Proiecte de decizie propuse spre consultare publică, şedinţa nr.4 a.2021

Bugetul comunei Consultări publice Proiecte de decizii Uncategorized

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

 Primăria comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, iniţiază, începând cu 02 martie 2021,

consultarea publică a proiectelor de decizie

planificate a fi adoptate în şedinţa nr.4 din anul 2021

Pentru a asigura transparenţa în gestionarea eficientă a finanţelor publice şi în  activitatea  instituţiilor subordonate  pentru anul 2020, Vă propunem spre studiere proiectele de decizii.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie propuse, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 10 martie 2021, pe adresa electronică: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .

 

 Proiect de decizie  nr.1/4 Raportor: L.Brailean,contabil șef

Cu privire la executarea bugetului 

comunal  Chetrosu pe  anul  2020

Analizând informaţia privind executarea bugetului local pe anul 2020 şi, constatând că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din hotărârile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a deciziei consiliului privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în temeiul prevederilor art. 29 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

 1. Se ia act de raportul contabilităţii privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe  anul 2020.

2.Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020 la capitolul “Venituri” în sumă de  10800,9 mii lei (anexa nr.1).

3.Se aprobă executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2020 la capitolul “Cheltueli” în sumă de 10300,4 mii lei ( anexa nr.2,3).

 1. Contabilitatea primăriei, în persoana contabilului-şef dna Larisa Brailean, va asigura:

–  neadmiterea   mobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare  şi  creditoare;

– realizarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielilor bugetare  şi valorificarea mijloacelor alocate în limita alocaţiilor prevăzute.

 1. Dl L.Zalevschi, primarul com.Chetrosu, va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în  teritoriu  întru  colectarea deplină a veniturilor proprii  aprobate în bugetul local pentru anul 2020.
 2. .Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama ________ consilier.Anexa: Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2020  

Proiect de decizie nr.2/4 Raportor: L.Brailean,contabil șef

Cu privire la  modificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Decizia CL nr.7/2 din 16.10.2020 Cu privire la aprobarea în redactie nouă a statele de personal al primăriei

se propune următorul proiect de decizie:

1.Se alocă mijloace finaciare bugetare din soldul disponibil la situaţia din 01.01.2021  în sumă de 630,0   mii lei la următoarele linii bugetare:

 S1S2(21)Org.2(10747),F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):

Aparatul primarului Chetrosu

Cod ECO 211180  –   200000lei p/u remunerarea muncii

Cod ECO212100 –       58000lei p/u contributii asig.sociale

Cod ECO281900 –    30000lei p/u indemnizaţia alesului local p/u participarea la şedintele cons.

Cod ECO222950 –    10000lei p/u servicii judiciare

Cod ECO281120   –   2000lei p/u cotizatiile la CAL

 

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(1099)P1P2(9012)P3(00291):

Protecţia socială

Cod ECO272600  –  130000 lei p/u ajutoare băneşti  ( p/u alimentaţie a 44 elevi,  p/u participanţii la Transnistria, Cernobil, văduve a războiului mondial, )

 

 S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0813)P1P2(8603)P3(00239):

Tineret

Cod ECO338110 – 25000lei p/u procurarea costumelor nationale a echipei de dans s.Chetrosu.

S1S2(21)Org.2( 10747), F3(0630)P1P2(7503)P3(00431):

Aprovizionarea cu apă şi canalizare

CodECO312120 – 45000lei p/u achitarea datoriei p/u reparaţie capitala a instalaţiilor de transmisie

 

S1S2(21)Org.2( 05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):

Grădiniţa Todireşti

Cod ECO 311120- 130000lei p/u achitarea datoriei p/u reparaţie capitală ale cladirilor

 

2.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

3.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama________, consilier.

 

Proiect de decizie  nr.3/4 Raportor: L.Brailean,contabil șef

Cu privire la  stabilirea mărimei

indemnizaţiei pentru alesul local

Pentru restituirea cheltuielilor aferente în cazul prezenței alesului local în ședința consiliului, în conformitate cu prevederile art.24  alin.(3) al Legii nr.768-XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale,  art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală,  se propune următorul proiect de decizie:

1.Se stabileşte indemnizatia pentru alesul local pentru fiecare zi de participare la şedinţele ordinare ale consiliului local pentru a.2021  în mărime de  400 lei pentru o şedinţă.

