Pentru informarea cetatenilor comunei Chetrosu, rl. Anenii Noi!!!

Anunturi

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Hotărârea nr. 57 din 17 iulie 2021
In temeiul art, 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările
ulterioare şi a planului naţional de imunizare anti COVID-19, urmare a analizei evoluţiei
situaţiei epidemiologice şi datelor de acoperire vaccinală în plan naţional şi internaţional,
Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că evoluţia procesului
epidemic este nefavorabilă.
In ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creştere a
numărului de cazuri COVID-19. Pentru ultimele 14 zile incidenţa COVID-19 a constituit
26 de cazuri la 100.000 persoane. De asemenea, în ultima perioadă rata fatalităţii aproape
s-a dublat, crescând de la 2 la 3,13 decese din 100 cazuri de îmbolnăviri, şi a fost înregistrată
o creştere considerabilă a ratei de contagiozitate (numărul de reproducţie efectiv) de la 0,75
în săptămâna a 21-a din anul curent la 1,05 în săptămâna a 27-a.
In prezent în ţară se desfăşoară etapa a treia a procesului de vaccinare. Până la zi au
fost administrate 848.306 doze de vaccin împotriva COVID-19, dintre care prima doză a
fost administrată la 500.900 persoane, iar numărul total de persoane vaccinate cu ambele
doze constituie 347.406. Astfel, acoperirea vaccinală la nivel naţional constituie 14,5% cu
prima doză şi 9,8 % cu ambele doze. Prin urmare, rata acoperirii vaccinale în ţara noastră
este modestă comparativ cu media globală, care este de 22% cu prima doză.
I otodată, la nivel internaţional se atestă o creştere semnificativă a numărului de cazuri
de infectare cu noile variante ale virusului SARS-CoV-2. Organizaţia Mondială a Sănătăţii
a avertizat despre riscurile induse de răspândirea tulpinilor Delta şi Delta+, care au fost
confirmate deja în aproximativ 100 de state ale lumii.
Autorităţile competente din Republica Moldova au expediat laboratorului de referinţă
din Germania probe prelevate de la persoane bolnave, iar rezultatele au arătat, până în
prezent, prezenţa doar a tulpinii Alfa (britanice) a virusului.
In contextul riscului sporit de import al noilor variante ale virusului SARS-CoV-2,
piecum şi de răspândire a acestora pe teritoriul ţării, Comisia naţională extraordinară de
sănătate publică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se menţin măsurile de prevenire şi control ale infecţiei COVID-19, aplicabile
la nivel naţional, conform Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică
nr. 54 din 29 aprilie 2021, cu unele modificări şi completări.
2. Punctul 4 din anexa Ia Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate
Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021 se abrogă de Ia data de 19 iulie 2021.
j . Se instituie, începând cu data de 19 iulie 2021, următoarele măsuri de prevenire
şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în
Republica Moldova:
3.1. Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc
epidemiologie ridicat sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zona roşie şi
zona verde. Lista va fi publicată pe paginile web oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii
şi Piotecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi
Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, încadrate în
zona toşie şi zona verde, va fi actualizată o dată la 7 zile, în ziua de vineri, şi va intra în
vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Criteriul în baza căruia se stabileşte
încadrarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologie ridicat (zona roşie) este rata cumulativă
de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportate la
100 000 de locuitori.
3.2. Clasificarea ţărilor/teritoriilor cu risc epidemiologie, în funcţie de rata de
incidenţă cumulată la 14 zile, va fî realizată după cum urmează:
3.2.1. zona verde va cuprinde ţările/regiunile unde rata cumulată de incidenţă a
cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportată la 100 000
locuitori este mai mică sau egală cu 100;
3.2.2. zona roşie va cuprinde ţările/regiunile unde rata cumulată de incidenţă a
cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportată la 100 000
locuitori este mai mare decât 100.
3.3. Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în
Republica Moldova şi au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai
multe ţări clasificate ca zonă verde (inclusiv cele care au tranzitat ţări clasificate ca zonă
loşie în termen ce nu depăşeşte 24 ore) se instituie obligativitatea prezentării rezultatului
negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru
persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea
intiării pe teiitoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de
transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română,
engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
3.4. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica
Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde şi nu deţin rezultatul negativ al testului
PCR COVID-19 prevăzut la punctul 3.3 vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de
14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică,
precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare
de 14 zile, în locurile declarate. în cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi
declaraţia pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legai sau de
însoţitor.
3.5. Se stabilesc excepţii de la prevederile subpunctelor 3.3 şi 3.4 pentru
următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie
respiratorie sau stare febrilă:
3.5.1. persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19,
prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă.
Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare;
3.5.2. copiii cu vârsta de până la 6 ani;
3.5.3. elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene,
care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau
peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de
finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade
internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoţitorii acestora;
3.5.4. minorii cu vârsta până Ia 18 ani însoţiţi de persoane posesori ai unui act
confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19 eliberat de instituţiile abilitate
ungare, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau
rusă. Excepţia are la bază prevederile înţelegerii convenite între Republica Moldova şi
Ungaria;
3.5.5. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de
transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai
mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de
deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren.
Această excepţie va fi valabilă până la data de 1 august 2021;
3.5.6. persoanele care călătoresc din motive imperative de sănătate sau umanitare,
inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
3.5.7. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau
Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din
ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici
respectivi;
3.5.8. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi
altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor
personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor
internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea
ajutorului umanitar;
3.5.9. persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la momentul înregistrării
intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General
al Poliţiei de Frontieră;
3.5.10. petsoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept
din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente
confirmative;
3-5-11. peisoanele care deţin un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau
rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigaţiei.
3.6. Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în
Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă roşie (inclusiv persoanele care au
tranzitat ţări clasificate ca zonă verde) vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14
zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum
şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14
zile, în locurile declarate. în cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia
pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoţitor.
3.7. Se stabilesc excepţii de la prevederile punctului 3.6 pentru următoarele
categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau
stare febrilă:
3.7.1. persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19,
prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă.
Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare;
3.7.2. copiii cu vârsta de până la 6 ani;
3.7.3. copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al
testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele
care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe
teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport
proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză,
franceză, germană, italiană sau rusă;
3.7.4. persoanele care deţin un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau
rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigaţiei.
3.7.5. persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la momentul înregistrării
intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General
al Poliţiei de Frontieră.
3.8. Persoanele care se află în regim de autoizolare (carantină), indiferent de zona
din care au sosit, pot întrerupe acest regim după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR
COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.
4. Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, agenţiilor şi
instituţiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de
activitate la locul de muncă, precum şi facilitarea şi încurajarea activă a personalului din
subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică
pentru prevenirea şi controlul infecţiei, în scopul atingerii către data de 01.09.2021 a unei
rate de vaccinare în rândul angajaţilor de minimum 70%.
5. Se admite desfăşurarea evenimentelor festive cu caracter unic în cadrul
unităţilor de alimentaţie publică, cu ocuparea a cel mult 50% din numărul de locuri în
spaţiile închise din cadrul unităţilor, prevăzut în Notificarea privind iniţierea activităţii de
comerţ, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 şi
obligaţia organizatorilor de a întocmi lista participanţilor, cu evidenţa epidemiologică,
conform modelului stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, e-mail, adresa de
domiciliu). Se recomandă desfăşurarea evenimentelor în spaţii deschise.
6. în interiorul unităţilor de alimentaţie publică de orice tip se va admite un număr
limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare
persoană. Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor.
7. Pe teritoriul zonelor de agrement se va admite un număr limitat de persoane,
astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul de
persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor.
8. Este obligatorie purtarea măştilor de protecţie în toate spaţiile publice închise,
în transportul public şi la staţiile de aşteptare, inclusiv în spaţiile deschise unde nu este
posibilă respectarea distanţei fizice, Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
9. Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne vor asigura:
9.1. intensificarea măsurilor de prevenire şi control al infecţiei cu COVID-19 la
punctele de trecere a frontierei;
9.2. intensificarea măsurilor de control al infecţiei COVID-19 conform
prevederilor hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică în spaţiile
publice închise şi deschise, în transportul public, în pieţele agricole, centrele comerciale,
zonele de agrement etc.;
9.3. monitorizarea activă a persoanelor plasate în autoizolare, în tratament la
domiciliu şi a contacţilor.
10. Reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor vor asigura
intensificarea măsurilor de control al infecţiei COVID-19 conform prevederilor hotărârilor
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică în pieţele agricole, centrele comerciale,
zonele de agrement, unităţile HoReCa, întreprinderile de alimentaţie publică şi comerţ etc.
11. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale vor asigura:
11.1. intensificarea procesului de vaccinare anti-COVID-19;
11.2. organizarea activităţilor de creştere a vigilenţei lucrătorilor medicali privind
răspândirea noilor tulpini ale virusului Sars-CoV-2 şi monitorizarea activă a persoanelor
aflate în autoizolare si a contactilor;
11.3. activitatea centrelor de vaccinare din cadrul instituţiilor medico-sanitare în
zilele de odihnă, conform programului stabilit.
12. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică:
a) vor dispune facilitarea organizării procesului de vaccinare împotriva COVID19 şi se vor convoca cel puţin o dată la 2 săptămâni pentru a discuta rezultatele şi provocările
procesului de vaccinare, cu identificarea şi implementarea acţiunilor necesare;
b) vor stabili obiectivul de acoperire vaccinală a 70% din populaţia eligibilă la
nivelul fiecărui teritoriu administrativ până la OL 12.2021.
13. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii
pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi
juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
14. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea
tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei
naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
15. Se solicită reprezentanţilor mass-media să -nformeze publicul despre
prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive şi a
măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COYID-19.
16. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la
răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
17. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii şi se publică pe pagina
oficială a Guvernul ui –
Preşedinte al Comisiei,
Prim-ministru interimar
Contrasemnează:
Vicepreşedinte al Comisiei,
Secretar de stat al
Ministerul Sănătăţii, Muncii
şi Protecţiei Sociale Igor CUROV
Secretar al Comisiei,
Director interimar
al Agenţiei Naţionale
pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC