Decizii adoptate in sedinta nr. 4 din 19.03.2021

Deciziile consiliului local

                                                  D E C I Z I E nr.4/1

19 martie 2021

Cu privire la executarea bugetului comunal  Chetrosu pe  anul  2020

Analizând informaţia privind executarea bugetului local pe anul 2020 şi, constatând că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din hotărârile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a deciziei consiliului privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în temeiul prevederilor art. 29 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E :

1. Se ia act de raportul contabilităţii privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020.

2. Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020 la capitolul “Venituri” în sumă de 10800,9 mii lei (anexa nr.1).

3. Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020 la capitolul “Cheltueli” în sumă de 10300,4 mii lei ( anexa nr.2,3).

4. Contabilitatea primăriei, în persoana contabilului-şef dna Larisa Brailean, va asigura:

–  neadmiterea   mobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare şi creditoare;

– realizarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielilor bugetare  şi valorificarea mijloacelor alocate în limita alocaţiilor prevăzute.

5. Dl L.Zalevschi, primarul com.Chetrosu, va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în teritoriu întru colectarea deplină a veniturilor proprii aprobate în bugetul local pentru anul 2021.

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                  D E C I Z I E nr.4/2

19 martie 2021

Cu privire la  modificarea bugetuluipe anul 2021

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Decizia Consiliului Local nr.7/2 din 16.10.2020 Cu privire la aprobarea în redactie nouă a statului de personal al primăriei, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

       1.Se alocă mijloace finaciare bugetare din soldul disponibil la situaţia din 01.01.2021  în sumă de 1035,0   mii lei la următoarele linii bugetare:

 S1S2(21)Org.2(10747),F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):

Aparatul primarului Chetrosu

Cod ECO 211180  –   200000lei p/u remunerarea muncii

Cod ECO212100 –       58000lei p/u contributii asig.sociale

Cod ECO281900 –    60000lei p/u indemnizaţia alesului local p/u participarea la şedintele cons.

Cod ECO222950 –    10000lei p/u servicii judiciare

Cod ECO281120   –   2000lei p/u cotizatiile la CALM

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(1099)P1P2(9012)P3(00291):

Protecţia socială

Cod ECO272600  –  130000 lei p/u ajutoare băneşti (p/u alimentaţie a 44 elevi, p/u participanţii la Transnistria, Cernobil, văduve a războiului mondial)

 S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0813)P1P2(8603)P3(00239):

Tineret

Cod ECO338110 – 25000 lei p/u procurarea costumelor nationale a echipei de dans s.Chetrosu.

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0630)P1P2(7503)P3(00431):

CodECO312120 – 290000 lei p/u reparaţie capitală şi proiectarea instalaţiilor de transmisie

S1S2(21)Org.2( 05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):

Grădiniţa Todireşti

Cod ECO 311120- 130000 lei p/u achitarea datoriei p/u reparaţie capitală ale cladirilor

 S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0620)P1P2(7502)P3(00333):

Amenajarea teritoriului

Cod ECO337110 – 100000 lei pentru procurarea materialelor de construcţie.

2.Se majorează alocaţiile bugetare la partea de Venituri pentru anul 2021 în sumă de 496100 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)S3S4(297)Org2 (05566),F1F3(0911):

-191420 Transferuri capitale primite cu destinstie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul   I                                     –  496100 lei

3.Se majorează alocaţiile bugetare la partea de Cheltueli pentru anul 2021 în sumă de 496100 lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): Grădiniţa Todireşti

-311120 Reparaţii capitale ale clădirilor       – 496100 lei

4. Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

 

                                                  D E C I Z I E nr.4/3

19 martie 2021

Cu privire la  stabilirea mărimei indemnizaţiei pentru alesul local

Pentru restituirea cheltuielilor aferente în cazul prezenței alesului local în ședința consiliului, în conformitate cu prevederile art.24  alin.(3) al Legii nr.768-XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale,  art. 14 alin.(2) lit.n) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, avizul comisiei de specialitate planificare, finanţe şi buget, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

 1.Se stabileşte indemnizatia pentru alesul local pentru fiecare zi de participare la şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliului local pentru a.2021  în mărime de  500 lei pentru o şedinţă.

