Dispozitia primarului!

Anunturi

D I S P O Z I Ţ I E  

 nr.65                                                            din 14 iunie 2021

 Cu privire la anunţarea concursului

pentru funcţia publică vacantă

 Avînd în vedere vacanţa funcţiei de specialist principal în domeniul achiziţiilor publice din cadrul primăriei comunei Chetrosu, rl. Anenii Noi, în temeiul art.28 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, conform Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice  prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009, cu modificările şi completările ulterioare,  primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

 1. Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în domeniul achiziţiilor publice din cadrul primăriei com.Chetrosu, rl.Anenii Noi.

 1. Se aprobă anunţul şi informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs, conform Anexei (2 file).
 2. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului (anunţul) va fi plasată pe panoul informativ de la sediul  primăriei, pe pagina web a primăriei com Chetrosu  (comunachetrosu.md) şi va fi publicată în Monitorul Oficial al RM.
 3. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar  al

comunei Chetrosu                                   Leonid ZALEVSCHI

 

Anexă

                                                                                                la Dispoziţia nr.65 din 09.06.2021

                                                                 

A N U N Ţ

Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi, anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în achiziţii publice.

Scopul general al funcţiei: Asigură, întocmeşte şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice conform legislaţiei în vigoare.

Sarcinile de bază:

 1. Duce evidența achizițiilor autorității publice;
 2. Convoacă și organizează buna desfășurare a activității grupului de lucru pentru achiziții, în strictă concordanță cu legislaţia în vigoare;
 3. Înregistrează și organizează semnarea contractelor de achiziții publice;
 4. Publică anunțuri privind procedura de achiziții și trimite scrisori de solicitare a ofertelor de preț;
 5. Redactează, sistematizează și arhivează documente ce reies din procedura achiziției publice;
 6. Păstrează, arhivează contractele și întrocmește nomenclatorul contractelor între APL și terți.

Condiţiile de participare la concurs

Condiţiile de bază pentru persoana care depune dosarul de concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) posedă limba de stat;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) a absolvit studii superioare de licenţă;
 5. e) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 6. f) cunoaşte bine utilizarea calculatorului;
 7. g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 9. i) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Actele necesare:

formularul de participare;

-copia buletinului de identitate;

-cazier judiciar;

-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Lege nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 3. Lege nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 4. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

Persoanele interesate pot depune dosarul complet de participare la concurs, în termen de 30 zile calendaristice, din data publicării anunţului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Actele se depun:

personal– în incinta primăriei com.Chetrosu, rl Anenii Noi, et.II, la Diana Toma, secretarul consiliului local, tel.de contact 265-32-137;

transmise prin e-mail la: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com;

-expediate prin poştă la adresa: Rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze, nr.18.

Primar

al comunei Chetrosu                                                            Leonid ZALEVSCHI