Dispoziţie Nr.93 din 25.08.2021

Consultări publice Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E  

 

                                                         nr.93                                                                  din 25 august 2021

 

Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectelor de decizie

În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 “Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, art.8, art.29, art.32 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală, art. 1, art.4 din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 cu privire la descentralizarea administrativă, art. 18 din Legea 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative

D I S P U N:

 1. A iniția procesul de consulare pulică a proiectelor de decizie:

– „Cu privire la aprobarea Regulamentului de întreținere a animalelor domestice, păsărilor şi a familiilor de albine pe lîngă  gospodăriile private în teritoriul comunei Chetrosu,, Anexa nr.1

– „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și crieriile de stabilire și acordare a ajutorului financiar unic din Fondul disponibil al com. Chetrosu,, Anexa nr.2

 1. Se desemnează persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică, secretarul consiliului – dna Diana Toma, în sarcina căreia se pune asigurarea desfăşurării consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizie menționate în p.1.
 1. Se pune în sarcina dnei Diana Toma persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică:
 2. plasarea anunţului despre iniţierea elaborării deciziei pe panoul informativ din com. Chetrosu;
 3. informarea părţilor interesate despre iniţierera elaborării proiectului de decizie;
 4. elaborarea textului iniţial al proiectului de decizie;
 5. plasarea textului iniţial al proiectului de decizie şi anunţului despre organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie pe panoul informativ al primăriei;
 6. informarea părţilor interesate despre desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie.

În rezultatul consultărilor publice:

a) perfecţionarea proiectului ţinând cont de recomandările primite, întocmirea sintezei recomandărilor;

b) formarea dosarului despre elaborarea proiectului de decizie;

c) publicarea rezultatelor consultărilor prin informarea generală, informarea direcţionată a părţilor interesate;

d) coordonarea variantei finale a deciziei, luând în consideraţie recomandările şi prezentarea acestora pentru examinare ulterioară în cadrul şedinţei consiliului local Chetrosu

 1. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum .

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI

 

Proiect spre informare

 

ANEXA Nr.1

la Dispoziţia Nr.93 din 25.08.2021

 

R E G U L A M E N T

privind întreţinerea animalelor domestice, păsărilor şi a familiilor de albine pe lângă gospodăriile private în teritoriul comunei Chetrosu.

 1. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul regulament este elaborat în scopul reglementării modalității și regulilor de întreținere a cîinilor, pisicilor și altor animale (bovine, ovine, caprine, cabaline și păsărilor) și a soluționării (luării sub control) a problemei animalelor vagabonde.

1.2. Prevederile prezentelui regulament stabilesc drepturile și obligațiunile proprietarilor și posesorilor de cîini, pisici și alte animale, adică persoanelor fizice și juridice, indiferent de forma de organizare, precum și a autorităților locale, în scopul prevenirii și evitării rabiei și altor boli infecțioase, comune animalelor și omului.

1.3. Prezentul regulament are ca scop unificarea eforturilor tuturor organelor și persoanelor interesate în soluționarea problemei deținerii, evidenței și vaccinării animalelor domestice, respectării normelor și regulilor sanitar-veterinare și de întreținere a cîinilor, pisicilor și altor animale, pentru asigurarea locuitorilor comunei Chetrosu a unui mod civilizat de coexistență.

1.4. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toți posesorii de cîini, pisici și alte animale (bovine, ovine, caprine, cabaline și păsărilor) localizaţi pe teritoriul comunei Chetrosu.

 1. Condițiile de întreținere a animalelor productive și a păsărilor

2.1. Întreținerea animalelor productive și păsărilor se permite numai în încăperi speciale corespunzător amenajate sau în teritorii separate, coordonate cu organele administrativ-teritoriale, de supraveghere și control în modul stabilit.

2.2. Locurile de întreținere ale animalelor productive și păsările trebuie să fie îngrădite cu gard de o înălțime de nu mai puțin de 1,5m, iar adăpostul de întreținere trebuie să fie amenajat și dotat conform particularităților biologice ale speciilor de animale și păsări.

La amplasarea adăposturilor de întreținere ale gospodăriilor specializate (fermelor de animale) se ţine cont de direcţia vântului dominant şi de distanţa minimă faţă de sectorul locativ și/sau obiectele de menire social-culturală:

250 m pentru fermele mici (până la 20 bovine sau 20 porcine, până la 500 păsări);

500 m pentru fermele mijlocii şi mari (cu un efectiv de peste 20 bovine, mai mare de 20 porcine sau mai mare de 500 păsări).

 

2.3 Fiecare locuitor al comunei Chetrosu, are dreptul să întrețină pe lângă gospodăriile private animale domestice pentru necesitățile personale, în modul corespunzător, astfel ca aceasta să nu producă impact negativ asupra vecinilor și a comunității în ansamblu.

2.4 Întreținerea animalelor domestice pe lângă gospodăriile private, nu poate fi efectuată cu depășirea numerelor de capete stabilite de  prezentul regulament.

2.5 Pe lîngă gospodăriile private în intravilanul comunei Chetrosu, pot fi întreținute animale domestice ce nu depășesc numărul de:

– Cabaline (cai) – 2 capete

– Bovine (vite mari cornute) – 5 capete

– Porcine (porci) – 5 capete

– Ovine și caprine(oi) – 10 capete

– Păsări – 150 capete

– Cîini (în legatoare) – 3 capete

2.6 Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte peste numărul prevăzut în punctul 2.5, este permisă și poate fi realizată prin constituirea microfermelor în extravilanul localității cu respectarea legislației în vigoare.

2.7. Toate persoanele fizice și juridice, proprietari și deținători de animale productive și păsări, sunt obligate ca, în decurs de 7 zile de la cumpărarea/ dobîndirea animalelor productive și păsărilor, să anunțe Primăria și medicul veterinar de liberă practică.

2.8. Persoanele fizice și juridice posesori de cîini, pisici, deținători de animale productive și păsări, sunt obligate:

 1. a) să poarte întreagă răspundere cît privește asigurarea și garantarea sănătății animalelor și păsărilor, protecției lor, protecției mediului și a salubrității produselor obținute de la ele sau din abatajul lor.
 2. b) să anunțe, fără întîrziere, Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor și Primăria, despre apariția suspiciunilor sau îmbolnăvirilor la animale și păsări, iar pînă la sosirea medicului veterinar oficial, să izoleze forțat animalele bolnave, pierite, ucise sau tăiate clandestin, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii sau a altor produse, subproduse și semifabricate provenite de la aceste animale, fără aprobarea medicului veterinar de stat teritorial.
 3. c) să anunțe Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor și Primăria despre dobîndirea, cumpărarea, înstrăinarea, vînzarea, dispariția, moartea, tăierea de animale și orice alte evenimente privind mișcarea lor.
 4. d) să prezinte animalele pentru efectuarea acțiunilor medicale veterinare de interes public, la locul, data și ora stabilite de medicul veterinar de liberă practică.
 5. e) să respecte condițiile stabilite de către Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor.
 6. f) să acorde sprijin Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor și să contribuie la efectuarea acțiunilor medicale veterinare de interes public, inclusiv la imunizarea profilactică și curativă a animalelor și păsărilor.
 7. g) să anunțe Direcția Raională pentru Siguranța Animalelor și să solicite certificatul sanitar veterinar Formularul 1, ori alte documente necesare în vederea mișcării sau transportării animalelor și păsărilor.
 8. h) să prezinte, la solicitare, Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor originalele sau copiile documentelor și certificatelor ce însoțesc animalele și păsările.
 9. i) să comercializeze materie primă, produse și subproduse provenite de la animale și păsări în baza certificatului sanitar-veterinar, Formularul 2.
 10. j) să aplice condițiile sanitar-veterinare privind cerințele de igienă umană și animală, de întreținere, nutriție, îngrijire, reproducție și folosire rațională a animalelor, precum și măsurile suplimentare stabilite de către Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor pe aceste domenii.
 11. k) să aplice măsurile sanitar-veterinare privind prevenirea bolilor animalelor sau prevenirea răspîndirii acestora în teritoriu.
 12. l) să recupereze părţii afectate daunele pricinuite de animal.

2.9. Se interzice pășunatul bovinelor, ovinelor, caprinelor și altor animale (cu sau fără crotalie), înainte de 1 Mai (pe terenurile publice de păşune), în preajma drumurilor naționale, raionale, în locuri publice și pe malul r. Bîc la o distanță de 30 metri.

2.10. Pășunatul se permite doar animalelor identificate (crotaliate) numai în locuri speciale (pe pășune), care sunt înregistrate și au destinație de teren pentru pășunarea animalelor.

2.11. Se obligă deținătorii de bovine să ducă/ să aducă animalele la pășunat legate de funie.

2.12. Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de animale productive și păsări permanent vor asigura:

 1. a) respectarea prezentelor reguli de întreținere a animalelor productive și păsărilor pe teritoriul com. Chetrosu.
 2. b) menținerea curățeniei în adăposturile de întreținere a animalelor productive și păsărilor și teritoriile adiacente.
 3. c) să efectuieze curățenia pe domeniul public, murdărit cu dejecții ca urmare a deplasării animalelor/păsărilor aflate în îngrijirea lor.
 4. d) efectuarea regulată a dezinsecției, dezinfecției și deratizării adăposturilor de întreținere a animalelor productive și păsărilor.

 

 1. e) să asigure deplasarea animalelor aflate în proprietate pe străzile care nu trec pe lîngă întrările principale în edificiile de menire social culturală (instituții publice, de învățămînt, medicale, socio-culturale, ș.a.)

2.13. Sacrificarea animalelor productive mari se va efectua numai cu permisiunea și sub supravegherea specialistului medical veterinar oficial.

2.14. După efectuarea examenului medical-veterinar sau investigațiilor de laborator corespunzătoare, cadavrele de animale și păsări se expediază la cimitirul de animale cu mijloacele și forțele proprii ale proprietarului/ deținătorului și cele specializate, după cum urmează:

 1. a) cadavrele animalelor și păsărilor pierite în urma bolilor ne-infecțioase se expediază de către deținători sau proprietari de sinestătător.
 2. b) în cazul pieririi animalelor și păsărilor din motivul bolilor contagioase cadavrele sunt expediate în condiții speciale, conform prescripțiilor Direcției Raionale pentru Siguranța Animalelor.

III Întreținerea cîinilor și pisicilor

3.1. Toate persoanele fizice și juridice, posesorii de cîini și pisici sunt obligați:

 1. a) anual să vaccineze animalele împotriva rabiei. Acestei vaccinări sunt supuși cîinii și pisicile începînd cu vîrsta de 3 luni.
 2. b) să respecte regulile veterinare și de zooigienă privind întreținerea, hrănirea și îngrijirea acestora, precum și cerințele stabilite de organele serviciului sanitar-veterinar.
 3. c) imediat să anunțe medicul veterinar de liberă practică despre îmbolnăvirea sau decesul animalelor ce le aparțin.
 4. d) imediat să anunțe Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor despre cazurile de mușcături provocate oamenilor sau animalelor de către animalele ce le aparțin, iar animalele care au mușcat pe cineva imediat să fie izolate, asigurînd supravegherea lor pînă la sosirea medicului veterinar de liberă practică.
 5. e) să recupereze cheltuielile legate de imunizarea şi acordarea ajutorului medical persoanelor care au suferit în urma muşcăturilor, traumelor provocate de către cîinii lor;
 6. f) deţinătorii de cîini agresivi sunt obligaţi să prezinte un certificat de la MAI, care ar confirma că cîinii au fost testaţi în ce priveşte adaptarea socială.

La rasele de cîini care necesită o responsabilitate specială din partea proprietarului animalului se atribuie:  Staffordshire Terrier American, Akita Inu, Buldog American, Mastif Englez, Dog Argentinian, Ciobănesc Belgian, Dog de Bordeaux, Fila Brasileiro, Bullmastiff, Bull Terrier, Doberman, Caucazian, Cane Corso , Mastino Napolitano, Câine de pază Moscovit, Dog german, Pero Presa Canario, Ciobănesc de sud rusesc, Pit Bull Terrier, Schnauzer uriaş, Rottweiler, Ciobănesc de Asia Centrală, Tosainu, Terrier negru şi metişii lor.

 1. g) să întreţină cîinii agresivi în legătoare şi să-i lase liberi numai în curţile închise, excluzînd posibilitatea traumatizării oamenilor.
 2. h) să prezinte la cererea Direcției Raionale pentru Supravegherea Alimentelor cîinii și pisicile pentru efectuarea controlului, investigațiilor diagnostice și vaccinărilor profilactice.
 3. j) să plimbe cîinii numai în locurile destinate acestui scop și nici într-un caz în scuare, pe teritoriul grădinițelor, școlilor şi grădinilor publice.
 4. h) să plimbe cîinii numai la curelușă cu zgardă, iar cîinii agresivi și cu botnițe, asigurînd totodată curățenia dejecțiilor lăsate de acestea.
 5. i) în caz de deces, cadavrele animalelor urmează a fi expediate la cimitirul de animale cu mijloacele proprii ale proprietarului/ deținătorului de animale.
 6. j) se interzice întrarea cu cîini în magazine, piețe, transport public, încăperi pentru copii, locuri de odihnă și folosință comună, plimbarea cîinilor în parcuri, scuaruri, stadioane, pe terenuri de joacă pentru copii, instituții de învățămînt, plajă și alte locuri de odihnă și de folosință comună în afara celor stabilite. k) se interzice scăldatul cîinilor și pisicilor în bazinele publice de apă.

