Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea  funcţiei  de director al grădiniţei de copii

Concursuri Dispoziţiile primarului

                                               D I S P O Z I Ţ I E   NR.98

                                              din  19 octombrie 2020

 Cu privire la anunţarea concursului pentru

ocuparea  funcţiei  de director al grădiniţei de copii

 Având în vedere vacanţa funcţiei  de director  al grădiniţei de copii din s.Todireşti,  în conformitate cu art.9-12 al Regulamentului cu privire  la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr.163 din 23.03.2015 cu modificările ulterioare, conform prevederilor  art.29 alin.(2), art.32 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din satul Todireşti, r-l  Anenii Noi.

 1. Se aprobă anunţul cu privire la informaţia despre organizarea şi condiţiile de participare la concurs conform anexei.

3.Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului (anunţul) va fi  publicată în ziarul raional, plasată pe panoul informaţional de pe  sediul  primăriei şi pe pagina web a primăriei com Chetrosu  (https://comunachetrosu.md/ ).

 1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                         Leonid ZALEVSCHI

Anexă

                                                                                              la Dispoziţia nr.98 din 19.10.2020

                                                                       A N U N Ţ

Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din satul Todireşti, r-l  Anenii Noi.

Condiţiile de participare la concurs:

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

 • studii superioare universitare;
 • vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 • cunoaşterea limbii române;
 • este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • lipsa antecedentelor  penale;
 • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul Muncii.

Persoanele interesate, nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, vor depune personal, prin poştă sau prin e-mail dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cerere de participare la concurs conform modelului
 • copia actului de identitate
 • copia actului/actelor de studii
 • copia carnetului de muncă
 • curriculum vitae conform modelului
 • certificat medical (care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei)
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe proprie răspundere.

Dosarele pot fi depuse la dna E.Diacioc, secretarul consiliului local, în incinta primăriei com.Chetrosu sau prin e-mail: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

Informaţii suplimentare la tel.de contact 265-32-137, 0265-32-246.

Primar  

al comunei Chetrosu                                                            Leonid ZALEVSCHI