Cu privire la anunţarea concursului

Concursuri Dispoziţiile primarului

                                           D I S P O Z I Ţ I E   NR.100

                                           din 19 octombrie 2020

 Cu privire la anunţarea concursului

În scopul organizării ctivităților culturale, conform Regulamentului   Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se anunță concurs la funcția de șef de birou la Căminul cultural Todirești.

2.Se aprobă anunţul pentru funcţia vacantă de șef de birou la Căminul cultural.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid ZALEVSCHI

 

Anunţ

Primăria com.Chetrosu, rl Anenii Noi  anunţă concursul pentru funcţia vacantă: şef de birou la căminului cultural Todireşti

 

Obiectivele prioritare ale funcţiei

Organizarea vieţii culturale a localităţii;

Conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil, ca factor de consolidare etico-morală a societăţii;

Contribuirea la buna desfăşurare a activităţii Căminului cultural prin implementarea formelor şi metodelor moderne de lucru în domeniul culturii, activităţii artistice de amatori;

Depistarea şi promovarea tinerelor talente;

Dezvoltarea şi promovarea creaţiei populare în cadrul localităţii, raionului;

Asigurarea respectării şi aplicării legislaţiei în vigoare în domeniul culturii;

Formarea culturală a populaţiei;

Organizarea procesului de gestionare financiară a instituţiei.

 

Atribuţii de bază:

Asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul culturii;

Asigură conducerea activităţii Căminului cultural;

Gestionează patrimoniul Căminului cultural;

Crează condiţii pentru activitatea formaţiilor artistice de amatori, a cercurilor de creaţie, a atelierelor meşteşugăreşti şi a meşterilor populari din cadrul localităţii;

Elaborează şi propune programe de activităţi şi cheltuieli necesare pentru dotarea instituţiei cu instrumente muzicale, costume naţionale, aparataj de sonorizare, instalaţii de lumini, mobilier şi echipament special etc;

Reprezintă Căminul cultural în raport cu persoanele fizice şi juridice;

Asigură respectarea disciplinei muncii şi a obligaţiunilor funcţionale;

Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale;

Prezintă organelor ierarhic superioare dări de seamă textuale şi statistice, informaţii referitor la situaţia din domeniu.

Stabileşte şi evaluează, anual, principalii indici economici, sociali şi culturali ce reflectă starea tineretului în localitate.

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: medii de specialitate sau general obligatorii.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu oamenii, planificare,organizare, analiză şi sinteză, elaborarea a documentelor, instruire, motivare, comunicare eficientă.

Atitidini/comportamente: respect faţă de oameni, comportament diplomatic în rezolvarea situaţiilor de conflict, spirit de iniţiativă, disciplină, punctualitate, responsabilitate.

 

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1) cunoaște limba de stat, scris şi vorbit;

2) nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul muncii al Republicii Moldova;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

5)are studii superioare, medii de specialitate sau de profil;

 

Candidații depun dosarul de participare la concurs, care va conține:

1)cererea de înscriere pentru participare la concurs;

2)copia actului de identitate;

3)copiile diplomelor de studii;

4)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

5)curriculum vitae;

6) descrierea principalelor intenții privind candidarea la funcţia respectivă (scrisoare de intentie/de motivare);

7) plan de activitate pentru următorii 5 ani.

 Persoanele interesate, până la 23.11.2020, ora 17.00  vor depune dosarul de participare la concurs  în Primăria Chetrosu, et.II, la secretarul Comisiei de concurs  Elena Diacioc sau pe e-mail: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

Pentru detalii: tel.0265-32-137; 0265-32-141; 0265-32-246.

 Concursul este organizat şi desfăşurat conform „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural” aprobat prin Decizia nr.3/2 din 20 iunie 2019.

Primar

Al com.Chetrosu                                                                                   L.Zalevschi