3.2. Deținătorii de cîini au dreptul:

 1. a) să țină cîinii în curțile particulare legați sau liberi, dacă curțile sunt îngrădite bine.
 2. b) pe terenurile întreprinderilor să întrețină cîinii numai legați.
 3. c) să plimbe cîinii, să-i deplaseze numai cu lese scurte, iar cîinii agresivi vor fi echipați și cu botniță

3.3 Deţinătorilor de cîini li se interzice:

 1. a) plimbatul cîinilor în locuri neautorizate de către primărie, scăldatul lor în bazine de apă şi lacuri, circulaţia liberă pe raza localităţilor cu cîini fără lesă şi botniţă, precum şi intrarea cu cîini în localurile publice – magazine, pieţe de desfacere a produselor agroalimentare, parcuri, scuaruri, stadioane şi mijloace de transport în comun.

Nu vor fi supuşi acestui regim cîinii de serviciu ai Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne şi ai trupelor militare de frontieră la executarea funcţiilor de serviciu în cazuri excepţionale.

3.4 Cîinii fără stăpîni, inclusiv cîinii cu lese, jetoane, botniţe, ce se află în localurile publice, pe străzi, pieţe de desfacere a produselor agroalimentare, magazine, parcuri, scuaruri, plaje, mijloace de transport etc., vor fi prinşi, iar în locurile de vînătoare – împuşcaţi, cu respectarea modului stabilit şi măsurilor de securitate.

 1. Întreținerea albinelor

4.1 Amplasarea stupinelor staționare se efectuiază pe terenurile aflate în deținerea apicultorilor, cu condiția respectării normelor zootehnice, a legislației sanitar-veterinare și a cerințelor de protecție a populației și a animalelor.

4.2 Stupii cu familii de albine se amplasează la o distanță de cel puțin 10 metri de la hotarele terenului deținut, de la casele de locuit, de la edifiicii unde se desfășoară o altă activitate, de la străzi, drumuri, șosele. Dacă distanța de la hotarul terenului este mai mica de 10 metri stupii cu familii de albine trebuie să fie despărțiți de terenul vecin printr-un gard (zid) impermiabil cu o înălțime de minimum 2 metri extins cu cel puțin 2 metri dincolo de stupii amplasați la extremitatea stupinii.

4.3 Numărul familiilor de albine de care poate dispune apicultorul nu este limitat cu excepția cazurilor de conflict cînd consiliul local poate limita numărul familiilor întreținute de un apicultor în intravilanul localității.

4.5 Deținătorii de stupine sunt obligați:

 1. să înregistreze la primărie adresa stupinei, adresa deținătorului și numărul familiilor de albine, să declare anual, pînă la data de 31 decembrie.
 2. să întreprindă măsurile necesare de protecție a albinelor.
 3. să întrețină terenul de amplasare a stupinei în conformitate cu cerințele sanitar-veterinare și ecologice, să nu cauzeze daune mediului ambient.
 4. Răspunderea pentru  nerespectarea prezentului regulament

4.1 Fiecare locuitor al comunei Chetrosu, este obligat să denunțe abaterile admise de la prezentul regulament, prin aducerea la cunoștință a organelor executive ale administrației publice locale și/sau polițistului de sector din comuna Chetrosu.

4.2 Pentru nerespectarea  prevederilor prezentului regulament deținătorii de animale  în gospodăriile private în intravilanul comunei Chetrosu pot fi trași la răspundere reieșind din prevederile legislației contravenționale a Republicii Moldova și anume:

Articolul 158. Încălcarea regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale
(1) Încălcarea interdicţiilor sau a regulamentelui de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale, aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale.
(2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale.
(3) Admiterea accesului cîinilor sau al pisicilor în exploatațiile de animale sau în unitățile de procesare, de fabricare ori de depozitare a produselor alimentare, în pieţe și tîrguri, cu excepţia cîinilor de serviciu, a cîinilor însoţitori, special pregătiţi pentru persoane cu dizabilități, precum şi a cîinilor de vînătoare avînd botniţă şi fiind conduşi în lesă de persoane autorizate.

