Decizii adoptate in sedint nr.8 din 14.12.2020

Bugetul comunei Consultări publice Impozite şi taxe locale Licitaţii Uncategorized

 

D E C I Z I E  nr.8/1                                  

                                                                      din 10 decembrie 2020

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru anul 2021  în prima  lectură

În temeiul prevederilor art. 20 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24 mai 1996 privind sistemul  bugetar şi procesul bugetar, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 alin.(2) lit.n),  art.19 alin.(4) al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1. Se aprobă bugetul comunal Chetrosu pe anul 2021  în prima lectură la venituri în sumă de 8831.4 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul  de stat în sumă de 5788.2 mii lei,  şi la cheltuieli  în sumă de  4  mii lei.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Ghenadie Nigai                                       

CONTRASEMNAT:

Secretar interimar al consiliului ________________Tatiana Iamblea

 

 

                        D E C I Z I E  nr.8/2                        

din 10 decembrie 2020

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2021  în a doua  lectură

În scopul asigurării părţii de venit a bugetului comunal Chetrosu  în anul  2021; în conformitate cu prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015;

în temeiul art.art.18, 19, 20, 22 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24.05.1996 privind sistemul  bugetar şi procesul bugetar,  art.24 alin.(1), art.25, 47 alin.(2), art.55 al Legii nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;

art.3 lit.a), art.12 alin.(1) şi (2) al Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

în baza Titlului VI, VII a Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997;

conform prevederilor Legii nr.1056 din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal;

în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit.a), n), q), art.19 alin.(4)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1. 1. Se aprobă bugetul comunal Chetrosu pe anul 2021 la venituri în sumă de 8831.4 mii lei, inclusiv trasferuri de la bugetul  de stat în sumă de  2 mii lei,  şi la cheltuieli  în sumă de  8831.4 mii lei.

2.Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se prezintă în anexa nr.1.

3.Componenţa veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2.

 1. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe se prezintă conform anexei nr.3.

5.Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce vor fi încasate în bugetul comunal Chetrosu în a.2021, se prezintă în anexa nr.4.

 1. Calcularea taxei pentru amplasarea unităților comerciale şi/sau de prestări servicii în teritoriul comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi se anexează, anexa nr.5

7.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local, se prezintă conform anexei nr. 6.

8.Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 7.

9.Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 8.

 1. Se aprobă fondul de rezervă a bugetului local în sumă de 50,0 mii lei.
 2. Datoriile creditoriale, înregistrate la 01.01.2021 ale instituţiilor bugetare, vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an.
 3. Autorităţile Administraţiei Publice Locale Chetrosu vor asigura:

– dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

-legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

-utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

– raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

13.Dna L.Brailean, contabil şef al primăriei, va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

 1. Se autorizează dl Leonid Zalevschi, primarul com.Chetrosu, cu rolul de administrator de buget, pentru a:

– modifica planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

– modifica planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autoritatea  bugetară poate modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

– a modifica planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară.

Preşedintele şedinţei consiliului      ____________________Ghenadie Nigai                   

CONTRASEMNAT:

Secretar interimar al consiliului     ____________________Tatiana Iamblea

 

 

Anexa nr.1

la proiect de decizie nr.3/2

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

 

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului comunal Chetrosu

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 8831.4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 5788.2
II. CHELTUIELI, total 2+3 8831.4
II.1. Cheltuieli, total 2
II.2. Active nefinanciare, total 3
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)          –
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

 

Secretar interimar al consiliului                                                     T.Iamblea

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

Anexa nr.2

la proiect de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2021 în a doua  lectură

 

Componenţa veniturilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2021

Denumirea Cod Eco (k6) Suma,

mii iei

Venituri total: inclusiv
Impozit pe venit persoanelor fizice,total 1111 2120.0
–          Impozit pe venit din salariu 111110 2000.00
–          Impozit pe venit conform declaraţiilor 111121 105.0
–          Impozitul pe venitul pers.fizice ce desfasoara activitati independente in domeniul comertului 111124 11.0
–          Impozitul pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietartii imobiliare 111130 4.0
Impozitul funciar,total 1131 69.60
–          Impozit funciaral persoanelor juridice si fizice,inrejist.in calitate de intreprinzator 113161 30.0
–          Impozitul funciar al persoanelor fizice cetateni 113171 39.6
–          Impozit pe bunurile imobiliare 1132 128.0
–          Impozitul pe bunurile imobileare ale persoanelo juridice 113210 6.0
–          Impozitul pe bunurile imobileare ale persoanelo fizice 113220 22.0
–          Impozitul pe bunurile imobileare ale persoanelo juridice si fizice inrejistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata a bunurilor 113230 40.0
–          Impozitul pe bunurile imobileare achitate de catre  persoanele fizice cetateni din valoarea estimata a bunurilor imobiiare 113240 60.0
Taxele locale total 1144 390.6
–          Taxa de piaţă 114411 12.4
–          Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 48.0
–          Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 2.0
–          Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 317.0
–          Taxa pentru cazare 114421 1.2
Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 10.0
Plata pentru chiria/ arenda ,total 1415 35.0
–          Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 141522 15,0
–          Plata pentru arenda pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 141533 20,0
Plăta pentru certificate de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local 142215 4,0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale total 143130 2,0
Alte venituri

 

 

 

 

 

 

145142

 

 

10.0
Veniturile genera le, total 2759.20
Denumirea Cod Eco (k6)  

Suma,

mii iei

Comercializarea marfur. si serviciilor de catre institutiile bugetare 1423 284.0
încasari de la prestarea serviciilor cu plată 142310 280.0
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 4,0
Veniturile colectate, total   284.0
Total venituri   3043.2
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 191 5788.20
–          Transferuri cu destinaţie specială 191211 4348.9
–          Transferuri curente primite cu dest.speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 459.4
–          Transferuri cu destinaţie generală 191231 979.9
Total general 8831.4

 

Secretar interimar al consiliului                                                     T.Iamblea

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 

Anexa nr.3

la proiect de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2021  în a doua  lectură

Resursele și cheltuielile bugetului comunal Chetrosu conform clasificaţiei funcționale și pe programe

