Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.8

       din  25  ianuarie 2021        

 

Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare  a consiliului local

 

În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 

DISPUNE:

 

1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.2 la 29 ianuarie 2021 cu  începutul la orele 15.00 cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la numirea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local.   Raportor: primarul L.Zalevschi.

         2.Secretarul interimar consiliului local dna Tatiana Iamblea va asigura înştiinţarea privind convocarea în şedinţa extraordinară a consiliului local la 29.01.2021 orele 15.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI