Decizii adoptate in sedinta nr. 6 din 25.06.2021

Deciziile consiliului local

          D E C I Z I E  nr.6/1         

 din 25 iunie 2021

Cu privire la examinarea Prescripției Inspecției Financiare privind înlăturarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la Primăria com.Chetrosu, r-nul Anenii Noi .

 În temeiul art. 14 alin.(2) lit.o1), alin (3), 19, 20, 22 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cerințele Prescripției Inspecției Financiare privind înlăturarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare tematice la Primăria com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi efectuate pe perioada de activitate 01.01.2018-01.01.2021 cu nr. de ieșire 25-10-12/754 din 31.05.2021, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal:

 D E C I D E:

 1. Se ia act de Prescripția Inspecției Financiare privind înlăturarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare tematice efectuate la Primăria com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi cu nr. de ieșire 25-10-12/754 din 31.05.2021 pe perioada de activitate 01.01.2018-01.01.2021.
 2. Se atenţionează Primarul com. Chetrosu, dl L.Zalevschi despre:

– organizarea sistemului de control intern managerial pentru a asigura atingerea obiectivelor entităţii publice;

– implementarea sistemului de control intern managerial conform standardelor naţionale de control intern în sectorul public, ţinînd cont de complexitatea şi domeniul de activitate al instituţiei publice;

– lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării financiare şi neadmiterea încălcărilor pe viitor;

– încasarea mijloacelor financiare în sumă totală de 11000 lei, de la persoanele vizate în Raport.

– încasarea sumei de 9600 lei de la ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu” privind calcularea eronată a cotelor de cheltuieli pentru amenajarea teritoriului;

 1. Se atenţionează contabilul-şef, dna L.Brailean, despre:

– respectarea cadrului normativ la capitolul Retribuirea muncii, neadmiterea pe viitor calcularea şi achitarea neîntemeiată a salariilor, indemnizaţiilor şi premiilor angajaţilor;

– respectarea prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul de salarizare în sistemul bugetar;

– întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea neajunsurilor prezentate în Raport şi restituirea mijloacelor financiare calculate incorect angajaţilor, în bugetul local.

 1. Respectarea regulilor gestionării patrimoniului public, şi în acest scop va organiza studierea minuţioasă de către angajaţii implicaţi în managementul financiar a cadrului normativ privind managementul financiar public, inclusiv:

–  Codul Muncii al R.M. nr. 154-XV din 28.03.2003.

– Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003;

– Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006;

– Legea contabilităţii nr.113/2007;

– Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

– Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015;

– Informaţiei cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcţii, începînd cu 01.06.2018 nr. 10/1-0086 din 15.06.2018;

 1. Se pune în responsabilitatea Primarului com. Chetrosu, L.Zalevschi, de a întreprinde toate măsurile necesare pentru lichidarea încălcărilor depistate.
 2. Se pune în sarcina Secretarului Consiliului, D.Toma, de a informa imediat Inspecția Financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, prevederile Deciziei adoptate.
 3. Prezenta decizie intră în vigoare prin publicare în Registrul de Stat al Actelor Locale.

8.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama Primarului com. Chetrosu, dl L.Zalevschi.

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

D E C I Z I E  nr.6/2            

 din 25 iunie 2021

  Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2021

În legătură cu necesitatea apărută, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

 1. Se majorează alocaţiile bugetare la partea de Cheltueli pentru anul 2021 în sumă de 9600 lei,din contul rambursarii alocatiilor din anii precedenti, la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0620)P1P2(7502)P3(00333): Amenajarea teritoriului

-222990  servicii neatribuite altor aliniate                                          – 9600lei

 1. Se alocă mijloace finaciare bugetare din soldul disponibil la situaţia din 01.01.2021 în sumă de 154000 lei la următoarele linii bugetare:

 S1S2(21)Org.2(010747), F3(0301)P1P2(0111)P3(0005): Aparatul primarului

-222990  servicii neatribuite altor aliniate                                     –  56000lei

S1S2(21)Org.2(05573), F3(0234)P1P2(8502)P3(00234): Camin cultural Todireşti

-316110  Procurarea unelt. şi scule.inventar de producere şi gospodaresc    –  20000lei

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(1099)P1P2(9012)P3(00291):

Protecţia socială

Cod ECO272600  –  45000 lei p/u ajutoare unice

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0630)P1P2(7503)P3(00431):

Aprovizionarea cu apă şi canalizare

Cod ECO 25120033000 lei subsidii acordate Întreprinderilor de stat şi municipale.

