Anunt!

Concursuri Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.51

      din 11 mai 2021

 Cu privire la instituirea Comisiei de concurs

 În conformitate cu prevederile p.26 alin.(1) al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23.03.2015, cu modificările şi completările ulterioare, avînd în vedere Dispoziţia primarului  nr.35 din 02.04.2021 cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al grădiniţei de copii din localităţile comunei Chetrosu, Decizia consiliului comunal Chetrosu nr.1/6 din 14.01.2021, scrisoarea nr.132 din 11.05.2021 a Direcţiei Educaţie Anenii Noi, scrisoarea Consiliului Raional Anenii Noi a Federaţiei Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei nr. 15 din 11.05.2021, demersul înaintat de Consiliul de Administraţie şi Consiliul profesoral al grădiniţei de copii din s.Todireşti nr.106 din 05.05.2021, demersul înaintat de Consiliul de Administraţie şi Consiliul  profesoral al grădiniţei de copii din s.Chetrosu nr.151 din 11.05.2021, în temeiul art.29 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N:

 1.Se instituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti în următoarea componenţă:

– preşedintele comisiei        – Leonid Zalevschi, primar

– secretar                               – Valentina Iachimenco, reprezentant al consiliului

– membrii                              – Croitor Snejana, reprezentant al CR FSEŞ

– Marina Ciur, reprezentant al DE

– Rusu Tatiana, reprezentant al DE

– Elena Ignat, reprezentant al CP grăd.Todireşti

– Svetlana Velcinschi, reprez. al CA grăd.Todireşti

– Cotorobai Natalia, reprezentant al CP grăd.Chetrosu

– Dragoman Ion, reprez. al CA grăd. Chetrosu

2.Se stabileşte data desfăşurării concursului la 14.05.2021 orele 14.00 în incinta primăriei com.Chetrosu.

3.Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                             Leonid ZALEVSCHI