Decizii adoptate in sedinta nr.2 din 29.01.2021

Deciziile consiliului local

D E C I Z I E

         29 ianuarie 2021

Cu privire la numirea învingătorului concursului pentru

ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local

În temeiul art.30 din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică vacantă şi statutul funcţionarului public, avînd ca temei procesul verbal al şedinţei comisiei de concurs nr.3 din 25.01.2021 cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de sceretar al consiliului comunal Chetrosu, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  în temeiul art.53 alin.(2) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art.29; 31 alin.(1 și 2) din Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale cu  modificările ulterioare,art.10 (alin.2) din Legea nr. 270 din 23.11.2018, Legea nr.100 din 05.04.2018 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E :

 1.Se numește în funcția de Secretar al Consiliului Local, începînd cu data de 01 februarie 2021, dna xxxxxxx –  învingătoare a concursului.

2.Se stabilește salariu de funcție a dnei xxxxxxx

Denumirea funcției – Secretar al Consiliului Local

Codul Funcției – A2160

Treapta de salarizare – IV

Clasa de salarizare finală – 68

Coeficientul de salarizare – 4,06

Valoarea de referință – 1700

Salariul de bază – 6910,00 lei

3.Prezenta decizie se aduce la cunoștință contra semnatură titularului funcției de secretar al consiliului local.

4.Contabilul șef, dna Brailean Larisa va efectua calcularea și achitarea respectivă în conformitate cu legislația în vigoare.

5.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Nigai Malvina, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________ Nigai Malvina

 CONTRASEMNAT:

Secretar interimar al consiliului      ________________ Tatiana Iamblea

 

 

                                                    D E C I Z I E nr.2/2

29 ianuarie 2021

Cu privire la examinarea cererii

  Avînd în vedere cererea înaintată de cet.xxxxxxxxxx administrator a Î.I ,,Negai Boris” cu nr. de intrare 6 din 18.03.2020, având avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.55/2020 privind declararea stării de urgenţă, conform art.296 cap.4 titlul VII taxele locale a Codului Fiscal, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; în baza art.14 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se ia act de cererea dlui.xxxxxxxxx, administrator a Î.I ,,Negai Boris”.

  1. Se satisface cerinţa înaintată de dl.xxxxxxxxx şi se scuteşte de plata taxei pentru unităţile comerciale şi sau de prestări servicii în sumă de xxxx lei, în legătură cu sistarea activităţii întreprinderii în perioada lunei martie-iunie anul 2020.
  2. Contabilul-şef al primăriei L.Brailean va prezenta modificările necesare în buget conform art.296 Codului Fiscal al Republicii Moldova.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dnei. Malvina Nigai, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului        ________________      Nigai Malvina

 CONTRASEMNAT:

Secretarul interimar consiliului        ________________      Tatiana Iamblea