Decizii adoptate in sedinta nr.5 din 03.06.2021

Deciziile consiliului local Uncategorized

                                                          D E C I Z I E  nr.5/1                                  

                                                             din 03 iunie 2021

  Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-226 din 08.04.2021 privind reexaminarea şi modificarea Deciziei Consiliului local Chetrosu nr.8/2 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2021 în a doua lectură”.

 Având în vedere abaterile de la prevederile legislației în vigoare constatate în cadrul controlului de legalitate cu privire la Notificarea  Oficiului  Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-226 din 08.04.2021 privind reexaminarea şi modificarea Deciziei Consiliului local Chetrosu nr.8/2 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2021 în a doua lectură”  în temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, avînd în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliului comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

  1. Se acceptă Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-226 din 08.04.2021 privind reexaminarea şi modificarea Deciziei Consiliului local Chetrosu nr.8/2 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2021 în a doua lectură”.
  2. Se modifică Decizia Consiliului local Chetrosu nr.8/2 din 10.12.2020 “Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2021 în a doua lectură”, după cum urmează:

– în anexa nr.4, în Tabelul Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 202l  la coloana cota taxei de bază”, în rîndul 2 (Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale) şi în rîndul 5 (Taxa pentru cazare) se înlocuişte sintagma “lei” cu sintagma “%”.

  1. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa:

– contabilului-şef al primăriei, perceptorului fiscal, Oficiului Teritorial Căuşeni, Serviciului Fiscal de Stat.

– prin afişare pe panourile de publicitate din comună şi plasarea pe pagina web a primăriei.

  1. Controlul privind executarea prezentei decizii va fi asigurat de consilierul, dna Anna Ciuntu.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Anna CIUNTU

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

                                                           D E C I Z I E  nr.5/2                       

                                                             din 03 iunie 2021

  Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2021

În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere demersul ÎM Gospodăria Comunală Chetrosu, ținând cont de prevederile pct.2., 2.1., 2.2. al Deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.4/11 din 19.03.2021, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1.Se alocă mijloace finaciare bugetare din soldul disponibil la 01.01.2021 în sumă de 30000 lei la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0630)P1P2(7503)P3(00431):

Aprovizionarea cu apă şi canalizare

Cod ECO 25120030000 lei subsidii acordate Întreprinderilor de stat şi municipale.

  1. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii, se numeşte dna Brailean L.,contabil-şef al Primăriei, care va afectua calculele respective şi modificările corespunzătoare.
  2. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama consilierului, dna Anna Ciuntu.

 

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Anna CIUNTU

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA

 

                                                        D E C I Z I E  nr.5/3                        

                                                             din 03 iunie 2021

 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna Chetrosu, r-l Anenii Noi

 În conformitate cu art.27 alin.4,5 şi art. 120 din Codul Electoral al Republicii Moldova, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 77 din 28.04.2021 privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a a fost stabilită data de 11 iulie 2021 desfăşurarea alegerilor noului Parlament al RM, art.14 alin.(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, conform programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentare anticipate din data de 11.07.2021 şi avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

 

1.Se desemnează candidaturile pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din com.Chetrosu din partea consiliului local, după cum urmează în anexă.

2.Prezenta decizie intră în vigoare prin publicare în Registrul de Stat al Actelor Locale şi va fi adusă la cunoştinţă:

– Consiliului Electoral al circumscripţiei uninominale Anenii Noi, conform Programului calendaristic aprobat,  pînă la 08 iunie 2021;

– Primarului comunei;

– Populaţiei comunei prin afişarea pe panou.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dnei Anna Ciuntu, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Anna CIUNTU

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                     ________________ Diana TOMA