Decizii adoptate in sedinta nr.11 din 14.12.2021

Bugetul comunei Deciziile consiliului local

D E C I Z I E  nr.11/ 1

din 14 decembrie 2021

 Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2022  în prima  lectură

În temeiul prevederilor art. 20 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 alin.(2) lit.n),  art.19 alin.(4) al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

 D E C I D E:  

 Se aprobă bugetul comunal Chetrosu pe anul 2022  în prima lectură la venituri în sumă de 9975.2mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul  de stat în sumă de 6467.3mii lei,  şi la cheltuieli  în sumă de  2 mii lei.

 Au votat:  pro – 11      contra –  0     s-au abţinut – 0

 

D E C I Z I E  nr.11/ 2      

 din 14 decembrie 2021

 Cu privire la programul de activitate al Consiliului comunal Chetrosu pentru  a.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, prevederile Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în temeiul art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

 D E C I D E:  

 Se aprobă programul de activitate al consiliului comunal Chetrosu pentru anul  2022 conform  anexei.

2.Prezenta Decizie se aduce la cunoștința locuitorilor com.Chetrosu prin afișare pe panoul informativ şi plasare pe pagina web.

  1. Controlul executării deciziei se pune în seama dnei Angela Misac, consilier.

 

 Au votat:  pro – 11     contra –  0     s-au abţinut – 0

 

 

Anexa

la Decizia nr.11/2 din 14 decembrie 2021

 

 P R O G R A M U L

de activitate al Consiliului comunal Chetrosu  pentru  anul 2022

 

  Lunile a.2022
Activităţi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Şedinţa  Consiliului   x     x     x       x
Activităţi organizatorice x   x   x x   x x   x X
Şedinţa comisiilor de specialitate x x x x x x X x x x x X
Adunări generale cu locuitorii comunei x-a II jum.lunii x-I-a jum.lunii                    
Volante     –   în fiecare zi de  luni a săptămînii începînd cu 14.00

 

 

Activitatea Data Ordinea de zi Responsabil

De pregătirea materialelor

Raportor
Şedinţa  ordinară a Consiliului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie 2022 1. Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu pentru anul 2021.

2. Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal  pe anul 2021

3.Cu privire la repartizarea soldului disponibil la situaţia 01.01.2022

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2022.

5.Cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi asigurarea ordinii de drept în localităţile com.Chetrosu

6.Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2021

Comisia de planificare, finanţe şi buget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectorul de sector

 

 

 

 

Primar

 

Gh.Nigai

L.Brailean

N.Hadjiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Zalevschi

 

1.Cu privire la raportul conducătorilor instituţiilor subordonate primăriei privind activitatea instituţiei şi gestionarea bugetului pentru anul precedent şi planificarea activităţii pentru anul în curs. Şefii:

– grădin. de copii;

– cămin. culturale;

– bibliot. publice;

– ÎM „GC Chetrosu”

Conducătorii

instituţiilor

Mai 2022 1.Cu privire la situația sanitar-epidimiologică  în comuna Chetrosu.

 

 

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport; Medicii de sector
August 2022 1.Cu privire la  măsurile de pregătire a economiei naţionale  şi sferei sociale  pentru activitate  în perioada toamnă –iarnă 2022-2023.

2.Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu pe  prima jumătate a a.2022.

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport;

Comisia de

planificare, finanţe şi buget

L.Zalevschi

L.Brailean

Gh.Nigai

Decembrie

2022

1.Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2023  în prima  lectură.

2. Cu privire la aprobarea bugetului local pentru  a.  2023  în a doua  lectură.

Comisia de planificare, finanţe şi buget

Contabil şef

 

Gh.Nigai L.Brailean
Şedinţa comisiilor de specialitate Nu mai puţin de o dată în lună 1.Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului Comisiile de specialitate

 

L.Zalevschi

Gh.Nigai I.Grosu

Comisia protecţia mediului şi amenajarea teritoriului Martie

 

Septembrie

1.Cu privire la asigurarea curăţeniei în localităţile com.Chetrosu

 

Primarul

Şeful de post

L.Zalevschi
Comisia de planificare, finanţe şi buget Mai

2022

1. Cu privire la  evaluarea calităţii alimenaţiei copiilor în grădiniţele din comună. Şefii:

– grădin. de copii;

Conducătorii

instituţiilor

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie   socială, sănătate publică şi sport August 1.Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt din teritoriu către noul an de studii.

2. Cu privire la  măsurile de pregătire a economiei naţionale  şi sferei sociale  pentru activitate  în perioada toamnă –iarnă 2021-2022.