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

 

                                                D E C I Z I E nr.4/4

19 martie 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă şi utilizarea

mijloacelor acestuia pentru a.2021

 În scopul asigurării bunei gestionări a mijloacelor fondului de rezervă a primăriei  com.Chetrosu, conform prevederilor Hotărârei Guvernului nr. 1427 din  22.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora,  art.18  al Legii nr.397 din16.10.2003 privind finanţele publice locale,  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m),n1) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

 1.Se aprobă Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei com.Chetrosu, r-l Anenii Noi şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2021 ( Regulamentul se anexează).

2.Utilizarea fondului de rezervă se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat în p.1 al prezentei decizii.

3. Executarea prezentei decizii va fi asigurată de către dl L.Zalevschi, primar.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

Anexă 

la proiect de decizienr.4/4din 19.03.3021

 REGULAMENTUL

privind constituirea fondului de rezervă al primăriei com.Chetrosu  raionul  Anenii  Noi şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2021

I.Dispoziţii generale

 1. Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei Chetrosu şi utilizarea mijloacelor acestuia (în continuare – Regulamentul) determină modul de constituire, utilizare, evidenţă şi control al fondului de rezervă al primăriei com.Chetrosu pentru a.2021.
 2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra Consiliului local şi  al  primăriei  Chetrosu.
 3. II. Constituirea fondului de rezervă al primăriei Chetrosu, utilizarea şi alocarea mijloacelor acestuia.
 4.  Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de către Consiliul local Chetrosu şi destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibil, care nu sânt prevăzute în bugetul primăriei şi care ţin de competenţa autorităţii publice locale.
 5. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către Consiliul local  la aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului, în conformitate cu prevederile articolului 18 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
 6. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni;b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase;c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi,d) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate primăriei (în caz de necesitate);e) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în conformitate cu legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale.
 7. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele aprobate în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, fondul de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, în limita stabilită de consiliul local Chetrosu, dar nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget.
 8. Alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului local Chetrosu, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor justificative.
 9. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (lit. a) pct.5 din prezentul Regulament) primarul va aloca, în baza dispoziţiei sale, mijloace din fondul de rezervă, cu aprobarea ulterioară obligatorie de către  Consiliul  local.

III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor Consiliului  local  privind utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă

10. Primarul examinează cererile, demersurile, solicitările (în continuare – cereri) parvenite de la persoanele fizice şi juridice privind alocarea de mijloace din fondul de rezervă şi le remite pentru examinare personalului abilitat cu acest drept (comisiei de specialitate).

11. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia cazului expus în p.5 lit.a), comisia de specialitate elaborează un aviz şi proiectul de decizie, care se prezintă în modul stabilit Consiliului local.

12. Consiliul local examinează cererea, avizul sau proiectul de decizie, precum şi alte materiale justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din fondul de rezervă.

IV. Modul de alocare a mijloacelor din fondurile de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale

13. Direcţia generală finanţe, în baza deciziei Consiliului local şi a documentelor justificative, alocă mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea planului de cheltuieli.

14. Mijloacele fondurilor de rezervă ale primăriei alocate persoanelor fizice se achită nemijlocit în mijloace băneşti, în funcţie de solicitarea beneficiarului.

15. Finanţarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării veniturilor în bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie distinctă.  V. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă

16. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor, prevăzută în decizia Consiliului comunal Chetrosu.

17. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în informaţiile despre mersul executării bugetului primăriei com.Chetrosu.

18. Primarul prezintă Consiliului local raportul despre utilizarea mijloacelor fondului împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului primăriei sau la altă dată, la solicitarea Consiliului.

19. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul primăriei com.Chetrosu, conform situaţiei la 31 decembrie.

20. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor fondului de rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.

21. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul primăriei com.Chetrosu şi tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei.

22.Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine primarului.