 1. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii, se numeşte dna Brailean L.,contabil-şef al Primăriei, care va afectua calculele respective şi modificările corespunzătoare.
 2. Prezenta decizie intră în vigoare prin publicare în Registrul de Stat al Actelor Locale.
 3. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama consilierului, dl Ion Grosu.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

 

D E C I Z I E  nr.6/3                        

 din 25 iunie 2021

 Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic

Conform cererilor depuse de locuitorii com. Chetrosu, ținând cont de Decizia nr.6/2 din 25.06.2021 ”Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2021”, în temeiul  Legii nr. З97 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, art.l4 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

Se acordă ajutor financiar unic, în sumă de 45000 lei, din alocaţiile bugetare ale soldului disponibil, persoanelor după cum urmează:

 

Nr. Nume, prenume Suma, lei
1 xxxxxxxxxxxxxxx xxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxx xxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxx xxx
4 xxxxxxxxxxxxxxxx xxx
5 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
6 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
7 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

 

 1. Executarea prezentei decizii se pune în seama doamnei Larisa Brailean, contabil-șef.
 2. Prezenta decizie intră în vigoare prin publicare în Registrul de Stat al Actelor Locale şi va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate.
 3. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform Codului Administrativ.
 4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

D E C I Z I E  nr.6/4                                  

                                                             din 25 iunie 2021

 

Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la funcţionarea cimitirelor din localităţile comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi

În scopul bunei administrări a cimitirelor locale, în urma cererii nr.11 din 29.03.2021 depusă de locuitorii din comuna Chetrosu privind interzicerea înmormîntărilor cetăţenilor străini în cimitirele din comuna Chetrosu, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 22.10.1998, art. 14 alin. (2) lit. b) şi m) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

 

DE C I D E:

 

 1. Se modifică Regulamentul cu privire la funcţionarea cimitirelor din localităţile comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi, după cum urmează:

– la compartimentul III, pct.8 alin.2) se exclude şi se substituie cu următorul conţinut: “persoanele care nu au viză de domiciliu şi nu locuiesc în sat , nu se permite înmormîntarea în cimitirele din com. Chetrosu, cu excepţia rudelor de gr.I şi gr.II”.

la compartimentul III, pct.12,13,14,15 „se exclude”.

 1. Modificarea prezentului Regulament se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Chetrosu prin afişare pe panourile informative şi preoţilor parohi ai bisericilor din s.Chetrosu şi s.Todireşti – sub semnătură.
 2. Se preîntâmpină locuitorii com.Chetrosu despre obligativitatea respectării prevederilor noilor modificări al prezentului Regulament.
 3. Se preîntâmpină preoţii parohi ai bisericii din s.Chetrosu şi s.Todireşti de a permite înmormântările în cimitirele din com.Chetrosu în strictă corespundere cu modificările indicate în prezentul Regulament.
 4. Se numesc responsabili pentru îndeplinirea prevederilor prezentei decizii preoţii parohi ai bisericilor din s.Chetrosu şi s.Todireşti.
 5. 6. Primarul com.Chetrosu dl L.Zalevschi va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

D E C I Z I E  nr.6/5                        

                                                             din 25 iunie 2021

 

 

Cu privire la casarea mijloacelor fixe

În legătură cu expirarea duratei termenului de funcţionare utilă şi scoaterii din uz a unor obiecte din motivul degradării lor şi uzurii 100%, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, conform procesului verbal nr.1 al comisiei de casare, în baza Regulamentului privind  inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012, în conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.500 din 12.05.1998, în baza art.14 alin.(2) lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

Se permite casarea  bunurilor  uzate 100%, raportate  la  mijloacele fixe, a bibliotecii publice din s.Chetrosu – literatură artistică  1927 ex., în sumă de 3144,32 lei.