Şefii:

– grădiniţelor de copii;

– căminelor culturale;

– bibliotecilor publice;

– ÎM „GC Chetrosu”

Conducătorii

instituţiilor

Comisia de drept şi  probl. minorilor Aprilie

Septembrie

1.Cu privire la identificarea şi soluţionarea problemelor tinerilor din comună. Primar

Şef de post

Medicul de familie

L.Zalevschi

 

Activităţi organizatorice Ianuarie

Martie

Aprilie

 

Mai

Iunie

August

 

 

Septembrie

 

Noiembrie

Sărbătorile de Crăciun;

Ziua internaţională a femeii;

Amenajarea şi înverzirea localit.;

9 mai;

Ziua  Mondială a copilului;

Ziua  Independenţei

Sărbătoarea „Limba Noastră”;

Ziua cunoştinţelor;

Hramul s.Todireşti;

Hramul s.Chetrosu.

Gimnaz. Chetrosu, Gimnaz. Todireşti,  Căminele culturale,

Bibliotecile Publice din comuna Chetrosu

 

 

Conducătorii

instituţiilor

implicate

  

D E C I Z I E  nr.11/ 3       

din 14 decembrie 2021

 

 Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2022  în a doua  lectură

În scopul asigurării părţii de venit a bugetului comunal Chetrosu  în anul  2022; în conformitate cu prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015;

în temeiul art.art.18, 19, 20, 22 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24.05.1996 privind sistemul  bugetar şi procesul bugetar,  art.24 alin.(1), art.25, 47 alin.(2), art.55 al Legii nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;

art.3 lit.a), art.12 alin.(1) şi (2) al Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

în baza Titlului VI, VII a Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997;

conform prevederilor Legii nr.1056 din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal;

în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit.a), n), q), art.19 alin.(4)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:  

 1. Se aprobă bugetul comunal Chetrosu pe anul 2022 la venituri în sumă de 9975.2 mii lei, inclusiv trasferuri de la bugetul  de stat în sumă de  3 mii lei,  şi la cheltuieli  în sumă de  9975.2 mii lei.

2.Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se prezintă în anexa nr.1.

3.Componenţa veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2.

  1. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe se prezintă conform anexei nr.3.

5.Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce vor fi încasate în bugetul comunal Chetrosu în a.2022, se prezintă în anexa nr.4.

  1. Calcularea taxei pentru amplasarea unităților comerciale şi/sau de prestări servicii în teritoriul comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi se anexează, anexa nr.5

7.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local, se prezintă conform anexei nr. 6.

8.Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 7.

9.Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 8.

  1. Se aprobă fondul de rezervă a bugetului local în sumă de 100,0 mii lei.
  2. Datoriile creditoriale, înregistrate la 01.01.2022 ale instituţiilor bugetare, vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an.
  3. Autorităţile Administraţiei Publice Locale Chetrosu vor asigura:

– dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

-legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

-utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

– raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

13.Dna L.Brailean, contabil şef al primăriei, va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

  1. Se autorizează dl Leonid Zalevschi, primarul com.Chetrosu, cu rolul de administrator de buget, pentru a:

– modifica planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

– modifica planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autoritatea  bugetară poate modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

– a modifica planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară.

  1. Controlul executării deciziei se pune în seama dnei Angela Misac, consilier.

 

Au votat:  pro – 11      contra –  0     s-au abţinut – 0

 

Anexa nr.1

la  decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului counal Chetrosu

pentru  anul  2022  în a doua  lectură

 

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului comunal Chetrosu

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 9975.2
inclusiv transferuri de la bugetul de stat   6467.3
II. CHELTUIELI, total 2+3 9975.2
II.1. Cheltuieli, total 2
II.2. Active nefinanciare, total 3
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)          –
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)  
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

 

Secretar al consiliului                                                                      Diana Toma

Contabil şef                                                                                     Larisa Brailean

 

Anexa nr.2

la decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

 

