Dispoziţia nr.29 din 12 martie 2021

Dispoziţiile primarului Proiecte de decizii

  D I S P O Z I Ţ I E   NR.29

din 12 martie 2021

Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare a consiliului local 

            În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

Se convoacă şedinţa ordinar a consiliului local nr.4 la 19 martie 2021 cu începutul la ora 14:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul  2020.  Raportor: Brailean,contabil șef.
 2. Cu privire la modificarea bugetului Raportor: L.Brailean,contabil șef.
 3. Cu privire la stabilirea mărimei indemnizaţiei pentru alesul local Raportor: L.Brailean,contabil șef.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2021 Raportor: L.Brailean,contabil șef.
 5. Cu privire la raportul privind activitatea instituţiilor subordonate primăriei în anul 2020 Raportor: L.Antoci, director ; S.Velcinschi –director interimar.
 6. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2020 Raportor: L.Zalevschi, primar.
 7. Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal pe anul 2020 Raportor: N.Hadjiu, specialist.
 8. Cu privire la activitatea asistentului social comunitar în anul 2020 Raportor: V.Ostrovari, asistent social.
 9. Cu privire la identificarea străzilor  pentru reparare în anul 2021. Raportor: L.Zalevschi, primar.
 10. Cu privire la iluminatul stradal în com. Chetrosu, în anul 2021. Raportor. L.Zalevschi, primar.
 11. Cu privire la examinarea petițiilor Raportor: L.Zalevschi, primar.

2.Secretarul consiliului local dna D.Toma va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 19.03.2021 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al comunei   Chetrosu                                                                       Leonid Zalevschi