 1. Veniturile realizate în urma casării bunurilor la instituţiile subordonate primăriei vor fi alocate la mijloace speciale pe contul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare.
 2. 3. Controlul privind îndeplinirea deciziei se pune în seama dlui Zalevschi, primar.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

 

D E C I Z I E  nr.6/6                        

   din 25 iunie 2021

 

 Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate

asupra bunurilor  imobile situate în  comuna Chetrosu

Conform  Dosarelor tehnice ale bunurilor imobile elaborate în anul 2016, proiectului de formare prin separare din anul 2021, în temeiul  alin.(1),(2),(3) art.4, art.25,26,28, alin.(1),(2),(3) art.36 al Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile; art.9,10,11,12 al Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;  art. 6,8,12, art.77 al Legii nr.346/2006 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

Se permite înregistrarea în Registrul bunurilor imobile al SCT Anenii Noi, Departamentul „Cadastru” I.P. „Agenţia Servicii Publice” dreptrul de proprietate asupra  bunului imobil după  APL Chetrosu cu nr. CAD xxxx, suprafaţa de 0,2289 ha, amplasat în r/l Anenii Noi, com.Chetrosu,  modul de folosinţă – amenajat, domeniul public, intravilan.

 1. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare a primăriei comunei Chetrosu va depune actele la SCT Anenii Noi, Departamentul „Cadastru” I.P. „Agenţia Servicii Publice” pentru înregistrarea bunului imobil.
 2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, pe pagina web şi panoul informativ al instituţiei.
 3. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform Codului Administrativ.
 4. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

D E C I Z I E  nr.6/7                        

                                                             din 25 iunie 2021

 

Cu privire la constituirea unei comisii

Avînd în vedere adresarea unui grup de locuitori din comuna Chetrosu, în scopul acumulării informaţiei despre situaţia cu gestionarea terenurilor de către SDE „Chetrosu” şi posibilitatea transmiterii unor terenuri în arendă locuitorilor comunei Chetrosu, în conformitate cu prevederile Legii nr.100/2017, Legea nr.436/2006 art.14 alin.(3), având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 

D E C I D E:

 

 1. De a constitui Comisia pentru soluţionarea problemei privind iniţierea procedurii de arendare a terenurilor proprietate public a statului în următoare componenţă:
  • xxxx
  • xxxx
  • xxxx
  • xxxx
  • xxxx
  • xxxx
 2. Se împuterniceşte Comisia nominalizată conform pct.1 cu dreptul de a reprezenta interesele locuitorilor com. Chetrosu în instanţele judecătoreşti şi în condiţiile legii, privind arenda/ folosinţa terenurilor agricole proprietate publică a statului conform procedurii legale, ce aparţin Agenţiei Proprietăţii Publice, aflate în gestiunea SDE Chetrosu.
 3. Preşedintele comisiei, ales prin vot deschis de către membrii comisiei în prima şedinţă, va prezenta o informaţie Consiliului comunal Chetrosu despre acţiunile întreprinse şi activitatea Comisiei la prima solicitare.
 4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, pe pagina web şi panoul informativ al instituţiei.
 5. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform Codului Administrativ.
 6. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

Cu privire la  modificarea Deciziei 4/16 din 19 martie 2021

,,Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate privată”

În temeiul materialelor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UAT Chetrosu elaborate de S.R.L “VLAD&NAD”, Legii nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice, art.14 alin.1) – 2), Legii privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 08.12.2006, conform avizului comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 

D E C I D E:

 

 1. Se modifică1 cu următorul conținut – ,,Se aprobă lista bunurilor imobile proprietate publică a UAT Chetrosu, teren amplasat în s.Chetrosu, extravilan, nr.cadastral xxxx, cu suprafața- xxxx, categoria de destinație- agricol, modul de folosință- agricol, domeniul- public, întocmită în cadrul lucrărilor de delimitare selectivă.
 2. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare Tatiana Iamblea va aduce în concordanță documentația funciară cu prezenta decizie.
 3. Primarul com.Chetrosu, în temeiul prezentei decizii și materialelor de delimitare va asigura înregistrarea bunului imobil delimitat la Agenția Servicii Publice.
 4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, pe pagina web şi panoul informativ al instituţiei.
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

