D I S P O Z I Ţ I E 

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E 

 

nr.78                                                                  din  26 iulie 2021       

 

Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a consiliului local com. Chetrosu

 

În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 

D I S P U N E:

 

1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local Chetrosu nr.7 la 29 iulie 2021, cu  începutul la orele 14.00, în incinta Consiliului local (Primăria, str. Frunze 18), sala de şedinţe, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Cu privire la numirea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director a grădiniţei de copii din com. Chetrosu: IET s. Todireşti. Raportor: primar L.Zalevschi.
  2. Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului local în componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IET Chetrosu, etapa IV. Raportor: primar L.Zalevschi.
  3. Cu privire la schimbarea modului de folosinţă a terenurilor. Raportor: primar L.Zalevschi.
  4. Cu privire la petiţii. Raportor: primar L.Zalevschi.

 

2.Secretarul consiliului local dna D.Toma va asigura înştiinţarea privind convocarea în şedinţa extraordinară a consiliului local la 29.07.2021 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI