Decizii adoptate in sedinta nr.3 din 19.02.2021

Deciziile consiliului local

                                                    D E C I Z I E nr.3/1

19 februarie 2021

Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu” pentru anul 2020

Conform prevederilor art. 14 lit.h) din Legea 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, în temeiul art.14 alin (1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative,  conform avizului comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E :

1. Se ia act de darea de seamă privind activitatea Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu, prezentat de către Iurie Doloșcan – manager şi Tamara Camerzan – contabil şef (se anexează).

2. Se apreciază activitatea Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu” pentru perioada a.2020 cu calificativul  „satisfăcător”.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Lidia BRĂILA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                    D E C I Z I E nr.3/2

19 februarie 2021

Cu privire la inițierea înregistrării primare masive

 În scopul inițierii proiectului de înregistrare și evaluare funciară, privind Acordul de colaborare cu Agenția Servicii Publice, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, art.55, art.551 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1988, nr.44-46, art.318), cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998 despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 alin.(3), al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

 1.Se acceptă inițierea înregistrarii primare masive a bunurilor publice pe teritoriul comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi.

2. Primarul com.Chetrosu dl.Leonid Zalevschi va:

a) semna cu Agenția Servicii Publice acordul de colaborare în vederea înregistrării primare masive a bunurilor unității administrativ-teritoriale a comunei Chetrosu.

b) institui prin dispoziția sa comisia de inventariere și va asigura inventarierea bunurilor publice proprietatea unității administrativ teritoriale a comunei Chetrosu.

c) delega reprezentanții primăriei comunei Chetrosu în componența comisiei de delimitare a bunurilor publice. Va prezenta dispoziția respectivă Agenției Proprietăți Publice pentru instituirea comisiei de delimitare a bunurilor publice.

d) asigura întocmirea și aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a unității administrativ teritoriale, în modul stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.63 din 11.02.2019.

e) identifică și va sistematiza informația despre numărul de erori comise în procesul de transmitere în proprietate a terenurilor. Va completa formularul privind numărul de erori și natura lor.

f) prezinta Agenția Servicii Publice materialele specificate la aliniatul 2), pentru organizarea licitațiilor privind achiziționarea lucrărilor cadastrale.

3.Controlul după îndeplinirea prezentei decizii se pune în sarcina comisiei funciare.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Lidia BRĂILA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                     D E C I Z I E nr.3/3

19 februarie 2021

Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr1/4 din 14.01.2021 cu privire la modificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

  1. Se modifică în partea dispozitivă 1 la alocarea surselor finaciare bugetare din soldul disponibil pentru serviciile de dezvoltare comunală şi amenajarea teritoriului, destinaţia surselor bugetare alocate cu următorul conținut:

Cod ECO222990 – 70000 lei pentru servicii amenj.terit.2 per şi 1per. electric /3per x 12 luni x 1769,0 lei/

  1. Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele respective şi  modificările corespunzătoare în buget.
  2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Lidia Brăila, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Lidia BRĂILA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                         D E C I Z I E nr.3/4

19 februarie 2021

Cu  privire la  Notificarea  Oficiului  Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-88 din 05.02.2021

 Având în vedere abaterile de la prevederile legislației în vigoare constatate în cadrul controlului de legalitate, conform avizului Comisiei de specialitate, în temeiul art.64, art.68  din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1. Se acceptă Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-88 din 05.02.2021 privind reexaminarea şi abrogarea Deciziei nr.1/1din 14.01.2021 ,,Cu privire la abrogarea unei decizii a consiliului local”.

2. Se abrogă Decizia nr.1/1 din 14.01.2021 ,,Cu privire la abrogarea unei decizii a consiliului local”.

3. Responsabil pentru informarea părților interesate despre modificarea survenită se numește D.Toma – secretar.

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dnei Lidia Brăila, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Lidia BRĂILA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA

 

                                                     D E C I Z I E nr.3/5

19 februarie 2021

Cu privire la abrogarea unei decizii a consiliului local

 Avînd în vedere Notificarea Cancelariei de Stat cu nr. de intrare 35 din 15.02.2021, avizul comisiei de specialitate, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; în baza art.14 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

  1. Se abrogă Decizia consiliului local nr.8/20 din 10 decembrie 2020 „Cu privire la încetarea raportului de serviciu”.
  2. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dnei Brăila Lidia, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Lidia BRĂILA

 CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                      ________________ Diana TOMA