Componenţa veniturilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2022

Denumirea Cod Eco (k6) Suma,

mii iei

Venituri total: inclusiv    
Impozit pe venit persoanelor fizice,total 1111 2514.0
–          Impozit pe venit din salariu 111110 2400.00
–          Impozit pe venit conform declaraţiilor 111121 100.0
–          Impozitul pe venitul pers.fizice  in domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi 111125 10.0
–          Impozitul pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietartii imobiliare 111130 4.0
Impozitul funciar,total 1131 68,20
–          Impozit funciaral persoanelor juridice si fizice,inrejist.in calitate de intreprinzator 113161 24,5
–          Impozitul funciar al persoanelor fizice cetateni 113171 43,7
–          Impozit pe bunurile imobiliare 1132 131.20
–          Impozitul pe bunurile imobileare ale persoanelo juridice 113210 4.2
–          Impozitul pe bunurile imobileare ale persoanelo fizice 113220 21.0
–          Impozitul pe bunurile imobileare ale persoanelo juridice si fizice inrejistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata a bunurilor 113230 40.0
–          Impozitul pe bunurile imobileare achitate de catre  persoanele fizice cetateni din valoarea estimata a bunurilor imobiiare 113240 66.0
–          Impozit privat incasat in bugetul local 2,0
Taxele locale total 1144 489,4
–          Taxa de piaţă 114411 12.4
–          Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 80,0
–          Taxa pentru prestarea serviciilo de transport 114413 2.0
–          Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 3.0
–          Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 390.0
–          Taxa pentru cazare 114421 .2.0
Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 10.0
Plata pentru chiria/ arenda ,total 1415 37.0
–          Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 141522 10,0
–          Plata pentru arenda pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 141533 17.0
Plăta pentru certificate de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local 142215 4,0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale total 143130 2,1
Alte venituri

 

 

 

 

 

 

145142

 

 

16.0
Veniturile genera le, total   3263.9
Denumirea Cod Eco (k6)  

Suma,

mii iei

Comercializarea marfur. si serviciilor de catre institutiile bugetare 1423 244.0
încasari de la prestarea serviciilor cu plată 142310 240.0
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 4,0
Veniturile colectate, total   244.0
Total venituri   3507.9
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 191 6467.3
–          Transferuri cu destinaţie specială 191211 4639.2
–          Transferuri curente primite cu dest.speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 1017.3
–          Transferuri cu destinaţie generală 191231 810.8
Total general   9975.2

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 la proiect de decizie nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

 

Resursele și cheltuielile bugetului comunal Chetrosu conform clasificaţiei funcționale și pe programe

Denumirea      Primaria Chetrosu  1027 Cod Suma,

mii lei

Cheltuieli recurente, în total  (2+3)-3192 9975.2
     cheltuieli de personal, în total  21 5093.50
     Investiții capitale, în total  3192  –
Gupa principală 1 Autorităţi legislative şi executive 10747  01 1136.4
      Resurse, total   1136.4
            Resurse generale 1 1132.4
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4.0
      Cheltuieli, total   1136.4
  Autorităţi legislative şi executive          0301 1486.4
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie  0802 100,0
Actiuni cu caracter general(realizarea terenului) 0808 -450.0
Servicii în domeniul economiei                      10747 04 1767.3
Resurse generale 1 750.0
TDS 2 1017.3
Cheltuieli, total   1767.3
Dezvoltarea drumurilor 6402 1767.3
Dezvoltarea comunală şi amenajarea teritoriului 10747  06  1412.8
      Resurse generale  1 1412.8
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 1412.8
Deyvoltarae gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 762.8
Iluminarea stradală 7505 450.0
Apa si canalizare 7503 200.0
Cultura, sport ,tineret,culte si odihna         10747 08 779.5
Resurse generale 1 779.5
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 779.5
Servicii in dezvoltarea culturii 8502 684.5
Tineret                            8603 20.0
Sport 8602 75.0
 Învăţămînt                                                      10747  09 4879.2
Resurse total 4639.2
TDS 1 4639.2
Resurse generale 2
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 3 240.0
Cheltuieli, total 4879.2
Educaţie timpurie  8802 4879.2

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

Anexa nr.4

la decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale Chetrosu ce vor fi încasate la bugetul comunal în  anul 2022

 

Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Baza impozabilă şi/sau  obiectul impunerii Cota impozitului sau taxei înlesniri /scutiri fiscale
1 2 3 4 5
  Impozitul funciar:
1.

 

 

 

 

 

 

Pentru  terenurile cu destinaţie agricolă: a) toate terenurile, altele decât cele destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au indici cadastrali

 

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au undici cadastrali

 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice  (iazuri, lacuri, etc.)

 

 

-1,5 lei p/u 1 grad/ha;

-110 lei p/u 1 hectar;

 

 

 

-0,75 lei p/u 1 grad/ha;

-55 lei p/u 1 ha;

 

-115 lei p/u 1 hectar de suprafaţă acvatică.

Conform  Codului Fiscal
  Pentru terenurile din intravilan:

 

a) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea  administraţiei publice locale  ca loturi  de pe lângă domiciliu şi distribuite  în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)

 

b) terenurile destinate  întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

-1 leu p/u 100 m.p.

