Cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti

Concursuri Dispoziţiile primarului

  D I S P O Z I Ţ I E   NR.9

   din  29 ianuarie 2021

 

Cu privire la prelungirea perioadei de depunere a

dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti

Avînd ca temei procesul verbal al şedinţei comisiei de concurs nr.1 din 15.01.2021 cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti, conform pct.62 alin.3), pct.63, pct.9-12 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr.163 din 23.03.2015 cu modificările ulterioare, conform prevederilor  art.29 alin.(2), art.32 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se anunţă prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din satul Todireşti, r-l  Anenii Noi.

 1. Se aprobă anunţul cu privire la informaţia despre organizarea şi condiţiile de participare la concurs conform anexei.

3.Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului (anunţul) va fi  publicată în Monitorul Oficial, plasată pe panoul informaţional de pe sediul  primăriei şi pe pagina web a primăriei com Chetrosu  (https://comunachetrosu.md/ ).

 1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

 Primar

     al comunei  Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCI

 Anexă

                                                                                                                                                           la Dispoziţia nr.9 din 29.01.2021

                                                                      

 A N U N Ţ

Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi anunţă prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din satul Todireşti, r-l  Anenii Noi

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare universitare;
 • vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 • cunoaşterea limbii române;
 • este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • lipsa antecedentelor  penale;
 • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul Muncii.

Persoanele interesate, nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, vor depune personal, prin poştă sau prin e-mail dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cerere de participare la concurs conform anexei nr.1 al prezentului Regulament
 • copia actului de identitate
 • copia actului/actelor de studii
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
 • curriculum vitae conform modelului specificat în anexa nr.2
 • certificat medical (care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei)
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe proprie răspundere
 • proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani

Dosarele pot fi depuse la dna D.Toma, secretarul consiliului local, în incinta primăriei com.Chetrosu sau prin e-mail: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

Informaţii suplimentare la tel.de contact 265-32-137, 0265-32-246.

Primar  

al comunei Chetrosu                                                            Leonid ZALEVSCHI