D E C I Z I E  nr.6/9                       

                                                             din 25 iunie 2021

 

 Cu privire la  vânzarea – cumpărarea surplusului

de teren amplasat în intravilanul s.Chetrosu

În baza cererii depuse de către cet.xxxx cu nr. de intrare 83 din 30.10.2020, titularului de drept pentru cumpărarea terenului supranormă, la terenul proprietate ce-l deține, cu nr.cadastral xxxx, având în vedere Decizia consiliului comunal Chetrosu nr.8/9 din 10.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea planului geometric și înregistrarea bunului imobil nou-format” și Extrasul din 14.10.2020 eliberat de SCT Anenii Noi, în conformitate cu avizul comisiei de specialitate, prevederile art.4 alin. (9,10) al Legii cu privire la prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308-XVIII din 25.07.1997, Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XVIII din 25.02.1998, art.14 alin.(1),(2) al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVIdin 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu:

 

D E C I D E:

 

 1. Se permite cet.xxxxxxx, vînzarea-cumpărarea surplusului de teren amplasat în intravilanul s.Chetrosu, cu suprafața de 0,0133 ha, ce constituie 9,98% din suprafața totală de 0,1333 ha, cu prețul normativ conform borderoului de calcul (se anexează).
 2. Se desemnează specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare a primăriei com.Chetrosu pentru pregătirea documentației conform legislației în vigoare.
 3. Responsabil de îndeplinirea prezentei deciziei, cu încheierea contractului de vînzare-cumpărare conform legislației, va fi asigurat de către primarul Leonid Zalevschi.

4   Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

D E C I Z I E  nr.6/10          

                                                             din 25 iunie 2021

 Cu privire la actualizarea planului geometric

În baza cererii nr.17 din 07.05.2021 depuse de către titularul de drept xxxxxx cu privire la actualizarea planului geometric, în scopul modificării datelor din documentele cadastrale și ajustarea lor la hotarele identificate în teren, în temeiul art.18 alin.(4) alin.(5) din Legea Cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998, cu modificările ulterioare; pct.73, pct.90, art.77, art.78 din Instrucțiunea cu privire la modul de executare a lucărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul nr.70 al ARFC din 04.08.2017; art.4 alin.(1) lit.g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, în temeiul art.14, alin.(2), lit.d) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, conform avizului comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 

D E C I D E:

 

 1. Se permite actualizarea planului geometric la bunul imobil: – teren pentru construcția casei de locuit, amplasat în s.Todireşti, intravilan cu nr.cad xxxxxcu modificarea suprafaței din 0,0866 ha în 0,0904 ha, proprietar xxxxxxx.
 1. Executarea deciziei se pune în seama proprietarului terenului vizat, care va prezenta actele necesare la ,,Agenția Servicii Publice’’ or.Anenii Noi pentru efectuarea modifică

 

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

D E C I Z I E  nr.6/11          

                                                             din 25 iunie 2021

 

 Cu privire la examinarea petițiilor

Analizând informaţia prezentată de primarul L.Zalevschi, conform cererilor depuse, în temeiul prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

 

D E C I D E:

 

 1. Se ia act de cererea depusă de către cet. xxxxxx cu nr. de intrare 13 din 14.04.2021 privind actualizarea planului geometric.

1.1.Se respinge cererea depusă de către cet. xxxxxxx, în temeiul pct.78 privind actualizarea planului cadastral în lipsa planului geometric nou elaborat si a actului de stabilire a hotarului, în conformitate cu Ordinului Nr.70 al ARFC din 23.10.2019 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, cu modificările ulterioare.

 

 1. Se ia act de cerere depusă de către cet.xxxxxxx cu nr. de intrare 15 din 16.04.2021 cu privire la formarea unui bun imobil în perimetrul terenului cu nr.cadastral xxxxx.

2.1.Se respinge cererea depusă de către cet.xxxxx cu privire la formarea bunului imobil în perimetrul terenului cu nr. CAD xxxxxdin motivul inițierii proiectului de înregistrare și evaluare funciară privind Acordul de colaborare cu Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice.