Denumirea      Primaria Chetrosu  1027 Cod Suma,

mii lei

Cheltuieli recurente, în total  (2+3)-3192 8831.4
     cheltuieli de personal, în total  21 4582.5
     Investiții capitale, în total  3192  –
Gupa principală 1 Autorităţi legislative şi executive 10747  01 1054.2
      Resurse, total 1054.2
            Resurse generale 1 1050.2
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4.0
      Cheltuieli, total 1054.2
  Autorităţi legislative şi executive          0301 1054.2
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie  0802 50,0
Servicii în domeniul economiei                      10747 04 659.4
Resurse generale 1 200.0
TDS 2 459.4
Cheltuieli, total 659.4
Dezvoltarea drumurilor 6402 659.4
Dezvoltarea comunală şi amenajarea teritoriului 10747  06  1357.5
      Resurse generale  1 1357.5
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 1357.5
Deyvoltarae gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 697.5
Iluminarea stradală 7505 460.0
Apa si canalizare 7503 200.0
Cultura, sport ,tineret,culte si odihna         10747 08 781.4
Resurse generale 1 781.4
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 781.4
Servicii in dezvoltarea culturii 8502 686.4
Tineret                            8603 20.0
Sport 8602 75.0
 Învăţămînt                                                      10747  09 4928.9
Resurse total 4928.9
TDS 1 4348.9
Resurse generale 2 300.0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 3 280.0
Cheltuieli, total 4928.9
Educaţie timpurie  8802 4928.9

Secretar interimar al consiliului                                                     T.Iamblea

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

Anexa nr.4

la proiect de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale Chetrosu ce vor fi încasate la bugetul comunal în  anul 2020

Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Baza impozabilă şi/sau  obiectul impunerii Cota impozitului sau taxei înlesniri /scutiri fiscale
1 2 3 4 5
Impozitul funciar:
1.

 

 

 

 

 

 

Pentru  terenurile cu destinaţie agricolă: a) toate terenurile, altele decât cele destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au indici cadastrali

 

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au undici cadastrali

 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice  (iazuri, lacuri, etc.)

 

 

-1,5 lei p/u 1 grad/ha;

-110 lei p/u 1 hectar;

 

 

 

-0,75 lei p/u 1 grad/ha;

-55 lei p/u 1 ha;

 

-115 lei p/u 1 hectar de suprafaţă acvatică.

Conform  Codului Fiscal
Pentru terenurile din intravilan:

 

a) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea  administraţiei publice locale  ca loturi  de pe lângă domiciliu şi distribuite  în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)

 

b) terenurile destinate  întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

-1 leu p/u 100 m.p.

 

 

 

 

 

 

 

-10 lei p/u 100 m.p.

Conform Codului Fiscal
Pentru terenurile din extravilan a)pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, cariere şi pămînturile  distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

b) altele decît cele specificate la p.a) neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

– 350 lei pentru 1 ha;

 

 

 

 

 

– 70 lei pentru 1 ha

Conform Codului Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare:
2. 1)pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 

Conform Codului Fiscal
2) pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate -pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

-pentru persoanele fizice altele decît cele specificate la prima liniuţă

-0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

 

-0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

3) pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă,(apartamente şi case de locuit individuale)  – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător:

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă:

 

Notă: în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară acitivitatea de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate depăşeşte 100 m.p., inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează;

– de la 100 la 150 m.p. inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m.p. inclusiv – de 2 ori;

-de la 200 la 300 m.p. inclusiv – de 10 ori;

-peste 300 m.p. – de 15 ori.

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

3)pentru  bunuri imobiliare  evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

 

 

 

-pentru  loturile întovărăşirilor pomicole  cu sau fără construcţii amplasate pe ele

 

 

-pentru  garajele  şi terenurile  pe care sunt amplasate:

 

 

-pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri)

 

-pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

 

-0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

–0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

De impozitul pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde aceştea şi-au înregistrat domiciliu sînt scutiţi în limita valorii (costului) pănă la 15,0 mii lei:

a) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

b) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

c) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

d) familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;

e) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;

 

Secretar interimar al consiliului                                                     T.Iamblea

Contabil şef                                                                                              L.Brailean

Anexa nr.5

la proiect de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2021  în a doua  lectură 

Cotele texelor pentru unităţile comercilae şi sau prestări servicii

Nr.

d/or

Tipul obiectului decomerţ şi/sau obiectului de prestări servicii

 

Cota texei de bază pentru unitatea de comerţ/de prestări servicii

 

 

(în lei pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul aplasării (str.Chişinăului)

 

(în % la cota taxei de bază)

Coeficient pentru tipul sau categoria de mărfuri realizate şi a serviciilor prestate( tutun şi băuturi alcoolice)

(în % la cota taxei de bază)

 

Coefeicientul pentru programul de activitate regim non-stop (în % la cota taxei de bază)
Unitatea de comerţ cu amănuntul (conform HG nr.931 din 08.12.2011)
Magazin care comercializează produse alimentare, mărfuri industriale, produse cosmetic şi mobilier  

 

 

 

 

 

 

 

1 – pînă la 30 m2 2500 lei 20% 5%

 

15%
2 – de  la 31- pînă la 50 m2 3600 lei 20%  

5%

15%
3 – de la 51 – pînă la 75 m2 4700 lei 20%  

5%

15%
4  De la 76 m2 5900 lei 20% 5%

 

15%
 Farmacia  
1   – pînă la 30 m2 1000 lei 20%
2 de  la 31- pînă la 50 m2 2800 lei 20%
Staţia PECO (de alimentaţie cu petrol şi/sau gaze)    

 

 

 

