Decizii adoptate in sedint nr.1din 14.01.2021

Deciziile consiliului local Uncategorized

D E C I Z I E  nr.1/1

                                                                                           din 14 ianuarie 2021

Cu privire la abrogarea unei decizii a consiliului local 

Avînd în vedere cererile parvenite de la locuitorii s.Chetrosu cu nr. de intrare 1 din 11.01.2021, demers  de la Consiliul de administraţie a ÎM GC Chetrosu cu nr. de intrare 2 din 13.01.2021 si cerere de la colectivul ÎM GC Chetrosu cu nr. de intrare 3 din 14.01.2021, avizul comisiei de specialitate, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; în baza art.14 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se abrogă Decizia consiliului local nr.8/20 din 10 decembrie 2020 „Cu privire la încetarea raportului de serviciu”.

2.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui Arcadie Baciu, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Baciu Arcadie

CONTRASEMNAT:

Secretarul interimar consiliului   ________________    Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.1/2

                                                                                          din 14 ianuarie 2021

Cu privire la modificarea Deciziei 8/15 din 10.12.2020

,,Cu privire la corectarea erorilor comise în urma

măsurărilor cadastrale masive în perioada anilor 2000-2001”

Analizând informaţia prezentată referitor la erorile comise  în urma măsurărilor cadastrale  masive în perioada  anilor 2000-2001, având în vedere avizul Comisiei funciare,  în temeiul cererii depuse şi documentelor anexate (acordurile) de către persoanele vizate,  în conformitate cu prevederile  Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul nr. 25 din 27 martie 2018, în temeiul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                  D E C I D E:

l.Se modifică Decizia nr.8/15 din 10.12.2020 „Cu privire la corectarea erorilor comise în urma măsurărilor cadastrale masive în perioada anilor 2000-2001” după cum urmează:

– în textul părții dispozitive  punctul 1 se expune în redacție nouă și va avea următorul conținut:

1.Se corectează erorile comise în procesul de înregistrare în masă a terenurilor în Titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren asupra bunului imobil cu numărul cadastral XXX cu suprafaţa de 0,1392 ha, proprietate privată a cet.XXX a/n YY.YY.YY reprezentat prin procură de către XXX  a/n YY.YY.YY, IDNP XXXXXXXX, după cum urmează: sintagma ,,XXX a/n YY.YY.YY” se substituie cu sintagma ,,XXX a/n YY.YY.YY” din motiv că persoana susnumită nu există.

2.Responsabil de executarea deciziei se numeşte specialistul în reglementarea proprietăţii funciare.

3.Controlul  îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Arcadie Baciu, consilier. 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Baciu Arcadie 

CONTRASEMNAT:

Secretarul interimar consiliului   ________________    Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.1/3

                                                                                           din 14 ianuarie 2021

Cu privire la reducerea vârstei matrimoniale

Având în vedere cererea depusă de către cet.XXX, locuitoare a satului Todireşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei al R.Moldova, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se reduce vârsta matrimonială a minorei XXX, a.n. XXX, cu 2 luni 28 zile.

2.Se permite încheierea căsătoriei la expirarea termenului de 30 zile din data depunerii Declaraţiei de căsătorie.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Baciu Arcadie, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Baciu Arcadie

 CONTRASEMNAT:

Secretarul interimar consiliului   ________________    Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.1/4

                                                                                            din 14 ianuarie 2021

Cu privire la  modificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se alocă mijloace finaciare bugetare din soldul disponibil la situaţia din 01.01.2021  în sumă de 140000,00 lei la următoarele linii bugetare:

 S1S2(21)Org.2(10747),F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):

Aparatul primarului Chetrosu

Cod ECO222400 –       70000 lei  p/u servicii de transport a microbusului.

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0620)P1P2(7502)P3(00333):

Dezvoltarea comunală şi amenanjarea  teritoriului

Cod ECO222990 –      70000 lei pentru servicii amenj.terit /3per x 12 luni x 1769,0 lei/

2.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Arcadie Baciu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului        ________________      Baciu Arcadie

CONTRASEMNAT:

Secretarul interimar consiliului        ________________      Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.1/5

                                                                                           din 14 ianuarie 2021

Cu privire la aprobarea propunerii de proiect

investițional și asigurarea cofinanțării

În conformitate cu art.14 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476 din 18.10.2019, conform avizului comisiei de specialitate, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1. Se aprobă propunerea de proiect investițional „Lucrări de pavare trotuare pentru s.Chetrosu, raionul Anenii Noi” cu finanţare din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
  2. Se asigură cofinanțarea în proporție de 20% din valoarea proiectului investițional „Lucrări de pavare trotuare pentru s.Chetrosu, raionul Anenii Noi” din bugetul local, în cazul eligibilității proiectului.
  3. Se împuternicește dl L.Zalevschi, primar, să depună cererea de proiect investițional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenției în avans și alte acte necesare.
  4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Arcadie Baciu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Baciu Arcadie

CONTRASEMNAT:

Secretarul interimar consiliului   ________________    Tatiana Iamblea

 

D E C I Z I E  nr.1/6

                                                                                           din 14 ianuarie 2021

Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului local

în componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei

vacante de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti

În conformitate cu  prevederile p.26 alin.(1) lit.b) al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23.03.2015, cu modificarea ulterioară aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.964 din 07.10.2015, cu Dispoziţia primarului  nr.98 din 19.10.2020 cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti, art.14 alin.(3) al Legii nr.436-XV din 28.12.2006  privind administaţia publică locală şi avizul Comisiei consultative de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se desemnează consilierul dna Valentina Iachimenco în calitate de  reprezentant al consiliului local în componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti.

2.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui Arcadie Baciu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Baciu Arcadie

CONTRASEMNAT:

Secretarul interimar consiliului   ________________    Tatiana Iamblea