 

 1. Se ia act de cerere depusă de către cet.xxxxx cu nr.de intrare 18 din 12.05.2021 privind soluționarea problemei țevei metalice cu gaz natural ce trece pe proprietatea privată cu nr.CAD xxxxxx, amplasat în s.Todirești, rl.Anenii Noi.

3.1. Se respinge cererea înaintată de către cet.xxxxxx cu privire la soluționarea problemei țevei metalece cu gaz natural ce trece pe proprietatea privată, din motiv că nu ține de competența administrației publice locale a comunei Chetrosu. Ulterior sunteți în drept să vă adresați la Asociaţia Obştească Speranţa.

 

 1. Se ia act de cerere depusă de xxxxx cu nr.de intrare 195 din 21.05.2021 privind atribuirea unui teren cu suprafața de 1 ha., prin vînzare- cumpărare cu schimbarea destinației din pășuni în construcție.

4.1 Se respinge cererea depusă de către xxxxxxcu privire la atribuirea unui teren cu suprafața de 1 ha., prin vînzare-cumpărare cu schimbarea destinației din pășuni în construcție, din motivul inițierii proiectului de înregistrare și evaluare funciară privind Acordul de colaborare cu Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice.

 

 1. 2. Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în termenul prevăzut conform legislaţiei.
 2. Executarea deciziei va fi asigurată de căre dl Leonid Zalevschi, primar.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

 

D E C I Z I E  nr.6/12          

                                                             din 25 iunie 2021

 

Cu privire la actualizarea planului geometric

Avînd în vedere necesitatea actualizării planului geometric, de către xxxxxx  cu nr. de intrare 26 din 16.06.2021, conform planului terenului, în temeiul art.77, art.78 din Ordinul nr.70 al ARFC din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, art.4 alin.(1) lit.g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, în temeiul art.14 alin.(2) lit.d) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, conform avizului comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 

D E C I D E:

 

 1. Se permite actualizarea planului geometric al lotului pomicol amplasat în ÎP ,,Teatralinîi” cu nr.cadastral xxxxx, cu păstrarea suprafeței înregistrate de 0,1139 ha.
 2. Executarea deciziei se pune în seama proprietarului terenului vizat, care va prezenta actele necesare la SCT Anenii Noi, Departamentul ,,Cadastru” I.P. ,,Agenția Servicii Publice” pentru efectuarea modificărilor.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

 

 

D E C I Z I E  nr.6/13         

                                                             din 25 iunie 2021

 

Cu privire la acordul actualizării  planului cadastral

 1. CAD xxxxxxxx asupra surplusului de teren din domeniul privat

Având în vedere necesitatea acordului privind actualizarea planului cadastral asupra surplusului de teren din domeniul privat, în temeiul Acordului cet.xxxxxxx, în conformitate cu Ordinul nr.70 din 23.10.2019 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, cu modificările ulterioare, a Legii Cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998; în temeiul art.14 alin.(2) lit.d) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, conform avizului comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 

D E C I D E:

 

 1. Se permite actualizarea planului cadastral al bunului imobil cu indicarea surplusului, amplasat în s.Chetrosu, rl. Anenii Noi, cu nr. CAD xxxxx, destinația – teren din intravilanul localității, modul de folosință – teren pentru construcții, proprietar xxxxxxxx.

 

 1. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, pe pagina web şi panoul informativ al instituţiei.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

 

D E C I Z I E  nr.6/14          

    din 25 iunie 2021

 

Cu privire la ridicarea mandatului de consilier

Examinînd informaţia dnei Diana Toma, secretar al consiliului comunal Chetrosu, avînd în vedere avizul comisiei de specialitate, conform Procesului Verbal nr. 3 din 19.02.2021, PV nr. 4 din 19.03.2021, PV nr.5 din 03.06.2021, în conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

 

D E C I D E:

 

 1. Se ridică mandatul de consilier a dlui xxxxxxx, pentru absență fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului.
 2. Se declară vacant mandatul de consilier în consiliul comunal Chetrosu, care va fi atribuit următorului candidat supleant de pe lista formaţiunii respective.
 3. Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în termenul prevăzut conform legislaţiei.
 4. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Ion GROSU

 

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA