D I S P O Z I Ţ I E nr.35 din 02 aprilie 2021

Concursuri

Cu privire la anunţarea concursului pentru

ocuparea funcţiei de director al grădiniţei de copii

din localităţile comunei Chetrosu

 

În temeiul art.32 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.21, alin.(1), art.50 alin.(5), art.142, lit.j) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Regulamentului cu privire  la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr.163 din 23.03.2015 cu modificările ulterioare, conform prevederilor art.29 alin.(2), în scopul asigurării bunei funcţionări a IET din comuna Chetrosu şi angajării personalului de conducere, primarul comunei Chetrosu

 

D I S P U N E:

 

1.Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din satul Todireşti şi satul Chetrosu, r-l  Anenii Noi.

 1. Se aprobă anunţul cu privire la informaţia despre organizarea şi condiţiile de participare la concurs conform anexei.

3.Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului (anunţul) va fi  publicată în Monitorul Oficial, plasată pe panoul informaţional de pe  sediul  primăriei şi pe pagina web a primăriei com Chetrosu (https://comunachetrosu.md/).

 1. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.
 2. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                         Leonid ZALEVSCHI

 

 

Anexă

                                                                                              la Dispoziţia nr.35 din 02.04.2021    

                                                                      

 A N U N Ţ

Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din satul Todireşti şi satul Chetrosu, r-l  Anenii Noi.

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare universitare;
 • vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 • cunoaşterea limbii române;
 • este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • lipsa antecedentelor  penale;
 • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul Muncii.

Persoanele interesate, nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, vor depune personal, prin poştă sau prin e-mail dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cerere de participare la concurs conform modelului
 • copia actului de identitate
 • copia actului/actelor de studii
 • copia carnetului de muncă
 • curriculum vitae conform modelului
 • certificat medical (care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei)
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe proprie răspundere.

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului (anunţul) va fi  publicată Monitorul Oficial, plasată pe panoul informaţional de pe  sediul  primăriei şi pe pagina web a primăriei com Chetrosu  (https://comunachetrosu.md/ ).

 

Dosarele pot fi depuse la dna Diana Toma, secretarul consiliului local, în incinta primăriei com.Chetrosu sau prin e-mail: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

Informaţii suplimentare la tel.de contact 265-32-137, 0265-32-246.

 

 

Primar  

al comunei Chetrosu                                                            Leonid ZALEVSCHI