D I S P O Z I Ţ I E de convocare a şedinţei ordinare a consiliului local

Anunturi Bugetul comunei Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E  

nr.140                                                                                               din 08 decembrie 2021

 Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare a consiliului local

În conformitate cu art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

 I.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.11 la 14 decembrie 2021 cu  începutul la ora 11.30 în incinta Primăriei com. Chetrosu, str.Frunze, 18, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2022 în prima lectură.

Raportor: L.Brailean, contabil şef

  1. Cu privire la programul de activitate al Consiliului comunal Chetrosu pentru  a.2022.

Raportor: L.Zalevschi, primar

  1. Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul  2022  în a doua  lectură. Raportor: L.Brailean, contabil şef.
  2. Cu privire la  vânzarea – cumpărarea surplusului de teren amplasat în intravilanul s.Chetrosu.

Raportor: G.Hadjiu, specialist în reglementarea regimului funciar.

  1. Cu privire la actualizarea planului geometric.

Raportor: G.Hadjiu, specialist în reglementarea regimului funciar.

  1. Cu privire la corectarea erorilor cadastrale.

Raportor: G.Hadjiu, specialist în reglementarea regimului funciar.

  1. Cu privire la stabilirea plății anuale de arendă a terenurilor proprietate publică.

Raportor: G.Hadjiu, specialist în reglementarea regimului funciar.

  1. Cu privire la folosirea terenului cu destinație pășuni din fondul de rezervă al primăriei.

Raportor: G.Hadjiu, specialist în reglementarea regimului funciar.

  1. Cu privire la aprobarea Cadastrului Funciar la data de 01 ianuarie 2022.

Raportor: G.Hadjiu, specialist în reglementarea regimului funciar.

          10.Cu privire la examinarea cererilor.

Raportor: L.Zalevschi, primar.

II.Secretarul consiliului local dna D.Toma va asigura înştiinţarea privind convocarea în şedinţa ordinară a consiliului local la 14.12.2021 ora 11.30.

III.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei   Chetrosu                                                              Leonid Zalevschi