Dispozitie

Dispoziţiile primarului

 D I S P O Z I Ţ I E  

nr.67  din 18 iunie 2021

Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare a consiliului local

În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1. Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.6 la 25 iunie 2021, cu începutul la ora 14:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea Prescripției Inspecției Financiare privind înlăturarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la Primăria com.Chetrosu, r-nul Anenii Noi. Raportor: Brailean,contabil șef.
 2. Cu privire la modificarea bugetului Raportor: L.Brailean, contabil șef.
 3. 3. Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic.Raportor: L.Brailean,contabil șef.
 4. Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la funcţionarea cimitirelor din localitatea comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi. Raportor: Primar, L.Zalevschi.
 5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: L.Doloşcan, bibliotecar.
 6. Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile situate în comuna Chetrosu. Raportor: T.Iamblea, specialist în reglementarea regimului funciar.
 7. Cu privire la formarea comisiei. Raportor: T.Iamblea, specialist în reglementarea regimului funciar.
 8. Cu privire la modificarea deciziei 4/16 din 19.03.2021 “Cu privire la aprobarea listei bunrilor imobile proprietate privată”. Raportor: T.Iamblea, specialist în reglementarea regimului funciar.
 9. Cu privire la vînzarea-cumpărarea supranormei terenurilor de pe lîngă casele de locuit. Raportor: T.Iamblea, specialist în reglementarea regimului funciar.
 10. Cu privire la actualizarea planului geometric. Raportor: T.Iamblea, specialist în reglementarea regimului funciar.
 11. Cu privire la examinarea petițiilor Raportor: Primar, L.Zalevschi.

 2.Secretarul consiliului local dna D.Toma va asigura înştiinţarea privind convocarea în şedinţa ordinară a consiliului local la 25.06.2021 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                                        Leonid ZALEVSCHI