 

 

 

 

 

 

 

-10 lei p/u 100 m.p.

Conform Codului Fiscal
  Pentru terenurile din extravilan a)pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, cariere şi pămînturile  distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

b) altele decît cele specificate la p.a) neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

– 350 lei pentru 1 ha;

 

 

 

 

 

– 70 lei pentru 1 ha

Conform Codului Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Impozitul pe bunurile imobiliare:
2. 1)pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 

Conform Codului Fiscal
2) pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate -pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

-pentru persoanele fizice altele decît cele specificate la prima liniuţă

-0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

 

-0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

 
3) pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă,(apartamente şi case de locuit individuale)  – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător:

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă:

 

Notă: în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară acitivitatea de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate depăşeşte 100 m.p., inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează;

– de la 100 la 150 m.p. inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m.p. inclusiv – de 2 ori;

-de la 200 la 300 m.p. inclusiv – de 10 ori;

-peste 300 m.p. – de 15 ori.

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 
  3)pentru  bunuri imobiliare  evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

 

 

 

-pentru  loturile întovărăşirilor pomicole  cu sau fără construcţii amplasate pe ele

 

 

-pentru  garajele  şi terenurile  pe care sunt amplasate:

 

 

-pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri)

 

-pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

 

-0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

–0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 
De impozitul pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde aceştea şi-au înregistrat domiciliu sînt scutiţi în limita valorii (costului) pănă la 15,0 mii lei:

a) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

b) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

c) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

d) familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;

e) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

 

Cotele texelor pentru unităţile comercilae şi sau prestări servicii

Nr.

d/or

Tipul obiectului decomerţ şi/sau obiectului de prestări servicii

 

Cota taxei de bază pentru unitatea de comerţ/de prestări servicii

 

 

(în lei pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul aplasării (str.Chişinăului)

 

(în % la cota taxei de bază)

Coeficient pentru tipul sau categoria de mărfuri realizate şi a serviciilor prestate( tutun şi băuturi alcoolice)

(în % la cota taxei de bază)

 

Coefeicientul pentru programul de activitate regim non-stop (în % la cota taxei de bază)
Unitatea de comerţ cu amănuntul (conform HG nr.931 din 08.12.2011)
  Magazin care comercializează produse alimentare, mărfuri industriale, produse cosmetic şi mobilier      

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – pînă la 30 m2 2500 lei 20% 5%

 

15%
2 – de  la 31- pînă la 50 m2 3600 lei 20%  

5%

15%
3 – de la 51 – pînă la 75 m2 4700 lei 20%  

5%

15%
4  De la 76 m2 5900 lei 20% 5%

 

15%
   Farmacia        
1   – pînă la 30 m2 1000 lei 20%    
2 de  la 31- pînă la 50 m2 2800 lei 20%    
  Staţia PECO (de alimentaţie cu petrol şi/sau gaze)      

 

 

 
 

1

Coloană – 1 15000 lei      
   Bar/terasa 3000 lei 20% 5% 15%
Unităţile de comerţ cash and carry
1 Obiectele de comerţ cash and carry        
  Pînă la 100 m2 15000 lei      
De la 101 m2 -500 m2 20000 lei
De la 501 m2-1000m2 25000 lei
De la 1001 m2-1500 m2 30000 lei
2 Depozit/frigider

Unitate comercială constituită dintr-o singură structură sau spaţiu deschis, destinată comercializării cu ridicata , în care sunt păstrate bunurile comercializate.

       
  Pînă la 100 m2 7000 lei      
  De la 101 m2 15000 lei      
Unităţi de comerţ cu ridicata
  Încăperi de depozitare a produselor cumpărate şi materialelor de construcţie  în scopul revînzării acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali        
1  Pînă la 100 m2 15000 lei      
2 De la 101 m2 -500 m2 20000 lei      
De la 501 m2-1000m2 25000 lei
De la 1001 m2-1500 m2 30000 lei
Unităţile de alimentaţie public (conform HG nr.1209 din 08.11.2007)
  Complex de alimentaţie public:        
1 Pînă la unităţi – 1 1500 lei      
2 De la unităţi – 1-3 3000 lei      
  Restaurant        
    Pînă la 30 locuri 4500 lei      
   De la 31 pînă la 50 locuri 7000 lei        
  Sală de festivităţi        
3  De la 41 – pînă la 60 locuri 3500 lei      
4  De la 61 – pînă la 80 locuri 5000 lei      
5  De la 81 – pînă la 150 locuri 10000 lei      
  Cofetărie        
1 – pînă la 30 m2 1500 lei      
2 – de  la 31- pînă la 50 m2 2000 lei      
Cantină      
1 Pînă la 10 locuri 2000 lei      
Fast-food 2500 lei      
1 Terasă 1500 lei      
Unităţi de prestări servicii (secţiunilor G (45.2), I, L, M, N, R şi S, diviziunile, grupele şi clasa, conform anexei nr.1 la Legea nr.231 din 23.09.2010)
1 Servicii de cazare 2500 lei      
  Piscină 1500 lei lunar (în perioada de activitate)      
2 Saună 3000 lei      
3 Unitate pentru colectarea fierului, sticlei,plasticului        
4 Comercializarea cu material săditor 2000 lei      
5 Comercializarea, repararea articolelor din inox 6000 lei       
6 Prelucrarea şi ambalarea mierii 1000 lei      
7 Staţie de deservire auto, piese de schimb şi uleiuri 4500 lei      
   a)  vulcanizare/balansare 1800 lei      
   b)  spălătorie auto  

 

     
Pentru 1 loc de spălare auto 1500 lei
8 Salon de frumuseţe 1500 lei      
9 Frizerie 1500 lei      
10 Fabricarea articolelor din beton armat 2000 lei      
11  Fabricarea lemnului 5000 lei      
   Lemn şi silicat de gaz 15000 lei      

 

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2022

 

Nr.

d/o

Denumirea taxelor Cota taxei de bază

 

(în lei% pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul amplasării

(doar în cazul taxei de piaţă şi taxei pentru dispozitivele publicitare)

Coeficient pentru tipul pieţei

(doar în cazul taxei de piaţă)

Coeficient pentru regimul de activitate a pieţei (doar în cazul taxei de piaţă) Înlesnirile fiscal conform art.296 din Codul Fiscal suplimentar celor stabilite prin art.295
1 Taxa pentru amenajarea teritoriului:   X X X
  a) Pentru salariat 150 lei      
2 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrative- teritoriale 5% X X X
3 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 10% X X X
4 Taxa de aplicare a simbolicii locale 0,1 % X X X
5 Taxa pentru cazare 10% X X X
6 Taxa pentru dispozitivele publicitare 200 lei

(m2)

X X
7 Taxa de piaţă 4 lei m2

(anual)

 

X

 

X

 

X

 

8 Fondatorul gospodăriei ţărăneşti  

X

 

X

 

X

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

Anexa nr.6

la decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2022

Nr. d/o Codul Eco (K6) Instituţia, denumirea serviciilor Costul serviciilor (lei)
1 2 3 4
1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:  

 

         –    amplasate în sate Conform Legii bugetului
    Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus
2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile publice după fact
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
3 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară (lei/copil/zi) Conform ordinelor Ministerului Educaţiei
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea certificatelor:

– pentru realizarea produselor animaliere şi agricole

– de naştere

– de căsătorie

 

25

25

200

servicii de xerox  1 lei foaia
Înregistrarea certificatului de urbanism pentru proiectare/certificatului de urbanism informativ 50
Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare 200
Plata pentru notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 100

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 Anexa nr.7

la decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

 

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din

bugetul comunal Chetrosu pe anul 2022

                                                                                                                           (mii lei)

Nr. d/o Denumirea instituţiei

 

Cod

Grupa funcţie

Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:
Resurse fonduri speciale

(296)

Resurse atrase de instituţii

(297)

Resurse atrase pentru  proiecte    finanţate din surse externe

(298)

1 2 3 4 5 6
1 Primăria Chetrosu  – aparat 0111   4.0  
2 Grădiniţa Todireşti 0911   120.0  
3 Grădiniţa Chetrosu 0911   120.0  
Total     244.0  

 

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 

 

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 

Anexa nr.8

la decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

Efectivul limită al statelor de personal  din instituţiile publice finanţate de la bugetul comunal Chetrosu  pe anul 2022

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
1 2 3 4
1 Administratia primariei  Chetrosu  – aparat 10747 12.0
2 Grădiniţa Chetrosu 05564 20.05
3 Grădiniţa  Todiresti 05566 20.05
4 Biblioteca  Chetrosu 05569 1.25
5 Biblioteca Todiresti 05568 1.25
6 Căminul cultural  Chetrosu 05572 1.5
7 Căminul cultural  Todiresti 05573 1.5
Total   57.6

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

     Au votat: pentru –11     , contra –0    , s-au abţinut – 0