 

Proiect pentru informare

 

ANEXA Nr.2

La Dispoziţia Nr.93 din 25.08.2021

 

 

Regulamentul

privind condiţiile şi criteriile de stabilire și acordare a ajutorului

financiar unic din Soldul disponibil al com. Chetrosu

 

I

  Dispoziţii generale

 

 1. Regulamentul privind condiţiile şi criteriile de stabilire și acordarea a ajutorului financiar unic din Soldul disponibil (denumit în continuarie Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale.

 

 1. Principiul de bază la stabilirea şi distribuirea mijloacelor soldului disponibil de susținere socială a populației este acordarea ajutorului material solicitanţilor, ale căror familii sunt afectate de sărăcie în cea mai mare măsură.

 

 1. Ajutorul financiar unic se acordă persoanelor domiciliate în com. Chetrosu, după cum urmează:

–  persoanelor socialmente vulnerabile;

– persoanelor aflate în situații excepționale (accidente,decese,persoane cu grad de dizabilitate,copii orfani,incendii;

– familiile cu mulți copii.

Persoanelor sus-menţionate, se va acorda ajutorul financiar unic pentru:

–  procurarea articolelor  de primă necesitate;

–  procurarea medicamentelor și tratamentelor costisitoare;

–  depășirea situațiilor de dificultate cu un impact grav asupra stării materiale a familiei.

 

 1. Persoana care completează şi depune cererea de acordare a ajutorului financiar unic este titularul, iar familia ei este beneficiarul ajutorului financiar unic.
 2. Venitul lunar minim garantat al familiei beneficiare de ajutor financiar unic nu va depăși suma de 1 800 lei (1 persoană).
 3. Ajutorul financiar unic este stabilit de către Consiliul Local (denumită în continuare Comisie).

 

II Dreptul la ajutor financiar unic și beneficiarii acestuia

 

 1.  Dreptul la obținerea ajutorului financiar unic îl au următoarele categorii de persoane cu venituri care nu depășesc venitul lunar minim garantat stabilit conform prezentului Regulament:

 

 1. persoanelor socialmente vulnerabile;
 2. persoane cu grad de dizabilitate sau familii cu copii cu grad de dizabilitate (severă sau accentuată);
 3. persoanelor aflate în situații excepționale (accidente,decese,persoane cu grad de dizabilitate,copii orfani,incendii
 4. familii numeroase (4 copii și mai mulți);

 

 1. Ajutorul financiar unic se acordă, de regulă, o singură dată pe parcursul anului în curs, reieşind din mijloacele soldului disponibil.

 

 1. Examinarea solicitării ajutorului financiar unic în anul imediat următor e posibilă, de regulă, numai după expirarea unui termen de 12 luni de la data primirii ajutorului.

 

 1. Prin derogare de la pct. 7 și reieşind din disponibilul mijloacelor fondului local de susținere socială a populației, ajutorul financiar unic poate fi acordat și altor persoane social vulnerabile.

 

III Criteriile de stabilire a ajutorului financiar unic beneficiarilor.

 

 1. Criteriul de bază la calcularea cuantumului ajutorului financiar unic este venitul lunar minim garantat revenit la un membru al familiei obţinut în luna precedentă din plăţi sociale, salarii şi alte surse suplimentare. De asemenea, se iau în consideraţie condiţiile de trai, bunurile imobile şi mobile costisitoare, aflate în proprietatea familiei (construcţii, terenuri agricole, mijloace de transport, utilaj, obiecte de lux, etc) declarate în ancheta socială (anexa nr. 1).

 

 1. La fel va fi evaluată gravitatea consecinţelor circumstanţelor prin prezentarea unor acte justificative care confirmă circumstanţele cu impact negativ asupra bunăstării persoanei (familiei) solicitante, capacitatea de a ieşi din impact de sine stătător, precum şi disponibilul mijloacelor în fondul local de susținere socială a populației.