2.Se stabileşte indemnizatia pentru alesul local pentru fiecare zi de participare la şedinţele extraordinare ale consiliului local pentru a.2021 în mărime de  300 lei pentru o şedinţă.

3.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama ….., consilier.

 

Proiect de decizie nr.4/4 Raportor: L.Brailean,contabil șef

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind

constituirea fondului de rezervă şi utilizarea

mijloacelor acestuia pentru a.2021

 

În scopul asigurării bunei gestionări a mijloacelor fondului de rezervă a primăriei  com.Chetrosu, conform prevederilor Hotărârei Guvernului nr. 1427 din  22.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora,  art.18  al Legii nr.397 din16.10.2003 privind finanţele publice locale,  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.m),n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se aprobă Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei com.Chetrosu, r-l Anenii Noi şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2020 ( se anexează).

2.Utilizarea fondului de rezervă se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat în p.1 al prezentei decizii.

 1. Executarea prezentei decizii va fi asigurată de către dl L.Zalevschi, primar.
 2. Controlul executării deciziei se pune în seama ….., consilier.

Au votat: pentru-_____, contra – _______, s-au abţinut – ______.

 

 

Anexă 

la proiect de decizie

REGULAMENTUL

privind constituirea fondului de rezervă al

primăriei com.Chetrosu  raionul  Anenii  Noi

şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2021

 

I.Dispoziţii generale

 1. Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei Chetrosu şi utilizarea mijloacelor acestuia (în continuare – Regulamentul) determină modul de constituire, utilizare, evidenţă şi control al fondului de rezervă al primăriei com.Chetrosu pentru a.2021.
 2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra Consiliului local şi  al  primăriei  Chetrosu.
 3. Constituirea fondului de rezervă al primăriei Chetrosu, utilizarea şi alocarea mijloacelor acestuia
 4. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de către Consiliul local Chetrosu şi destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibil, care nu sânt prevăzute în bugetul primăriei şi care ţin de competenţa autorităţii publice locale.
 5. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către Consiliul local  la aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului, în conformitate cu prevederile articolului 18 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
 6. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:
 7. a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni;
 8. b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase;
 9. c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi,
 10. d) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate primăriei (în caz de necesitate);
 11. e) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în conformitate cu legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale.
 12. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele aprobate în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, fondul de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, în limita stabilită de consiliul local Chetrosu, dar nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget.
 13. Alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului local Chetrosu, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor justificative.
 14. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (lit. a) pct.5 din prezentul Regulament) primarul va aloca, în baza dispoziţiei sale, mijloace din fondul de rezervă, cu aprobarea ulterioară obligatorie de către  Consiliul  local.

III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor Consiliului  local  privind utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă

 1. Primarul examinează cererile, demersurile, solicitările (în continuare – cereri) parvenite de la persoanele fizice şi juridice privind alocarea de mijloace din fondul de rezervă şi le remite pentru examinare personalului abilitat cu acest drept (comisiei de specialitate).
 2. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia cazului expus în p.5 lit.a), comisia de specialitate elaborează un aviz şi proiectul de decizie, care se prezintă în modul stabilit Consiliului local.
 3. Consiliul local examinează cererea, avizul sau proiectul de decizie, precum şi alte materiale justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din fondul de rezervă.
 4. Modul de alocare a mijloacelor din fondurile de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale
 5. Direcţia generală finanţe, în baza deciziei Consiliului local şi a documentelor justificative, alocă mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea planului de cheltuieli.
 6. Mijloacele fondurilor de rezervă ale primăriei alocate persoanelor fizice se achită nemijlocit în mijloace băneşti, în funcţie de solicitarea beneficiarului.
 7. Finanţarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării veniturilor în bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie distinctă.
 8. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă
 9. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor, prevăzută în decizia Consiliului comunal Chetrosu.
 10. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în informaţiile despre mersul executării bugetului primăriei com.Chetrosu.
 11. Primarul prezintă Consiliului local raportul despre utilizarea mijloacelor fondului împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului primăriei sau la altă dată, la solicitarea Consiliului.
 12. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul primăriei com.Chetrosu, conform situaţiei la 31 decembrie.
 13. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor fondului de rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.
 14. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul primăriei com.Chetrosu şi tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
 15. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine primarului.

 

Proiect de decizie nr.5/4 Raportor:  L.Antoci, director ; S.Velcinschi –director interimar.

Cu privire la raportul privind activitatea

 instituţiilor subordonate primăriei în anul 2020

Conform programului de activitate al Consiliului comunal Chetrosu pentru a 2020, Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, art. 14 alin.(3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act despre informaţia prezentată de către Svetlana Velcinschi, director intermar a Grădiniţei de copii “Romaniţa” s.Todireşti şi Lilia Antoci, director a  Grădiniţei de copii “Prichindel” s.Chetrosu.

2.Se apreciază  activitatea instituţiilor subordonate primăriei cu calificativul „           ”.

 

Proiect de decizie nr.6/4 Raportor: L.Zalevschi, primar

Cu privire la executarea deciziilor

consiliului comunal în anul 2020

Întru executarea prevederilor art.30, art.29 alin.(1) pct.a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art.8 al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; a Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul comunal şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14 noiembrie 2018; a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act despre informaţia prezentată cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2020.

2.Se apreciază  nivelul executării deciziilor consiliului comunal în anul 2020 cu calificativul „     ”.

 

Proiect de decizie nr.7/4 Raportor: N.Hadjiu, specialist

Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale

în bugetul comunal  pe anul 2020

Examinând nota informativă privind acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal  pe anul 2020 (se anexează), conform avizului comisiei de specialitate, având în vedere prevederile Titlului VI, VII a Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit. z)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act de  informaţia prezentată privind acumularea impozitelor pe anul 2020.

2.Se apreciază  nivelul colectării impozitelor şi a restanţelor pentru  a. 2020  cu calificativul „-    ”.

3.În vederea  îmbunătăţirii  situaţiei acumulării impozitelor specialistul în perceperea impozitelor se obligă:

– a  programa  un  plan de lucru lunar;

– a întreprinde măsuri privind acumularea restanţelor la buget;

4.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama  primarului L.Zalevschi.

 

Proiect de decizie nr.8/4 Raportor: Iu.Tarnovschi, şef de post

Cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea

fenomenului infracţional şi asigurarea  ordinii de drept

 în localităţile com.Chetrosu

Având în vedere  Programul de activitate pentru anul 2020, aprobat prin decizia nr.8/12 din 14 decembrie 2018, în temeiul fişei postului şefului de post, a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act despre informaţia prezentată cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi asigurarea  ordinii de drept în localităţile com.Chetrosu.

2.Se apreciază  nivelul prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional cu calificativul „        ”.

 1. Se pune în sarcina şefului de post:
 2. a) organizarea întrunirilor cu tinerii din comună, trimestrial, întru prevenirea şi combaterea săvârşirii contravenţiilor şi infracţiunilor;

 

Proiect de decizie nr.9/4 Raportor: V.Ostrovari, asistent social

Cu privire la activitatea asistentului

social comunitar în anul 2020

Examinând nota informativă privind activitatea asistentului social comunitar în anul 2020  (se nexează), conform avizului comisiei de specialitate, având în vedere prevederile art.14, art.15 din Lege nr.547 din 25.12.2003 asistenţei sociale, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit. z)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act de  informaţia prezentată privind activitatea asistentului social comunitar în anul 2020.

2.Se apreciază  activitatea asistentului social comunitar în anul 2020 cu calificativul „     ”.

 

Proiect de decizie nr.10/4 Raportor: L.Zalevschi, primar

Cu privire la examinarea petițiilor

Analizând informaţia prezentată de primarul L.Zalevschi, conform cererilor depuse, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se  propune Consiliului comunal Chetrosu următorul proiect de decizie:

1.Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în teremenul prevăzut conform legislaţiei.

2.Executarea deciziei  va fi asigurată de căre dl Leonid Zalevschi, primar.

Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama ….., consilier.