 

                                                           D E C I Z I E  nr.4/5

                                                           din 19 martie 2021

  Cu privire la raportul privind activitatea instituţiilor subordonate primăriei în anul 2020

Conform programului de activitate al Consiliului comunal Chetrosu pentru a 2020, Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, art. 14 alin.(3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

 1.Se ia act despre informaţia prezentată de către Svetlana Velcinschi, director intermar a Grădiniţei de copii “Romaniţa” s.Todireşti şi Lilia Antoci, director a  Grădiniţei de copii “Prichindel” s.Chetrosu. (Raporturile se anexează)

2.Se apreciază  activitatea instituţiilor subordonate primăriei cu calificativul „bine”.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                          D E C I Z I E  nr.4/6

                                                           din 19 martie 2021

  Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2020

Întru executarea prevederilor art.14 alin.2), art.29 alin.(1) pct.a), art.30 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art.8 al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; a Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul comunal şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14 noiembrie 2018; a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

 1.Se ia act despre informaţia prezentată de dl L.Zalevschi, primarul comunei Chetrosu, cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2020.

2.Se apreciază  nivelul executării deciziilor consiliului comunal în anul 2020 cu calificativul„ bine ”.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                           D E C I Z I E  nr.4/7

                                                           din 19 martie 2021

  Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal  pe anul 2020

Examinând nota informativă privind acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal  pe anul 2020 (se anexează), conform avizului comisiei de specialitate, având în vedere prevederile Titlului VI, VII a Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit. z)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

 1.Se ia act de  informaţia prezentată de dna N.Hadjiu, perceptor fiscal, privind acumularea impozitelor pe anul 2020.

2.Se apreciază  nivelul colectării impozitelor şi a restanţelor pentru  a. 2020  cu calificativul „foarte bine ”.

3.În vederea îmbunătăţirii situaţiei acumulării impozitelor specialistul în perceperea impozitelor, se obligă:

– a  programa  un  plan de lucru lunar;

– va întreprinde măsuri concrete întru acumularea impozitelor şi taxelor locale,neadmitînd crearea restanţelor la impozite.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                         D E C I Z I E  nr.4/8

                                                           din 19 martie 2021

 Cu privire la activitatea asistentului social comunitar în anul 2020

 Examinând nota informativă privind activitatea asistentului social comunitar în anul 2020 (se nexează), având în vedere prevederile art.14, art.15 din Lege nr.547 din 25.12.2003 asistenţei sociale, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit. z)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

1.Se ia act de  informaţia prezentată privind activitatea asistentului social comunitar în anul 2020.

2.Se apreciază  activitatea asistentului social comunitar în anul 2020 cu calificativul „ bine ”.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                           D E C I Z I E  nr.4/9

                                                           din 19 martie 2021

  Cu privire la identificarea străzilor pentru reparare în anul 2021

 Având în vedere necesitatea iniţierii procesului de selectare a sectoarele de drum care urmează a fi reparate în anul 2021; examinând cerinţele locuitorilor com. Chetrosu, conform Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, aprobate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018; în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; conform art.14 alin.(2) lit.b), f) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

1. Se ia act de informaţia prezentată şi se propune de a fi reparate în anul 2021 următoarele străzi:

str.Plopului s.Chetrosu; str-la. Teilor; str-la Izvoarelor; str-la Gimnaziului s. Todireşti, vor fi reparate pe parcursul anului 2021 din contul bugetului local.

2.Executarea deciziei se pune în seama dlui L.ZALEVSCHI, primar.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                         D E C I Z I E  nr.4/10

                                                           din 19 martie 2021

 Cu privire la iluminatul stradal în com.Chetrosu, pe anul 2021

Având în vedere necesitatea iniţierii procesului de selectare a sectoarele de iluminat stradal care urmează a fi extinse pe parcursul anului 2021; examinând cererile locuitorilor com. Chetrosu, conform Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, aprobate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018; în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; conform art.14 alin.(2) lit.b), f) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, avizul  comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

 1. Se ia act de informaţia prezentată şi se propune extinderea iluminatului stradal, următoarele străzi:
 • N.Nigai, s. Todireşti
 • str-la depozitului, s. Todireşti
 • Livezilor, s. Chetrosu
 • Luceafărului, s. Chetrosu

 

 1. Executarea deciziei se pune în seama dlui L.ZALEVSCHI, primar.

 

 1. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

 

                                                             D E C I Z I E  nr.4/11

                                                              din 19 martie 2021

  Cu privire la examinarea petițiilor

Analizând informaţia prezentată de primarul L.Zalevschi, conform cererilor depuse, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, potrivit art.9, art.10 al Codului administrativ, în temeiul art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1.Se ia act de demersul înaintat de către IPG Chetrosu „Grigore Vieru”, înregistrat cu nr.de intrare 66 din 11.03.2021, privind alocarea surselor financiare şi de demersul IP G Todireşti, înregistrat cu nr.de instrare 84/1 din 19.03.2021, privind alocarea surselor financiare la reparaţia blocului alimentar al instituţiei.

1.1 Problema alocării mijloacelor fianciare gimnaziilor din comună se va ţine la control

pentru soluționare pe parcursul anului 2021.

 1. Se ia act de demersul ÎM „Gospodăria comunală Chetrosu”, înregistrat cu nr. de intrare 9 din 11.03.2021, privind achiziţionarea unei cisterne pentru evacuarea apelor uzate şi cofinanţarea după posiblitate la procurarea ei.

2.1. Se aprobă achiziţionarea de către ÎM „Gospodăria comunală Chetrosu” a  unei cisterne pentru evacuarea apelor uzate.

 • Se alocă suma de 30000 lei, din soldul disponibil pentru achiziţionarea unei cisterne pentru evacuarea apelor uzate şi cofinanţarea după posiblitate la procurarea ei; procurarea furtunului; procurarea cardanului.
 • Responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii, se numeşte dna L.Brailean, contabil-şef mal primăriei, care va efectua calculele respective şi modificările corespuntătoare în buget.
 1. Se ia act de cererea cet. xxxx. înregistrat cu nr. de intrare. 102 din 17.12.2020, privind acordarea ajutorului material.

3.1. Se remite cererea cet.xxxx. Comisiei de specialitate pentru examinarea situaţiei la locul de domiciliu al petiționarului și aprecierea  utilității  ajutorului material solicitat.

3.2. Comisia de specialitate va propune în ședința următoare a consiliului un proiect de decizie cu referire la cererea cet.xxxxx.

 1. Se ia act de demersul înaintat de un grup de locuitori a com. Chetrosu, înregistrat cu nr. de intrare 20 din 12.03.2021, privind iluminarea stradală, a str. Livezilor, s. Chetrosu.

4.1.Problema extinderii iluminatului stradal pe str.Livezilor din s.Chetrosu  se va ţine la control pentru soluționare pe parcursul anului 2021.

 1. Se ia act de demersul înaintat de locuitorii com. Chetrosu, înregistrat cu nr. de intrare 19 din 12.03.2021, privind alocarea mijloacelor financiare la construcţia gardului cimitirului din s. Chetrosu.

5.1.Problema alocării mijloacelor financiare pentru construcţia gardului la cimitirul din s. Chetrosu  se va ţine la control pentru soluționare pe parcursul anului 2021.

 1. Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în termenul prevăzut conform legislaţiei.
 2. Executarea deciziei va fi asigurată de căre dl Leonid Zalevschi, primar.
 3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

 

                                                         D E C I Z I E  nr.4/12

                                                            din 19 martie 2021

 Cu privire la  modificarea şi completarea Deciziei nr.1/4 din 14.01.2021

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

1. Se modifică Decizia1/4 din 14.01.2021 cu privire la modificarea bugetului, în partea dispozitivă pct.1 la alocarea surselor finaciare bugetare din soldul disponibil pentru serviciile de dezvoltare comunală şi amenajarea teritoriului, destinaţia surselor bugetare alocate cu următorul conținut:

Cod ECO222990 – 70000 lei pentru servicii amenj.terit.2 per şi 1per. electric /3per x 12 luni x 1769,0 lei” se înlocuieşte cu sintagma „Cod ECO222990 – 85000 lei pentru servicii amenj.terit.2 per. x 12 luni x 1769,0 lei şi 1 per.electric x12 luni x 3225 lei”.