1

Coloană – 1 15000 lei
2 Coloana- 2 30000 lei
 Bar/terasa 3000 lei 20% 5% 15%
Unităţile de comerţ cash and carry
1 Obiectele de comerţ cash and carry
Pînă la 100 m2 10000 lei
De la 101 m2 15000 lei
Unităţi de comerţ cu ridicata
Încăperi de depozitare a produselor cumpărate şi materialelor de construcţie  în scopul revînzării acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali
1  Pînă la 100 m2 10000 lei
2 De la 100 m2 15000 lei
Unităţile de alimentaţie public (conform HG nr.1209 din 08.11.2007)
Complex de alimentaţie public:
1 Pînă la unităţi – 1 1500 lei
2 De la unităţi – 1-3 3000 lei
Restaurant  
  Pînă la 30 locuri 4500 lei
 De la 31 pînă la 50 locuri 7000 lei  
Sală de festivităţi  
3  De la 41 – pînă la 60 locuri 3500 lei
4  De la 61 – pînă la 80 locuri 5000 lei
5  De la 81 – pînă la 150 locuri 10000 lei
Unităţi de prestări servicii (secţiunilor G (45.2), I, L, M, N, R şi S, duviziunile, grupele şi clasa, conform anexei nr.1 la Legea nr.231 din 23.09.2010)
1 Servicii de cazare 2500 lei
Piscină 1000 lei lunar (în perioada de activitate)
2 Saună 3000 lei
3 Unitate pentru colectarea fierului, sticlei,plasticului  
4 Comercializarea cu material săditor 2000 lei
5 Comercializarea, repararea articolelor din inox 6000 lei 
6 Prelucrarea şi ambalarea mierii
7 Staţie de deservire auto, piese de schimb şi uleiuri 4500 lei
 a)  vulcanizare 1800 lei
 b)  spălătorie auto 2000 lei
8 Salon de frumuseţe
9 Frizerie 1500 lei
10 Fabricarea articolelor din beton armat 2000 lei
 lemn 5000 lei
 Lemn şi silicat de gaz 10000 lei

 

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2021

 

Nr.

d/o

Denumirea taxelor Cota taxei de bază

 

(în lei% pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul amplasării

(doar în cazul taxei de piaţă şi taxei pentru dispozitivele publicitare)

Coeficient pentru tipul pieţei

(doar în cazul taxei de piaţă)

Coeficient pentru regimul de activitate a pieţei (doar în cazul taxei de piaţă) Înlesnirile fiscal conform art.296 din Codul Fiscal suplimentar celor stabilite prin art.295
1 Taxa pentru amenajarea teritoriului: X X X
a) Pentru salariat 150 lei      
b) pentru fondatorul gospodăriei ţărăneşti 50 lei      
2 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrative- teritoriale 500lei X X X
3 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 10% X X X
4 Taxa de aplicare a simbolicii locale 0,1 % X X X
5 Taxa pentru cazare 2500 lei X X X
6 Taxa pentru dispozitivele publicitare 200 lei

(m2)

X X
7 Taxa de piaţă 4 lei m2

(anual)

 

X

 

X

 

X

 

 

Secretar interimar al consiliului                                                     T.Iamblea

Contabil şef                                                                                              L.Brailean

 

Anexa nr.6

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2021  în a doua  lectură

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2021

Nr. d/o Codul Eco (K6) Instituţia, denumirea serviciilor Costul serviciilor (lei)
1 2 3 4
1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:  

 

     –    amplasate în sate Conform Legii bugetului
Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus
2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile publice după fact
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
3 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară (lei/copil/zi) Conform ordinelor Ministerului Educaţiei
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea certificatelor:

– pentru realizarea produselor animaliere şi agricole

– de naştere

– de căsătorie

 

25

25

200

servicii de xerox  1 lei foaia
Înregistrarea certificatului de urbanism pentru proiectare/certificatului de urbanism informativ 50
Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare 100
Plata pentru notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 100

 

Secretar interimar al consiliului                                                     T.Iamblea

Contabil şef                                                                                              L.Brailean

 

Anexa nr.7

la proiect de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2021  în a doua  lectură

 

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din

bugetul comunal Chetrosu pe anul 2021

                                                                                                                           (mii lei)

Nr. d/o Denumirea instituţiei

 

Cod

Grupa funcţie

Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:
Resurse fonduri speciale

(296)

Resurse atrase de instituţii

(297)

Resurse atrase pentru  proiecte    finanţate din surse externe

(298)

1 2 3 4 5 6
1 Primăria Chetrosu  – aparat 0111 4.0
2 Grădiniţa Todireşti 0911 152.0
3 Grădiniţa Chetrosu 0911 128.0
Total 284.0

Secretar interimar al consiliului                                                     T.Iamblea

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

Anexa nr.8

la proiect de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2020  în a doua  lectură

Efectivul limită al statelor de personal  din instituţiile publice finanţate de la bugetul comunal Chetrosu  pe anul 2020

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
1 2 3 4
1 Administratia primariei  Chetrosu  – aparat 10747 10.5
2 Grădiniţa Chetrosu 05564 20.05
3 Grădiniţa  Todiresti 05566 20.05
4 Biblioteca  Chetrosu 05569 1.25
5 Biblioteca Todiresti 05568 1.25
6 Căminul cultural  Chetrosu 05572 1.5
7 Căminul cultural  Todiresti 05573 1.5
Total   56.1

Secretar interimar al consiliului                                                     T.Iamblea

Contabil şef                                                                                               L.Brailean

 

 

D E C I Z I E  nr.8/3                                  

                                                                      din 10 decembrie 2020

Cu privire la  rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 368400 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564)F3(0911)P1P2(8802)P3(00199) Gradiniţa Chetrosu

222180 remunerarea muncii                                                      -7800lei

S1S2(21)Org.2(10747)F3(0111)P1P2(0301)P3(00005) Aparatul primarului

-222500 servicii de reparaii curente                                               -10000lei

-222710 deplasari  de serviciu                                                        -2000lei

-337110 Procurarea materialelor de constructie                            -10000lei

-339110Procurarea altor matewriale                                               -20000lei

-281900 Alte cheltueli curente                                                       -10000lei

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0620)P1P2(7502)P3(00333):

Dezvoltarea comunală şi amenajarea

-222500    servicii de reparatii curente                                              -40000lei

– 333110procurarea combustibilului                                                   -2000lei

-336110 procurarea material de uz gospodaresc şi rechizite de birou -10000lei

-339110procurarea altor materialelor                                                   -8000lei

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0813)P1P2(8603)P3(00239): Tineret:

– 222400 servicii de transport                                                                  -2000lei

– 222990 servicii neatribuite altor aliniate                                               -4000lei

-338110 Procurarea accesor.de pat,îmbrăcăminte                                  -25000lei

S1S2(21)Org.2(10747),F3(1099)P1P2(9019)P3(00291) :

Alte servicii de protecţie social

-272600 Ajutoare băneşti                                                                       -17600lei

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0640)P1P2(7505)P3(00335)   Iluminarea străzilor

– 222500 servicii de reparaii curente                                                   -200000lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  368400 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05566)F3(0911)P1P2(8802)P3(00199)     Gradiniţa Todireşti

–  311120 Repăaraţii capitale ale clădirilor                                      200000lei

S1S2(21)Org.2(05564)F3(0911)P1P2(8802)P3(00199)    Gradiniţa Chetrosu

273500indemnizat. p/u incapacit. temporara de munca                       – 500lei                 S1S2(21)Org.2(05564)F3(0911)P1P2(8802)P3(00448)               Gradiniţa Chetrosu

211180 remunerarea muncii                                                        – 7300lei

S1S2(21)Org.2(010747), F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):      Aparatul primarului

-211180 remunerarea muncii                                                                               -32100lei

-212100Contribuţii de asigurări sociale de stat obligat                                      -7300lei

-212210Primele de asigurare oblig.de asistenţă medical                                  -1500lei

-222980Servicii poştale                                                                                      – 1100lei

-222990 servicii neatribuite altor aliniate                                                              -14000lei

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0620)P1P2(7502)P3(00333):

Dezvoltarea  comunală şi amenajarea

222990 servicii neatribuite altor aliniate                                                             – 10600lei

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0630)P1P2(7503)P3(00431):       Apa şi canalizare

-313120 Reparaţii capital ale instalaţiilor de transmisie                                     -94000lei

3.Se micşora alocaţiile bugetare la partea de Venituri pentru anul 2020 în sumă de 135000 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05566)F3(0911)P1P2(8802)P3(00199)                 Gradiniţa Todireşti

– 142310Încasari de la prestarea serviciilor cu plata                                      70000lei

S1S2(21)Org.2(05564)F3(0911)P1P2(8802)P3(00199)                 Gradiniţa Chetrosu

-142310Încasari de la prestarea serviciilor cu plata                                          65000lei

4.Se micşora alocaţiile bugetare la partea de Cheltuieli pentru anul 2020 în sumă de 135000 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05566)F3(0911)P1P2(8802)P3(00199)                 Gradiniţa Todireşti

-211180 remunerarea muncii                                                                       -40000lei

-212100 contribuţii asigur.sociale                                                                -10000lei

S1S2(21)Org.2(05566)F3(0911)P1P2(8802)P3(00448)                 Gradiniţa Todireşti

-333110 procurarea produselor alimentare                                                 -20000lei

S1S2(21)Org.2(05564)F3(0911)P1P2(8802)P3(00199)                Gradiniţa Chetrosu

-211180 remunerarea muncii                                                                       -25000lei

S1S2(21)Org.2(05564)F3(0911)P1P2(8802)P3(00448)                Gradiniţa Chetrosu

-333110 procurarea produselor alimentare                                                 -40000lei

 

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama dlui Gh.Nigai, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Ghenadie Nigai    

CONTRASEMNAT:

Secretar interimar al consiliului ________________Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/4                       

                                                                            din 10 decembrie 2020

 

Cu privire la  cererea depusă de X cu privire la propunerea alocării a 10%

din bugetul planificat pentru anul 2021 în scopul implementării bugetării participative

În scopul susținerii și dezvoltării inițiativei publice a cetățenilor în interesul comunității locale, în temeiul art.9, art.14 alin.(2) lit.h), m) din Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind administrația publică locală, conform prevederilor Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, Consiliului comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se ia act de cerere depusă de X cu privire la propunerea alocării a 10% din bugetul planificat pentru anul 2021 în scopul implementării bugetarării participative.

2.Suma solicitată în cadrul proiectelor depuse de grupuri de inițiativă sau ONG-uri din com.Chetrosu va fi alocată în dependență de linia bugetară la care urmează a fi efectuate cheltuielile din soldul disponibil.

3.Controlul asupra executării se pune în seama comisiei de specialitate a Consiliului   com.Chetrosu – Comisia de planificare finanțe și buget.

4.Executarea prezentei decizii se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

5.Cotrolul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ghenadie Nigai,consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Ghenadie Nigai    

CONTRASEMNAT:

Secretar interimar al consiliului ________________Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/5                       

                                                                             din 10 decembrie 2020

 

Cu privire la  modificarea și completarea

Deciziei nr.6/15 din 16.09.2020

cu privire la încetarea raportului de serviciu

În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul cererii depuse de către secretarul interimar Iamblea Tatiana, conform avizului comisiei de specialitate, în temeiul prevederilor Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; art.l4 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia public locală, Consiliului comunal Chetrosu

D E C I D E:

l.Se modifică Decizia nr.6/15 din 16.09.2020 „Cu privire la încetarea raportului de serviciu” după cum urmează:

– în textul părții dispozitive se adaugă punctul 6, care va avea următorul conținut:

“6.Remunerarea specialistului Iamblea Tatiana pe perioada asigurării interimatului funcției de secretar al Consiliului local se va face prin achitarea sumei diferenței dintre salariul de funcție a specialistului Iamblea T. și salariul secretarului consiliului com.Chetrosu.

2.Recalcularea și achitarea salariului vor fi efectuate de către contabilul-șef Brailean Larisa.

3.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama Gh.Nigai, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Ghenadie Nigai    

CONTRASEMNAT:

Secretar interimar al consiliului ________________Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/6                       

                                                                          din 10 decembrie 2020

 

Cu privire la stabilirea plății anuale de arendă

 a terenurilor proprietate publică

În legătură cu folosirea terenului din fondul de rezervă al primăriei în scopuri agricole, ţinând cont de solicitarea a mai multor cetăţeni  de a folosi  terenul  pentru creşterea  culturilor anuale, în conformitate cu  art.10 alin.(8), alin.(9)  al Legii 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare–cumpărare a pămîntului cu modificările ulterioare,  în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în baza art.14 alin.(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se  stabileşte  plată  de arendă a terenurilor proprietate publică din fondul de rezervă al primăriei  comunei Chetrosu  pentru a.2021  în sumă de 807,37 lei pentru 1 ha,  conform calcului:

621,05 x 65 gr./ha x 2 % x 1 ha =807,37 lei.

