Cu privire la anunţarea concursului pentru funcţia publică vacantă

Concursuri Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E  Nr.109

din 04 noiembrie 2020

Cu privire la anunţarea concursului

pentru funcţia publică vacantă

Avînd în vedere vacanţa la funcţia publică vacantă de Secretar al Consiliului comunal Chetrosu, în temeiul art.28 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, conform Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice  prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009, cu modificările ulterioare,  primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

 

1.Se anunţă concurs la funcţia publică vacantă de Secretar al Consiliului comunal Chetrosu.

2.Se aprobă anunţul şi informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs, conform Anexei nr.1.

3.Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului (anunţul) va fi  publicat pe pagina web (cariere.gov.md) şi pe pagina web a primăriei (www.comunachetrosu.md).

4.Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei Chetrosu                                                               L.Zalevschi

 

Anexa nr.1

la Dispoziţia nr.109

 

A N U N Ţ

Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi, anunţă

concursul pentru funcţia publică vacantă de

Secretar al Consiliului comunal Chetrosu

Scopul general al funcţiei:  Organizarea eficientă a activităţii primăriei şi asigurarea legalităţii activităţii consiliului comunal Chetrosu.

Sarcinile de bază:

1.Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor consiliului comunal

2. Asigurarea legalităţii actelor adoptate de consiliul comunal şi primarul comunei

3. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

 

Condiţiile de participare la concurs

Condiţiile de bază pentru persoana care depune dosarul de concurs:

1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2. b) poseda limba de stat, scris si vorbit;

3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;

4. d) a absolvit studii superioare de licenţă;

5. e) nu a atins vârsta indicată la art.82 lit.i) din Codul muncii al Republicii Moldova;

6. f) cunoaşte bine utilizarea calculatorului;

7. g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

8. h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;

9. i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Auorităţiţii Naţionale de Integritate.

Acte necesare:

-formularul de participare;

– copia buletinului de identitate;

– cazier judiciar.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Persoanele interesate, până la 11 ianuarie 2021 ora 17:00 vor depune dosarul de participare la concurs în incinta Primăriei

com. Chetrosu, rl.Anenii Noi, et.II, la secretarul interimar a consiliului comunal Chetrosu Tatiana Iamblea, transmise prin e-mail: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com, sau prin poştă la adresa R1 Anenii Noi, Chetrosu, str.M.Frunze, nr.18

Pentru detalii: tel.0265-32-137; 0265-32-141; 0265-32-246.