolul „Venituri” a fost majorat cu 496.1mii lei, planul precizat fiind în sumă de 9327.5 mii lei, inclusiv s-au majorat veniturile la următoarele capitole:.

-la „Transferuri primite intre institutiile Bugetului de Stat”  cu 496.1mii lei.

 

În anul 2021 în bugetul comunal au fost acumulate venituri în sumă totală de 9864.21 mii lei, ce constituie o îndeplinire a planului anual precizat la nivel de 105.75 la sută. Comparativ  cu anul precedent, veniturile sunt în creştere cu 14.4%. Executarea bugetului la capitolul „Venituri” este relatată în tabelul nr.1.

În structura veniturilor bugetului comunal 63.5 la sută sau 6272.4 mii lei o constituie suma transferurilor, 26,0 % impozitul pe venit, 2.5% impozite pe proprietate, 4.9 %  la ipozite si taxe pe marfuri si servicii și 3.3 % alte venituri.

 

Din veniturile proprii (fără transferuri) cele mai considerabile sânt încasările la impozitele pe venit  26,0 la sută. Suma acumulată de la persoanele fizice şi agenţii economici din comuna constituie total 2521.4 mii lei, fiind în creştere  faţă de anul precedent cu 287.8 mii lei sau cu 112.9 la sută.

Din totalul impozitului pe venit, acumulat din comuna  în sumă de 2521.4mii lei, 118.9 la sută  sânt încasările de la impozitul pe venit reţinut din salariu,  de la persoanele fizice din teritoriu,angajate în instituţiile bugetare şi agenţii economici.

Impozit pe venitul PF spre plata acumulat in suma de 61,7 mii lei fiind  mai puţin faţă de anul precedent cu 43,3 mii lei sau cu 58,7 la sută

 Impozit pe venitul PF ce desf.activitati individuale in domeniul comert acumulat in suma de 6.1 mii lei fiind  mai puţin faţă de anul precedent cu 9,8 mii lei sau cu 55,75 la sută faţă de planul aprobat

Impozit pe venitul aferent operatiunior de predare in folosinta a imobilulu. acumulat in suma de 3,7 mii lei fiind executat la nivel de 93,65 la suta

Veniturile din impozite pe proprietate, alcătuiesc 247,1  mii lei sau 2,5 la sută din veniturile proprii şi au fost executate la nivel de 125.05la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă  o crestere  de 57,0 mii lei sau  30,0 la sută, din ele:

1) La „impozitul funciar ale persoan juridice si fizice în calit intreprin” au fost acumulate 16,1 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 53,8 la sută.

2)  La impozitul funciar ale persoanelor fizice cetaţeni” constituie  suma  de 46,0 mii lei, planul fiind realizat  la nivel de 116,3 la sută. Devierile pozitive faţă de anul precedent constituie 2,0 mii lei.

 

La impozitul pe bunurile imobiliare ale pers.jrid constitue 6,0mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 149.4 la suta sau cu 14.2 mii lei mai mult  fata de planul  anual şi sunt în creştere cu 14,3 mii lei comparativ cu anul precedent.

 • La impozitul pe bunurile imobiliare ale pers.fizice constitue 22,6mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 102,87 la suta sau cu 0,6 mii lei mai mult fata de planul  anual şi sunt în creştere cu 4,1 mii lei comparativ cu anul precedent.
 • La impozitul pe bunurile imobiliare achitate pers.fizice si juridice inrejistr. in calitate de intreprinzator din valoarea estimata constitue 68,0mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 170,0 la suta sau cu 28.0 mii lei mai mult fata de planul anual şi sunt în creştere cu 43,8 mii lei comparativ cu anul precedent.
 • La impozitul pe bunurile imobiliare achitate de pers.fizice din valoarea estimata constitue 73,8mii lei,executarea fiind realizata la nivel de 123.1 la suta sau cu 13,8 mii lei mai mult fata de planul  anual şi sunt în creştere cu 10.5 mii lei comparativ cu anul precedent.

Veniturile din impozite si taxe pe marfuri si servicii, alcătuiesc 491,0 mii lei sau 4,9 la sută din veniturile proprii şi au fost executate la nivel de 125,7la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă  o creştere de 32,4 mii lei sau  7,0 la sută, din ele

1) La „taxa de piata” au fost acumulate 12,0 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 96,77 la sută, în creştere cu  8,2 mii lei, faţă de anul precedent.

2) La „taxa pentru amenajarea teritoriului” au fost acumulate 75,60 mii lei,        planul anual fiind realizat la nivel de 157,5 la sută, în creştere cu  23,2 mii lei, faţă de anul precedent

3) La „taxa pentru dispozitivele publicitare” au fost acumulate 3,3 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 163,9 la sută, în creştere cu  1,5 mii lei, faţă de anul precedent

4) La „taxa pentru unitatile comerciale” au fost acumulate 385,5 mii lei, planul      anual fiind realizat la nivel de 121,6 la sută, în deminuare cu  6,4 mii lei, faţă de anul precedent

5) La „taxa pentru cazare” au fost acumulate 4,8mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 200 la sută, în creştere cu  3,5 mii lei, faţă de anul precedent

6) La „taxa pentru patenta de intreprinzator” au fost acumulate 8,1 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 81,0 la sută, în creştere cu  1,3 mii lei, faţă de anul precedent

Veniturile din alte venituri, alcătuiesc 332,3  mii lei sau 3,3 la sută din veniturile proprii şi au fost executate la nivel de 99,16 la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă  o creştere de 50,1 mii lei sau  17,7 la sută, din ele:

1) La „arenda teren cu destinatie agricola incasata in BL” au fost acumulate 9,9 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 66,3 la sută, în deminuare cu  24,1 mii lei, faţă de anul precedent

2) La „arenda teren cu alta destinatie decint cea agricola incasata in BL” au fost acumulate 38,1 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 190,4 la sută, în deminuare cu  36,5 mii lei, faţă de anul precedent.

3) La „plata pentru  certificate de urbanism” au fost acumulate 5.0 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 125,0 la sută, în descrestere cu  0,2 mii lei, faţă de anul precedent

4) La „incasari de la prestarea serviciilor cu plata” sunt  plata parintilor pentru alimentati de către instituţiile educatie timpurie  şi  au fost acumulate 236,0 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 84,3 la sută, în creştere cu  98,8 mii lei, faţă de anul precedent

6 ) La „plata pentru locatiune bunului patrimon.public” au fost acumulate 1.0 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 25,0 la sută, în descreştere cu  0,2 mii lei, faţă de anul precedent

   7 ) La „amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in BL” au fost acumulate 1,3 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de 59,5 la sută.

  8 ) La „alte vnituri ” au fost acumulate 37,3 mii lei, planul anual fiind indeplinit  la nivel de >200 la sută

Transferurile primite în cadrul bugetului public naţional constituie 6272,4mii lei, planul anual fiind executat corespunzător la nivel de 99,8%

De la Bugetul Stat au fost primite următoarele transferuri:

 • Transferuri cu destinaţie specială pentru învăţământul preşcolar, în sumă de 4348,9 mii lei, fiind executate la nivel de 100 la sută în raport cu planul anual şi cu 203,3 mii lei sau 4,9 la sută în creştere faţă  de anul 2020.
 • Transferurile curente cu destinaţie specială pentru infrasctructura drumurilor, planificate în sumă de 459,4 mii lei, au fost executate în sumă de 459.4 mii lei in crestere cu 3,5mii lei faţă de  anul 2020.
 • Transferuri curente primite cu destinaţie generală în sumă de 979,8 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 100%. În comparaţie cu anul 2020 s-au majorat cu 29,3mii lei sau 3,1 la sută.
 • Transferurile primite intre institutiile budetului de Sat 484,3mii lei, fiind executate la nivel de 97,6%, iar faţă de anul 2020 s-au micsorat cu 1059,3mii lei.

 Compartimentul ,,Cheltuieli

 Partea de cheltuieli a bugetului local în anul 2021 a fost aprobată inițial în sumă de 8831,4 mii lei, pe parcursul anului a fost majorată cu 1839,2 mii lei, inclusiv: 484,3 mii lei din contul majorării veniturilor și 1354,9 mii lei din contul alocării mijloacelor financiare din soldul disponibil. Astfel, cheltuielile bugetului local pe anul 2021 cu modificările efectuate au fost precizate în sumă de 10670,6 mii lei, fiind executate în sumă totală de 10002,1 mii lei sau la nivel de 93,73 la sută din prevederile anuale.Deci, nu au fost executate cheltuieli în sumă de 668,5 mii lei. Comparativ cu anul 2020, cheltuielile bugetului local sunt în descreștere cu 298,3 mii lei .Conform clasificației funcționale, dintre care cele mai esențiale sînt ramurile:

– Învățământ

Structura cheltuielilor bugetului local conform clasificaţiei funcţionale este reflectată în tabelul nr.2 la prezentul raport. Astfel, cele mai considerabile cheltuieli se atestă la următoarele ramuri:

„Învăţământ” – ponderea majoră în volumul total al cheltuielilor bugetare aparține nemijlocit acestei ramuri și constituie 48,7 la sută. Pentru instituțiile de învățământ pe parcursul anului gestionar s-au valorificat 5456,7 mii lei, nivelul de executare în raport cu planul anual este de 98.03 %.

Comparativ cu anul precedent cheltuielile au crescut cu 437,5 mii lei, inclusiv:

La categoria„Educaţie timpurie” pe parcursul anului 2021 au fost acumulate venituri în sumă de 236,0 mii lei din încasările de la prestarea serviciilor cu plată (alimentaţia copiilor) .

La instituţia  Gradinita Chetrosu, cu o fregventa medie anuala de 63 de copii au fost acumulate venituri în sumă de 111,1 mii lei din încasările de la prestarea serviciilor cu plata si cheltuieli în sumă de 2340,9 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 97,3 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 20,05unitati de personal au fost valorificate în sumă de 1560,1mii lei, cu o realizare de 99,8 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 68,1%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 259,2 mii lei din 277,9 mii lei planificate sau la nivel 93,3la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 5,5%.

3) Prestaţiile sociale constituie 22,6 mii lei,inc.compensatii cadrelor didactice  12,0lei şi îndemnizat.pt.incapacitatea temp.munca 10,6mii lei

4) Activele nefinanciareconstituie 499,1 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

 1. a) procurarea produselor alimentare – 327,9 mii lei;
 2. b) procurarea mașinilor și utilajelor – 26,3 mii lei;

v)procurarea uneltelor si sculelor,inventarului  -5.4 mii lei

 1. c) procurarea medicamentelor si materialelor sanitare – 2,0;
 2. d) procurarea materialelor de construcţie – 86,2 mii lei;
 3. e) procurarea material. de uz şi rechizitelor de birou – 24.6mii lei;

l)procurarea altor materiale  –  26,8mii lei

 

La instituţia  Gradinita Todiresti cu o fregventa medie anuala de 63 copii au fost acumulate venituri în sumă de 124.8 mii lei din încasările de la prestarea serviciilor cu plata si transferuri capitale primite de la AIPA  in sumă de 484,3mii lei. cheltuieli în sumă de 3112.5 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 98,6la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 20,05 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 1779,1.9mii lei,cu o realizare de 100 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuiel. respective în total cheltuiel. instutiei date alcătuieşte 51,6%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 175,6 mii lei din 188,1 mii lei planificate sau la nivel 93,3la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 6,1%.

3) Prestaţiile sociale constituie 18,9 mii lei. compensatii cadrelor didactice  12,0mii lei şi îndemnizat.pt.incapacitatea temp.munca – 6,9mii lei

4) Activele nefinanciareconstituie 1138,8 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

 1. a) procurarea produselor alimentare – 393,3 mii lei;
 2. b) procurarea mașinilor și utilajelor – 29.4 mii lei;
 3. d) procurarea materialelor de construcţie – 14,4 mii lei;
 4. e) procurarea materialelor de uz gospodăr. şi rechizit. de birou – 37.0mii lei;

j)Reparatii capitale ale cladirilor – 637,3mii lei

l)procurarea altor materiale  –  26.5mii lei

n)procurarea mdicamentelor –  1.0mii lei

 

 

      „Servicii în domeniul economiei” au fost executate cheltuieli în sumă de 673,5 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 99,9 la sută în raport cu prevederile anuale precizate,inc. Transportul rutier au fost valorificate cheltuielile în limita sumei transferurilor cu destinație specială  in suma de 459,4 mii lei şi 214,0  din bugetul local ,pentru infrastructura drumurilor .

 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” au fost executate cheltuieli în sumă de 483,5 mii lei. Ponderea acestora constituie 8,0 la sută din volumul total al cheltuielilor. La acest grup valorificarea cheltuielilor constituie 93,4 la sută în raport cu planul precizat. Inclusiv:

La instituţia  biblioteca Todiresti au fost executate cheltuieli în sumă de 88,3 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 81,3 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 1,25 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 58,3mii lei, cu o realizare de 87,7 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor instituţiei date alcătuieşte 75,0%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 2,0 mii lei cu o realizare la nivel 32,80la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 3,0%.

3)  Activele nefinanciare constituie 26,8 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

 1. a) procurarea literaturii – 20,0 mii lei;
 2. e) procurarea material. de uz gospodăr. şi rechizitelor de birou – 1,4mii lei;

c)procurarea utilajelor   – 5,4mii lei

La instituţia  biblioteca Chetrosu au fost executate cheltuieli în sumă de176,8 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 90,8la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 1,25 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 64,2mii lei, cu o realizare de 81,8 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 68,5%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 81,4 mii lei cu o realizare la nivel 96,9la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 6,1%.

3)  Activele nefinanciare constituie 30,0 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

 1. b) procurarea mobilierului – 27,9 mii lei;
 2. e) procurarea material. de uz gospodăr. şi rechizitelor de birou – 2,1mii lei;

 

La instituţia  Camin Cultural Chetrosu au fost executate cheltuieli în sumă de 147,3 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 92,1 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 1,5 unitati de personal au fost valorificate în sumă de  84,5mii lei, cu o realizare de 94,1 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 47,9%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 62,7 mii lei cu o realizare la nivel 89,2la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 0,6%.Din ele sau realizat cheltueli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

–   energie electrica                                                         – 1,5miilei

-servicii de locatiune                                                     -7,0 mii lei

– servicii de reparaţie curente                                        -38,5 mii lei

-servicuiiu neatribuialtor aliniate                                -8,2 mii lei

-alte cheltueli curente                                                    -7,5mii lei  

3)  Activele nefinanciare constituie 28,9 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice

 1. a) procurarea mobilierului                                         -14,5mii lei
 2. b) procurarea material. de uz  gospodăr. şi rechizit. de birou – 0,3mii lei
 3. c) procurarea materialelor de constructie                             -1,8 mii lei

d)Procurarea altor materiale                                                   – 14,4 mii lei

La instituţia  Camin Cultural Todiresti au fost executate cheltuieli în sumă de 101,8mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 51,6 la sută în raport cu planul anual precizat. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal  la 0,5 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 39,8mii lei, cu o realizare de 38,5 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 39,1%.

2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 19,3 mii lei cu o realizare la nivel 33.9la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 9,6%.Din ele sau realizat cheltueli la următoarele articole a clasificaţiei economice.

–   energie electrica                                                                  – 0,1miilei

 -servicii de locatiune                                                              -7,0 mii lei

-servicuiiu neatribuite altor aliniate                                    – 2,8 mii lei

-alte cheltueli curente                                                         -9,5mii lei  

 

3)  Activele nefinanciare constituie 42,7 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice

 1. a) procurarea terenului de joacă                           -29,7mii lei

b)Procurarea altor materiale                                                – 13,0 mii lei

 

Pentru  servicii de sport şi cultură fizică au fost utilizate surse financiare în sumă de 55,1 mii lei,ce constituie 73,5 la sută din prevederile anuale.  pentru activitățile sportive au fost executate cheltuieli:

– Servicii de transport                                     – 2,2mii lei

-Cotizatii in ioganiz.din ţara                            – 2,8 mii lei

  Activele nefinanciare constituie 50 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice

 1. a) procurarea unei mese de tenis -5.0 mii lei

b)Procurarea echipamentului sportiv              –   29.0 mii lei

 1. c) procurarea altor materiale –   0mii lei

Cheltuielile serviciilor pentru tineret nu  au fost executate

Cheltuielile pentru Dezvoltarea conunala şi amenjare au fost executate la nivel de 83.4 la sută sau în sumă totală de circa 819.3 mii lei. La acest grup sunt incluse:

 1. cheltuieli pentru servicii de reparaţie curente ce constituie 130.3 mii lei şi au fost executate la nivel de 93,1%;
 2. cheltueli pentru servicii neatribuite altor cheltueli au fost executate în sumă de 291.8 mii lei sau la nivel de 68.3 la sută din suma plan precizata.
 3. d) Cheltuielile planificate pentru procurarea combustibilului au fost executate în sumă totală de 3.6 mii lei sau la nivel de 72,0 la sută în raport cu alocaţiile prevăzute în buget.
 4. c) Procurarea materialelor de constructie au fost valorificate în sumă de 386.2 mii lei, sau la nivel de 97,2% .

e)procurarea altor materiale        au fost valorificate în sumă de 7.4 mii lei, sau la nivel de 37.0% .

 

      „Iluminarea străzilor” au fost executate cheltuieli  în sumă de 453.4 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 96,5%, comparativ cu planul anual.

a)cheltueli pentru energie electrică       –                   144.3mii lei

e)procurarea materialelor de constructie    in suma de 159.9mii lei,ce au fost utilizate la extinderea iluminatului stradal şi reparaţia iluminatului existent fara achitarea lucrărilor.

 1. c) reparatie capitala ale instalaţiilor de transmisie – 144,2 mii lei

      „Aprovizionarea cu apă” au fost executate cheltuieli  în sumă de 388,7 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 91,3%, comparativ cu planul anual,

inc.

 –reparatii capitale ale insalatiilor de transmisie executate în sumă de 282,9 mii lei ,din  282,9mii lei surselor financiare din BL 

 – servicii neatribuite altor aliniate în sumă de 5,5,0 mii lei

– subsidii acordate ÎM în suma de 100,3mii lei

„Alte servicii de protecţia socială” au fost executate cheltuieli  în sumă 158,1 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 90,3%, comparativ cu planul anual precizat,inc.acordarea ajutoarelor baneşti(p/u participanţii din razboiul transnistria,afganistan,vaduvele razboiului mondial,participantii la avaria din Cernobîl,p/u alimentatie a 44 copii din gimnazii şi şapte copii  din gradiniţe, familii vulnerabile p/u situaţia grea materială).

Autorităţile legislative şi executive ” au fost executate cheltuieli în sumă de 1457,7 mii lei, sau la nivel de 93,3 %, ponderea cărora constituie 9,8 lă sută din volumul total al cheltuielilor:

 

 • 1) Cheltuielile de personal la 11,0 unitati de personal au fost valorificate în sumă de 954,5mii lei, cu o realizare de 97,4 la sută faţă de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor insttutiei date alcătuieşte 73,2%.
 • 2) Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost executate în sumă de 303,0mii lei , sau la nivel 64,0la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 19,1%.
 • 3) Prestaţiile sociale constituie 2,5 mii lei,executate la nivel 83,3la sită fată de planul precizat
 • 4) Activele nefinanciareconstituie 145,2 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificaţiei economice.
 1. a) procurarea materialelor de construcţie – 19,6 mii lei;
 2. d) procurarea materialelor de uz gospodăr. şi rechizi.birou – 36,1mii lei;

e)procurarea altor materiale  –  19,1mii lei

 1. b) procurarea utilajului -20,4 mii lei

f)procurarea construcţ speciale (portile) -50.0mii lei

Examinând structura cheltuielilor bugetului local sub aspectul clasificaţiei economice (tabelul nr.3) se constată următoarele:

 1. Cheltuielile de personal constituie 4540,5mii lei, fiind executate la nivel de 97,3 la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 45,4 la sută din totalul cheltuielilor.
 2. Pentru bunuri şi servicii au fost valorificate 1634,9 mii lei, cu o executare de 83,2 % din sumele planificate, ponderea cheltuielilor menționate constituie 10,3 la sută din totalul cheltuielilor. Cele mai esențiale cheltuieli s-au înregistrat la servicii energetice şi comunale – 536,2 mii lei, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii – 36.3 mii lei, servicii de transport – 80,1 mii lei, servicii de reparaţii curente – 509,9 mii lei, servicii judiciare 48,5mii lei, servicii bancare 18.4 mii lei,servicii postale 6,1mii lei, alte  neatribuite altor aliniate  – 382,0 mii lei.
 3. Cheltuielile pentru prestaţii sociale alcătuiesc 204,4mii lei, fiind executate la nivel de 89,9 la sută, inclusiv ,  compensaţiile constituie – 24,0 mii lei, ajutoare băneşti –158,1 mii lei, prestaţiile sociale ale angajatorilor constituie 22,3 mii
 4. Alte cheltuieli au fost valorificate în sumă de 69,6 mii lei, sau la nivel de 69,1 la sută în raport cu sumele planificate,inc.cotizatii in organiz.din tara 3.0mii lei,acitarea indemnizat.alesului local -49,6mii lei,şi altele
 5. Subvenţii acordate instituţiilor municipale în suma de 100,3mii lei,valorificate la nivel de 97,38 la sută.

.

 1. Cheltuieli ce ţin de activele nefinanciare ale bugetului local constituie 3452,3 mii lei. Din ele:
 • La mijloacele fixe sunt înregistrate cheltuieli în valoare de 1301,3 mii lei, inclusiv, la reparaţia capitală a clădirilor – 637,3 mii lei şi procurarea construcţiilor speciale au fost utilizate surse financiare în sumă de 50.0 mii lei şi reparatia capitala ale instalaţiilor de transmisie în suma de 432,1 mii lei. Pentru procurarea maşinilor şi utilajelor – 81,5 mii lei, procurarea uneltelor, inventarului gospodăresc – 80,5 mii lei,  cheltuieli pentru  procurarea literaturii – 20,0 mii lei ş.a.
 • Pentru stocuri de materiale şi circulante au fost valorificate 2151,0 mii lei, cele mai considerabile fiind utilizate la procurarea produselor alimentare în sumă de 721,2 mii lei, materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou – 102,8 mii lei, materiale de construcţie – 1169,8 mii lei, combustibil, carburanţi şi lubrifianţi – 3,6 mii lei, accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte – 29,0mii lei, alte materiale – 121,7 mii lei, procurarea medicamentelor – 3,0 mii lei, ş.a
 • Bunuri materiale circulante cu titlul gratuit au fost primite la biblioteci literatură în suma de 3,6mii lei de la Biblioteca Raionala , la grădiniţa Todireşti în sumă de 13,3mii lei  au fost primite bunuri de la părinţi, la gradiniţa  Chetrosu au fost primite bunuri în suma de 2979,56 de la ŞS Anenii Noi,cadoeri de drăciun în suma de 4470,0

IV . Fondul de rezervă

Pentru activitățile fondului de rezervă, inițial au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 50,0 mii lei. În perioada gestionară  fondul  de rezervă nu a fost utilizată.

Datoriile debitoare şi creditoriale la situaţia din 31.12.2021 sau format în luna decembrie 202 pentru cheltuelile de personal care au fost achitate în luna ianuarie 2021 şi alte.Descifrarea  datoriilor se anexază

lei,bani
Denumirea agentului economic Data înregistrării creanţei/datoriei Codul economic  K=6 Creanțe Datorii Inclusiv: proiecte finanţate din surse externe
Creanțe Datorii
1 Retribuirea muncii decembrie 2021 211180   181964.35    
2 contrib.asigur.social decembrie 2021 212100   52654.2    
3 Indemniza incap.munca decembrie 2021 273500   2087.37    
4 incas.de la prest.serv decembrie 2021 142310 6270.58      
5 ICS Premier Energiedecembrie2016 decembrie 2021 222110 10139.64      
6 Petran Com SRL decembrie 2021 333110 6791.26      
7 Tipografia Anenii Noi decembrie 2021 336110 84.92      
8 Moldova Gaz decembrie 2021 222120   22245.79    
9 Gospodaria Comunala decembrie 2021 222400 75      
10 Gospodaria Comunala decembrie 2021 222140 403.50      
11 SA Moldtelecom decembrie 2021 222220 174.80      
12 SA Moldtelecom decembrie 2021 222210 1560      
13 SA Forestcom decembrie 2021 337110      2343.0      
14 SRL Lucirex decembrie 2021 314110   99.0    
15 Dorianis $Co SRL decembrie 2021 333110 4438.50      
16 CCAguoa Traide decembrie 2021 336110 335      
Total 32616.2 259050.71 0  
 
Contabil şef                              L.Brailean