 

 1. La stabilirea gradului afectării stării materiale a persoanelor, aflate în situaţii de  dificultate sunt examinate următoarele tipuri de circumstanţe invocate:
 • pe motiv de sănătate (intervenţii chirurgicale, tratament poststaţionar, necesitatea administrării unor medicamente costisitoare, procurarea articolelor protetico-ortopedice, etc.);
 • alte circumstanţe care conduc la depăşirea cheltuielilor strict necesare în raport cu venitul familiei solicitantului, generîndu-i impedimente în realizarea unui trai decent.

 

 1. La stabilirea cuantumului ajutorului financiar unic pentru tratament se ia în consideraţie asistenţa medicală asigurată de stat şi mărimea cheltuielilor suplimentare confirmate în baza certificatelor despre starea sănătăţii eliberate de instituţiile medicale.

 

 1. Cuantumul ajutorului financiar unic strict necesar pentru diminuarea consecinţelor produse de situaţii excepţionale se stabileşte în dependenţă de impactul generat de aceste situaţii în baza actelor justificative eliberate de către organele de resort. De asemenea, se iau în consideraţie contribuţiile organelor administraţiei publice centrale şi organizaţiilor neguvernamentale.

 

 1. Stabilirea cuantumului ajutorului financiar unic solicitanţilor, starea materială a cărora a fost afectată de circumstanţe care au dus la depăşirea cheltuielilor în raport cu veniturile, se efectuează din strict necesarul mijloacelor, care vor reduce gravitatea impactului produs.

 

 1. Modul de acordare a ajutorului financiar unic

 

 1. Ajutorul financiar unic pentru categoriile de persoane specificate în punctul 7 din prezentul Regulament se acordă în baza cererii depuse. La cerere se anexează, după caz actele indicate în (Anexa 1, Anexa 2)

 1. Documentele menţionate în punctul 17 al prezentului Regulament se examinează de către Comisia finanţe şi buget în termenele prevăzute de prevederile legislației în vigoare care înaintează propuneri de acordare (neacordare motivată) a ajutorului financiar unic cu informarea ulterioară a solicitanţilor.

 

 1. Cererile de acordare a ajutorului financiar unic sînt înregistrate în Registrul de evidență a beneficiarilor de ajutor financiar unic.

IV Dispoziţii finale

 

 1. Stabilirea ajutoarelor financiare unice se efectuează în condiţiile prevederilor actelor normative de domeniu, prezentului Regulament şi pe principii nondiscriminatorii din motive de rudenie, etnice, religioase, politice,etc. ale persoanei solicitante.

 

 

 

 

Anexa nr.1

La Regulamentul

privind condiţiile şi criteriile de stabilire și acordare a ajutorului

financiar unic din Soldul disponibil al com. Chetrosu

 

 

LISTA

Actelor necesare pentru acordarea ajutorului financiar unic

pentru efectuarea tratamentului medical

1.Cererea (petiţia) solicitantului;

2.Copia buletinului de identitate (valabil);

3.Actul ce confirmă gradul de dizabilitate

4.Ancheta socială;

5.Certificatul despre componenţa familiei;

6.Certificatul despre venitul membrilor familiei(cert. De salariu sau extras din cotul personal eliberat de CTAS);

7.Pentru familiile cu copii minori, certificatele de naştere;

8.În cazul invocării motivului de boală, se va anexa certificatul, eliberat de instituțiile medicale care confirmă starea sănătății solicitantului.

9.În cazul efectuării tratamentului peste hotarele țării, actele ce confirmă că acest tratament nu poate fi efectuat în Republica Moldova.

10.Confirmarea privind costul tratamentului (cont, bonuri de plată, contract cu instituția medicală)

 1. Alte acte după caz.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

La Regulamentul

privind condiţiile şi criteriile de stabilire și acordare a ajutorului

financiar unic din Soldul disponibil al com. Chetrosu

 

LISTA

Actelor necesare pentru acordarea ajutorului financiar unic persoanelor aflate

în situații excepționale

(decese,persoane cu grad de dizabilitate,copii orfani,familii cu mulți copii).

 

 

1.Cererea (petiţia) solicitantului;

2.Copia buletinului de identitate (valabil);

3.Actul ce confirmă gradul de dizabilitate

4.Ancheta socială;

5Certificatul despre componenţa familiei;

6.Certificatul despre venitul membrilor familiei(cert.de salariu sau extras din cotul personal eliberat de CTAS);

7.Pentru familiile cu copii minori, certificatele de naştere;

8.Certificat de deces ( după caz)

 1. Alte acte după caz.