 1. Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele respective şi  modificările corespunzătoare în buget.
 2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

 

                                                          D E C I Z I E  nr.4/13

                                                           din 19 martie 2021

 Cu privire la alocarea surselor financiare

Având în vedere avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art.25 al Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 p.2 (n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

1. Se alocă mijloace financiare în sumă de 245000 lei din soldul disponibil a mijloacelor băneşti la situaţia din 01.01.2021, pentru proiectarea sistemului de canalizate din s.Todireşti:

– 245000 lei pentru proiectarea sistemului de canalizare din s.Todireşti.

 1. 2. Responsabil pentru îndeplinirea deciziei se numeşte contabilul-şef al primăriei dna L.Brailean, care va efectua modificările
 2. 3. Controlul privind executarea prezentei decizii va fi asigurat de primarul L.Zalevschi.
 3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                        D E C I Z I E  nr.4/14

                                                           din 19 martie 2021

  Cu privire la abrogarea unei decizii a consiliului local nr.2/I/8 din 25.03.2013

 Avînd la bază cererea cet. xxxxxx, locuitoare a s. Todireşti, rl. Anenii Noi, înregistrată cu nr. 91 din 12.03.2021 privind anularea deciziei nr. 2/I/8 din 25.03.2013 cu privire la instituirea tutelei (curatelei) asupra cet. xxxx, conform avizului comisiei de specialitate, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; în baza art.14 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

 1.Se abrogă Decizia consiliului local nr.2/I8/ din 25 martie 2013 cu privire la instituirea tutelei (curatelei) asupra cet. xxxxxx.

 1. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                D E C I Z I E nr.4/15

19 martie 2021

Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 3/4 din 10.06.2020

Având în vedere Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4365 din 14.10.2020 ”Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetrosu, raionul Anenii Noi”, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr.457 din 14.11.2003, examinând materialele prezentate şi avizul pozitiv al comisiei de specialitate, în temeiul art.14 alin.(2) lit.a), alin.(3), art.19 alin.(4) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

 1. Se modifică p.1 al Deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.3/4 din 10.06.2020 „Cu privire la constituirea Comisiei de licitaţie” după cum urmează:

1.1 Sintagma ”Cecan Ion” se substituie cu sintagma ”Misac Angela”.

 

2.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                 D E C I Z I E nr.4/16

19 martie 2021

Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică

În temeiul materialelor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UAT Chetrosu elaborate de S.R.L “VLAD&NAD”, Legii nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice, art.14 alin.1) – 2), Legii privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 08.12.2006, conform avizului comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

 1. Se aprobă lista bunurilor imobile proprietate publică a unității administrativ-teritorială Chetrosu, întocmită în cadrul lucrărilor de delimitare selectivă (anexă).
 2. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare Tatiana Iamblea va aduce în concordanță documentația funciară cu prezenta decizie.
 3. Primarul com.Chetrosu, în temeiul prezentei decizii și materialelor de delimitare va asigura înregistrarea bunului imobil delimitarea la Agenția Servicii Publice.
 4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

 

                                                   D E C I Z I E nr.4/17

19 martie 2021

Cu privire la atribuirea terenului pentru construcția casei individuale de locuit

 În temeiul cererilor depuse, luând în considerare necesitatea asigurării familiilor nou formate cu sectoare de teren pentru construcția caselor individuale, având în vedere existența fondului de rezervă al primăriei destinat dezvoltării sociale a localității Todirești (5%), avizului comisiei de specialitate, Regulamentul despre atribuirea terenurilor pentru construcția caselor individuale de locuit, aprobat prin decizia Consiliului local Chetrosu nr.4/3/10/1 din 30.10.2007, în temeiul art.11 al Codului Funciar al RM, Legii 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administrația publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

 

 1. Se atribuie cu titlu gratuit familiei nou-formate din s.Todirești un sector de teren situat în s.Todirești pentru construcția casei individuale de locuit în s.Todirești, după cum urmează: xxxxxxa sectorul nr.22 din str.Dacia cu suprafața 0,10 ha nr.cad.xxxxx
 2. Familia indicată în p.1 al prezentei Decizii va înregistra dreptul de proprietate la Oficiul Teritorial Cadastral Anenii Noi asupra terenului atribuit, concomitent cu prezentarea documentației și a proiectului pentru construcția locuinței.
 3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Valeriu Caramanuţa, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Valeriu CARAMANUŢA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA