Decizii adoptate in sedinta nr.7 din 16.10.2020

Uncategorized

                                                               D E C I Z I E  nr.7/1                                  

                                                          din 16 octombrie 2020

 Cu privire la  modificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută,  în temeiul Deciziei consiliului raional Anenii Noi nr.05/05 din 17.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 

1.Se majorează alocaţiile bugetare la partea de Venituri pentru anul 2020 în sumă de 186800,00 lei la următorul capitol:

-193120 Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetele  locale de  nivelul   I şi bugetele locale de nivelul II în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale     -186800,00lei

2.Se majoreaza alocaţiile bugetare la partea de Cheltueli pentru anul 2020 în sumă de 186800,00  lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): Grădiniţa Todireşti

-311120 Reparaţii capitale ale clădirilor                                                                 -186800,00 lei

3.Se micşorează alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 50000 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):Aparatul primarului

-337110  Procurarea materialelor de construcţie                                                   -25000lei

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0640)P1P2(7505)P3(00335): Iluminat stradal

-337110  Procurarea materialelor de construcţie                                                    -25000lei

4.Se majorează alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  50000 lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):Aparatul primarului

-222400  Servicii de transport                                                                               -25000lei

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0640)P1P2(7505)P3(00335): Iluminat stradal

-222110  Energie electrică                                                                                     -25000lei

5.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget pentru alocarea sumelor menţionate.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Bogdan Nigai, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Bogdan NIGAI

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                    ________________   Elena DIACIOC

 

 

                                                               D E C I Z I E  nr.7/3                                  

                                                          din 16 octombrie 2020

 

Cu  privire la  Notificarea  Oficiului  Teritorial  al

Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-550 din 28.09.2020

 

Având în vedere abaterile de la pevederile legislației în vigoare constatate în cadrul controlului de legalitate, în temeiul art.64, art.68  din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu

 

D E C I D E:

 

1.Se acceptă Notificarea  Oficiului  Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-550 din 28.09.2020 privind reexaminarea şi abrogarea Deciziei Consiliului local Chetrosu nr.5/2 din 05 septembrie 2020 „Cu privire la  modificarea Deciziei nr.3/2 din 20.12.2019 “Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020 în a doua lectură” ”.

2.Se abrogă Decizia Consiliului local Chetrosu nr.5/2 din 05 septembrie 2020 „Cu privire la  modificarea Deciziei nr.3/2 din 20.12.2019 “Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020 în a doua lectură” ”.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Bogdan Nigai, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Bogdan NIGAI

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                    ________________   Elena DIACIOC

 

 

                                                           D E C I Z I E  nr.7/4                       

                                                          din 16 octombrie 2020

 

Cu  privire la instituirea unităţilor suplimentare

în statele de personal la IET „Prichindel” şi IET „Romaniţa”

 

Având în vedere abaterile de la pevederile legislației în vigoare constatate în cadrul controlului de legalitate, în temeiul art.64, art.68  din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul comunal Chetrosu

 

D E C I D E:

 

1.Se acceptă Notificarea  Oficiului  Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-550 din 28.09.2020 privind reexaminarea şi abrogarea Deciziei Consiliului local Chetrosu nr.5/2 din 05 septembrie 2020 „Cu privire la  modificarea Deciziei nr.3/2 din 20.12.2019 “Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020 în a doua lectură” ”.

2.Se abrogă Decizia Consiliului local Chetrosu nr.5/2 din 05 septembrie 2020 „Cu privire la  modificarea Deciziei nr.3/2 din 20.12.2019 “Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020 în a doua lectură” ”.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Bogdan Nigai, consilier.

În contextul pandemiei COVID-19, cu scopul asigurării funcţionării în siguranţă a instituţiilor de educaţie timpurie din teritoriul com.Chetrosu, în conformitate cu prevederile pct.6, pct.10 (anexa nr.7, anexa nr.8) din Hotărârea nr.21 din 24.07.2020 a Comisiei Naţionale de Sănătate Publică, Hotărârea nr.28.08.2020 a Comisiei Naţionale de Sănătate Publică, art.14  alin.(2)  lit.l) a Legii nr.436/2006 privind  administraţia publică locală, prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, se propune Consiliului comunal Chetrosu următoeul proiect de decizie:

  1. Se instituie 3,4 unităţi suplimentare de Educator la Grădiniţa de copii „Prichindel” s.Chetrosu, pentru anul 2020.
  2. Se instituie 3,4 unităţi suplimentare de Educator la Grădiniţa de copii „Romaniţa” s.Todireşti pentru anul 2020.
  3. Salarizarea unităţilor de personal suplimentare va fi efectuată din economia fondului de salarizare pentru anul 2020.
  4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin plasare în registrul de stat al actelor locale, pe pagina web și panoul informativ al instituției.
  5. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoritatea emitentă în termen de 30 de zile, conform Codului Administrativ.
  6. Executarea prezentei decizii se pune în seama dlui Zalevschi Leonid,  primar al comunei Chetrosu.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Bogdan NIGAI

 

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                    ________________   Elena DIACIOC