 1. Îndeplinirea prezentei decizii va fi asigurată de specialistul T.Iamblea, care în termen va perfecta contractele de arendă şi  va percepe plata arendei.
 2. Controlul executării deciziei se pune în seama dlui Gh.Nigai, conilier.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Ghenadie Nigai    

CONTRASEMNAT:

Secretar interimar al consiliului ________________Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/7           

                                                                                    din 10 decembrie 2020

 

Cu privire la folosirea terenului cu destinație

pășuni din fondul de rezervă al primăriei

Având în vedere productivitatea scăzută a păşunilor din teritoriul com.Chetrosu, în scopul utilizării durabile a păşunilor naturale din teritoriu, în legătură cu faptul că de mai mulţi ani terenurile sub păşuni nu sunt prelucrate şi semănate, în conformitate art.25 al Legii zootehniei nr.421-XIV din 27.05.1999, cu prevederile Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.667 din 23.07.2010,  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.b), lit.r) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliului comunal Chetrosu :

D E C I D E:

1.Se aprobă suprafaţa de teren în mărime de  100 ha cu destinaţie păşuni din fondul de rezervă (din suprafaţa totală de 329 ha), proprietate a UAT Chetrosu, în scopul de a fi folisită pentru păşunat în perioada anului 2021.

2.Suprafaţa de 100 ha teren, amplasată în s.Todireşti  (după stâna cet.Luşmanschi Victor şi până la pădure), va fi folosită  pentru păşunatul ovinelor  proprietate privată a cet.Luşmanschi Victor.

 1. Se stabileşte termenul de păşunat pe sectorul indicat  în p.2 al prezentei decizii de la 10 mai 2021 pînă la 10 noiembrie 2021.
 2. Se interzice păşunatul animalelor neexaminate diagnostic şi nevaccinate, atât pentru animalele din gospodăriile locuitorilor comunei, cât şi pentru animalele crescute de către întreprinzători în scopul obţinerii profitului financiar.
 3. Prezenta decize va fi adusă la cunoştinţa deţinătorului de ovine dlui Luşmanschi Victor sub semnătură.
 4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Gh.Nigai, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Ghenadie Nigai    

CONTRASEMNAT:

Secretar interimar al consiliului ________________Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/8

                                                                                         din 10 decembrie 2020

Cu privire la expunerea la licitație

a bunurilor proprietate publică

Urmare a necesității de a asigura valorificarea eficientă a terenurilor proprietate UAT, în baza avizului și propunerilor comisiei de specialitate,  prevederilor Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 136 din 10.02.2009,  în temeiul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  al art. 14 alin.(2) lit.d), art. 77 alin.(5) a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliului comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se permite expunerea la licitaţie  pentru obţinerea dreptului de arendă pe un termen de 5 ani  a bunului  imobil proprietate publică din domeniul public al UAT Chetrosu în scopul păşunatului animalelor:

–  terenul  cu suprafata 5,5 ha, destinatie – agricol, mod de folosinţă – păşuni,  amplasat  în extravilanul s.Chetrosu, nr.cadastral 1017108281, preţ normativ de arendă anuală –17000,00 lei, valoarea de piaţă- 170500,00 lei (conform Raportului de evaluare), preţ de expunere  17000,00 lei de arendă anuală.

2.Se permite expunerea la licitaţie  pentru obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului  imobil proprietate publică din domeniul privat al UAT Chetrosu:

–  terenul  cu suprafata 0,5403 ha, destinatie – pentru construcții,  amplasat  în intravilanul  s.Chetrosu, nr.cadastral 1017118096, valoarea de piaţă – 809000,00 lei (conform Raportului de evaluare), preţ de expunere  –810000,00lei .

3.Primarul L.Zalevschi va asigura pregătirea documentației necesare și va organiza licitația în conformitate cu legislația în vigoare.

4.Taxa de participare la licitaţie constituie 1000 lei pentru personae fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice.

5.Condiţii suplimentare la transmiterea terenului în arendă:

-fără drept de privatizare;

-fără drept de a construi pe el;

-fără drept de subarendă;

-fără a fi îngrădit (împrejmuit).

6.Primarul L.Zalevschi va încheia cu cîștigătorul licitației contractul de arendă conform legislației în vigoare şi cu stipularea condiţiilor specificate în p.4 al prezentei decizii.

7.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ghenadie Nigai, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/9                                  

                                                                       din 10 decembrie 2020

 

Cu privire la aprobarea planului geometric

și înregistrarea bunului imobil nou-format

Examinând dosarul tehnic al terenului cu nr.cadastral X perfectat de OCT Anenii Noi, urmare a actualizării planului geometric al terenului cu nr.cadastal X în temeiul Deciziei Consiliului local nr.8/11din 16.12.2016 “Cu privire la actualizarea planului geometric cu indicarea suprafeţei surplusului de teren”,  conform notei informative depuse de specialist, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu prevederile art.28 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1.Se aprobă planul  geometric al terenului –  lot pe lingă casă, amplasat în s.Chetrosu  nr.cadastral X după cum urmează:

 1. a) 90,02 % – teren proprietate privată a cet.XXX , ceea ce constituie 0,12 ha;

b)9,98 %  – teren cu destinaţie – lot pe lângă casă,  proprietate publică a UAT Chetrosu din domeniul privat, ceea ce constituie 0,0133 ha.

2.Se înregistrează dreptul de proprietate publică a UAT Chetrosu din domeniul privat în Registrul bunurilor imobile la SCT Anenii Noi asupra bunului  imobil nou-format în proporţie de 9,98 %  din suprafaţa totală de 0,1333 ha a terenului cu nr.cadastral X ceea ce constituie 0,0133 ha cu destinaţie – lot pe lângă casă.

3.Secretarul interimar a consiliului com.Chetrosu dna T.Iamblea va depune la SCT Anenii Noi actele necesare pentru a fi efectuată înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a datelor despre bunul  imobil  format şi dreptul asupra lui.

4.Controlul executării prezentei deciziei su pune în seama Gh.Nigai, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.8/10                                

                                                                         din 10 decembrie 2020

 

Cu privire la examinarea petiției

depuse de conselierul XXX

Având în vedere petiţia depusă de conselierul local XXX, conform pct.76 a Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului comunal Chetrosu, conform prevederilor art.9 din Codul Administrativ al R.Moldova nr.116 din 19.07.2018, în temeiul art.4 alin.3 Legea 436 /2003 privind administraţia publică locală, Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1.Se ia act de cereare depusă de către conselierul XXX cu nr. de intrare 94 din 30.11.2020 privind includerea în calitate de membru a Comisiei consultative de specialitate – de planificare, finanţe şi buget.

2.Se respinge cererea depusă de consilierul local Baciu Arcadie.

      Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

      Contrasemnat:

      Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.8/11                                

                                                                      din 10 decembrie 2020

Cu privire la petiția depusă

de un grup de locuitori ai s.Chetrosu

Având în vedere petiția depusă de un grup de locuitori ai s.Chetrosu, în conformitate cu  art.60 din Cod Aministrativ al R.Moldova nr.116 din 19.07.2018, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 alin.(3),  art.19 al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu: 

D E C I D E:

1.Se respinge petiția depusă de un grup de locuitori ai s.Chetrosu, înregistrată cu nr.84 din 03.11.20; nr.92 din 30.11.20; nr.93 din 30.11.20; privind solicitarea informaţiei despre construcţia reţelelor de apeduct, două castele de apă şi reparaţia sondelor existente din s.Chetrosu, din motiv că informaţia solicitată nu poate fi prezentată pâna la finisarea procedurii de dare în exploatare a reţelelor de apeduct şi turnurilor de apă.

2.Informația solicitată va fi prezentată petiţionarilor după întocmirea Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și a Actului de recepție finală.

3.Se includ două persoane din societatea civilă și împreună cu comisia formată prin Dispoziția primarului nr.90 din 02 octombrie 2020 ,,Cu privire la instituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor’’ de a analiza și de a determina cauza apei murdare.

4.Executarea prezentei decizii se pune în seama dlui Zalevschi Leonid, primar al comunei Chetrosu.

5.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama  dlui.Gh.Nigai, consilier.

      Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai 

      Contrasemnat:

      Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/12                                

                                                                        din 10 decembrie 2020

Cu privire la examinarea cererilor        

Analizând informaţia prezentată de primarul L.Zalevschi, conform cererilor depuse, în temeiul prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliului comunal Chetrosu:

 D E C I D E:

 1.Se respinge cererea depusă de cet.XXX cu nr. de intrare 89 din 13.11.2020, privitor la plantarea  fâșiei forestiere din salcâm pe o suprafață de 0,5 ha în s.Chetrosu, din motiv că terenul indicat nu este delimitat, şi nu poate fi format ca bun imobil independent.

2.Se respinge cererea depusă de X, director XXX, înregistrat cu nr.de intrare 79 din 19.10.2020, cu privire la privatizarea terenului cu nr.cadastral.X aferent bunului imobil proprietatea întreprinderii, din motiv că lotul solicitat spre privatizare este teren proprietate a statului.

3.Se respinge cererea depusă de cet.XXX, locuitoare a s.Chetrosu, înregistrată cu nr. de intrare 82 din 29.10.2020, din motiv că bunul imobil deteriorat este proprietate privată şi nu ţine de competenţa administraţiei publice locale evaluarea acestuia.

 1. Se ia act de cerere depusă de un grup de locuitori a s.Chetrosu cu nr.de intrare 87 din 04.11.2020 cu privire la reparația drumului public pe str.Plopului pentru anul 2021.

4.1 Problema reparării drumului public str.Plopului din s.Chetrosu va fi ținută la control de către primaul L.Zalevschi, ordonatorul principal de credite pentru a fi soluționată pe parcursul anului 2021.

 1. Se ia act de cerere depusă de un grup de locuitori a s.Todirești cu nr.de intrare 73 din 02.10.2020 cu privire la reparația drumului public pe str.A.Donici, care se află intr-o stare foarte avariată.

5.1 Problema reparării drumului public str. str.A.Donici din s.Todirești va fi ținută la control de către primaul L.Zalevschi, ordonatorul principal de credite pentru a fi soluționată pe parcursul anului 2021.

6.Se ia act de cerere depusă de un grup de locuitori a s.Chetrosu cu nr.de intrare 90 din 13.11.2020 cu privire la iluminarea stradală a drumului public pe str.Veronica Micle.

6.1 Problema iluminarea stradală a drumului public str. str.Veronica Micle din s.Chetrosu va fi ținută la control de către primaul L.Zalevschi, ordonatorul principal de credite pentru a fi soluționată pe parcursul anului 2021.

 1. Se ia act de cerere depusă de cet.XXX, locuitoarea s.Chetrosu str.Trandafirilor înregistrată cu nr.de intrare 76 din 09.10.2020, cererea cet.XXX  locuitoarea s.Chetrosu str.Luceafărului înregistrată cu nr.de intrare 53 din 12.10.2020 cu privire la trasarea liniei electrice

7.1 Problema trasării linieib electrice pe str. Trandafirilor, str. Luceafărului va fi ținută la control de către primar L.Zalevschi pentru a fi soluționată din mijloacele soldului disponibil la 01.01.2021.

8.Se respinge cererea depusă de cet.XXX cu nr. de intrare 80 din 22.10.2020, privind formarea şi ulterioara procurare a terenului adiacent lotului pomicol cu nr. cadastral XXX, din motiv că terenul indicat nu este delimitat, şi nu poate fi format ca bun imobil independent.

9.Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în termenul prevăzut conform legislaţiei.

10.Executarea deciziei  va fi asigurată de  primarul Leonid Zalevschi.

11.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama  dlui.Gh.Nigai, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

 Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/13                                

                                                                       din 10 decembrie 2020

Cu privire la stabilirea premiului anual

persoanelor cu funcţii de demnitate publică

În baza art.14 al Legii privind Administraţia  Publică Locală nr.436 –XVI din 28.12.2006, art.21 al Legii nr.175 din 19.12.2019 pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi  a Regulamentului  privind modul de calculare şi plată a premiului anual personalului din unităţile bugetare pentru rezultatele activităţii în anul 2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.811/2020, având avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliului comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1.Se aprobă d-lui Leonid Zalevschi, primar premiul anual pentru rezultatele activităţii anului 2019 proporţional timpului efectiv lucrat în anul respectiv egal cu 50% din salariul de bază.

2.Contabilul şef va efectua plata premiei conform legislaţiei în vigoare.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Nigai Ghenadie, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai 

Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.8/14                                

                                                                        din 10 decembrie 2020

Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic

Având în vedere situația grea financiară, în temeiul cererilor depuse, în temeiul  Legii nr.  З97 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.l4 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliului comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1. Se acordă ajutor financiar unic în sumă de 10000 lei, după cum urmează:

YYY lei cet. XXX  a.n. X.X.X, locuitoarea a s.Chetrosu

– YYY lei cet. XXX  a.n . X.X.X, locuitoarea a s.Todirești

2.Ajutorul financiar în sumă de 10000 lei va fi alocat din soldul disponibil.

 1. Executarea prezentei decizii se pune în seama doamnei Larisa Brailean, contabil-șef.
 2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Ghenadie Nigai, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/15                                

                                                                    din 10 decembrie 2020

 

Cu privire la corectarea erorilor comise

în urma măsurărilor cadastrale masive

 în perioada anilor 2000-2001

Analizând informaţia prezentată referitor la erorile comise  în urma măsurărilor cadastrale  masive în perioada  anilor 2000-2001, având în vedere avizul Comisiei funciare,  în temeiul cererii depuse şi documentelor anexate (acordurile) de către persoanele vizate,  în conformitate cu prevederile  Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul nr. 25 din 27 martie 2018, în temeiul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor  art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliului comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1.Se corectează erorile comise în procesul de înregistrare în masă a terenurilor în Titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, după cum urmează:

Nr/o Nr.cadastral Suprafaţa, ha Titular greşit Titular corect
   1.

X

0,1392

XXX

XXX

   2.

X

0,1202

XXX

XXX

2.Persoanele nominalizate se vor adresa la ASP Anenii Noi, SCT, cu decizia în cauză pentru efectuarea corectărilor în Registrul bunurilor imobile din cont propriu.

3.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Gh.Nigai, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.8/16                                

                                                                          din 10 decembrie 2020

Cu privire la amplasarea unei gherete pentru

prestarea serviciilor de către ÎM GC Chetrosu 

Având în vedere lipsa unei încăperi în s.Todirești pentru perceperea plăților de către controlorul ÎM GC Chetrosu, conform demersului depus de către Iurie Doloșcan, administrator  ÎM GC Chetrosu, în temeiul Legii 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 alin.(3), al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1.Se permite amplasarea unei gherete cu demensiunile (2m x 3m) în apropierea oficiului poştal din s.Todireşti, pe terenul proprietate publică cu nr.cadastral 1046118216, care va servi ca încăpere pentru acumularea plăţilor consumului de apă de către controlori a ÎM GC Chetrosu.

2.Se interzice de a folosi ghereta în alte scopuri sau pentru alte servicii decât cele specificate în pct.1.

3.Instalarea gheretei se pune în sarcina managerului ÎM GC Chetrosu.

4.Executarea prezentei decizii se pune în seama dlui Zalevschi Leonid, primar al comunei Chetrosu.

5.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Gh.Nigai, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

 Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.8/17                                

                                                                        din 10 decembrie 2020

Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/23 din 13.03.2020

cu privire la aprobarea Regulamentului programului

de bugetare participativă în com.Chetrosu Anenii Noi

În conformitate cu prevederile Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, prevederile Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în temeiul art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

l.Se modifică Decizia nr.1/23 din 13.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului programului de bugetare participativă în com.Chetrosu Anenii Noi după cum urmează:

– în textul părții dispozitive se modifică punctul 2, care va avea următorul conținut:

,,2. La începutul fiecărui an, Consiliul comunal Chetrosu, va aloca din soldul disponibil echivalentul sumei de 10%, destinat concursurilor de proiecte din partea cetăţenilor, grupurilor de iniţiativă şi a ONG-urilor din com.Chetrosu”.

2.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama Ghenadie Nigai, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/18                                

                                                                     din 10 decembrie 2020

Cu privire la programul de activitate

al Consiliului comunal Chetrosu pentru  a.2021

 În conformitate cu prevederile Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, prevederile Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în temeiul art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1.Se aprobă programul  de activitate al consiliului comunal Chetrosu pentru  anul  2021 conform  anexei.

2.Prezenta Decizie se aduce la cunoștința locuitorilor com.Chetrosu prin afișare pe panoul informativ şi plasare pe pagina web.

3.Controlul executării deciziei se pune în seama dlui.Gh.Nigai, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

 Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

Anexa

la Decizia nr.8/18 din 10 decembrie 2020  

P R O G R A M U L

de activitate al Consiliului comunal Chetrosu  pentru  anul 2021

Lunile a.2021
Activităţi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Şedinţa  Consiliului x x x x
Activităţi organizatorice x x x x x x x X
Şedinţa comisiilor de specialitate x x x x x x X x x x x X
Adunări generale cu locuitorii comunei x
Volante     –   în fiecare zi de  luni a săptămînii începînd cu 14.00

 

 

Activitatea Data Ordinea de zi Responsabil

De pregătirea materialelor

Raportor
Şedinţa  ordinară a Consiliului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie 2021 1. Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu pentru anul 2020.

2. Cu privire la acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul comunal  pe anul 2020

3.Cu privire la repartizarea soldului disponibil la situaţia 01.01.2021

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2021.

5.Cu privire la situaţia criminogenă, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi asigurarea ordinii de drept în localităţile com.Chetrosu

6.Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal în anul 2020

Comisia de planificare, finanţe şi buget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectorul de sector

 

 

 

 

Primar

 

Gh.Nigai

L.Brailean

N.Hadjiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Tarnovschi

 

 

 

 

 

L.Zalevschi

 

Mai 2021 1.Cu privire la situația sanitar-epidimiologică  în comuna Chetrosu.

 

 

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport; Medicii de sector
August 2021 1.Cu privire la  măsurile de pregătire a economiei naţionale  şi sferei sociale  pentru activitate  în perioada toamnă –iarnă 2020-2021.

2.Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu pe  prima jumătate a a.2021.

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport;

Comisia de

planificare, finanţe şi buget

L.Zalevschi

L.Brailean

Gh.Nigai

Decembrie

2021

1.Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2022  în prima  lectură.

2. Cu privire la aprobarea bugetului local pentru  a.  2022  în a doua  lectură.

Comisia de planificare, finanţe şi buget

Contabil şef

 

Gh.Nigai L.Brailean
Şedinţa comisiilor de specialitate Nu mai puţin de o dată în lună 1.Cu privire la discutarea cererilor şi materialelor parvenite în adresa consiliului Comisiile de specialitate

 

L.Zalevschi

Gh.Nigai I.Grosu

Comisia protecţia mediului şi amenajarea teritoriului Martie

 

Septembrie

1.Cu privire la asigurarea curăţeniei în localităţile com.Chetrosu

 

Primarul

Şeful de post

L.Zalevschi

I.Tarnovschi

Comisia de planificare, finanţe şi buget Mai

2021

1.Cu privire la raportul conducătorilor instituţiilor subordonate primăriei privind activitatea instituţiei şi gestionarea bugetului pentru anul precedent şi planificarea activităţii pentru anul în curs.

2. Cu privire la  evaluarea calităţii alimenaţiei copiilor în grădiniţele din comună.

Şefii:

– grădin. de copii;

– cămin. culturale;

– bibliot. publice;

– ÎM „GC Chetrosu”

Conducătorii

instituţiilor

Comisia pentru problemele social-culturale, de învăţămînt, protecţie   socială, sănătate publică şi sport August 1.Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt din teritoriu către noul an de studii.

2. Cu privire la  măsurile de pregătire a economiei naţionale  şi sferei sociale  pentru activitate  în perioada toamnă –iarnă 2020-2021.

Şefii:

– grădiniţelor de copii;

– căminelor culturale;

– bibliotecilor publice;

– ÎM „GC Chetrosu”

Conducătorii

instituţiilor

Comisia de drept şi  probl. minorilor Aprilie

Septembrie

1.Cu privire la identificarea şi soluţionarea problemelor tinerilor din comună. Primar

Şef de post

Medicul de familie

L.Zalevschi

I.Tarnovschi

Activităţi organizatorice Ianuarie

Martie

Aprilie

 

Mai

Iunie

August

 

 

Septembrie

 

Noiembrie

Sărbătorile de Crăciun;

Ziua internaţională a femeii;

Amenajarea şi înverzirea localit.;

9 mai;

Ziua  Mondială a copilului;

Ziua  Independenţei

Sărbătoarea „Limba Noastră”;

Ziua cunoştinţelor;

Hramul s.Todireşti;

Hramul s.Chetrosu.

Gimnaz. Chetrosu, Gimnaz. Todireşti,  Căminele culturale,

Bibliotecile Publice din comuna Chetrosu

 

 

Conducătorii

instituţiilor

implicate

Secretar interimar                                    T.Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.8/19                                

                                                                     din 10 decembrie 2020

 

Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/2 din 16.10.2020

,,Cu privire la aprobarea în redacţie nouă

a statului de personal al primăriei com.Chetrosu

Şi căminul cultural Chetrosu

În temeiul art.43  alin.1  lit.a)  art.46 alin.1 și 2)  a Legii nr.436/2006 privind  administraţia publică locală, prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, în baza Hotărârii Guvernului R.Moldova nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor, Decizia  nr.8/19  din 10 decembrie 2020”Cu  privire  la  aprobarea  bugetului  comunal Chetrosu pentru anul 2021 în a doua lectură”, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se modifică Anexa nr.1 la Decizia nr.7/2 din 16.10.2020 ,,Cu privire la  aprobarea în redacţie nouă

a statului de personal al primăriei com.Chetrosu şi căminul cultural Chetrosu” după cum urmează:

– ,, în tabel la poziţia 9 se modifică la Îngrijitor de încăperi nr.de funcţii din ,,0,5” în ,,1,0”.

2.Modificările vor fi expediate Cancelariei de Stat a RM pentru avizare şi urmează să intre în vigoare de la 01.01.2021.

3.Prezenta deciziei se aduce la cunoştinţă public prin plasare în registru de stat al actelor locale, pe pagina web şi panoul informativ al instituţiei.

4.Executarea prezentei decizii se pune în seama dlui Zalevschi Leonid, primar al comunei Chetrosu.

5.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Nigai Ghenadie, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea

 

 

D E C I Z I E  nr.8/20                                

                                                                      din 10 decembrie 2020

Cu privire la încetarea raportului de serviciu

Urmare a cererii depuse de dnul Iurie  Doloșcan, manager  ÎM GC Chetrosu, coform art.821 al Codului Muncii al RM, conform Contractului individual de muncă al administratorului ÎM GC Chetrosu, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, alin.(3) art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliului comunal Chetrosu:

D E C I D E:

1.Se ia act de cererea depusă de către managerul  ÎM GC Chetrosu dnul Iurie  Doloșcan.

2.Încetează raportul de serviciu al dlui Iurie Doloșcan, manager ÎM GC Chetrosu, cu eliberarea din funcție din data de 11 ianuarie 2021.

3.Dnul I.Doloșcan va preda toate actele administrative, bunurile, ştampila, pentru care este responsabil.

4.Controlul privind executarea prezentei decizii  se pune în seama dlui Ghenadie Nigai, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului            ____________________        Ghenadie Nigai

Contrasemnat:

Secretarul interimar al consiliului        ____________________        Tatiana Iamblea