Cu privire la completarea Dispoziţiei nr.82  din 22 septembrie 2020

Dispoziţiile primarului

                                              D I S P O Z I Ţ I E   NR.99

                                           din 19 octombrie 2020

 Cu privire la completarea Dispoziţiei

nr.82  din 22 septembrie 2020

 

         În legătură cu necesitatea apărută, în baza art.59, art.60 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se modifică Dispoziţia primarului nr.82 din 22 septembrie 2020 “Cu privire la acordarea concediului ordinar” după cum urmează:

– în textul părţii dispozitive, se adaugă punctual 6, care va avea următorul conţinut:

„Remunerarea xpentru suplinirea atribuţiilor managerului în perioada 01-28 octombrie 2020 se va face  prin achitarea sumei diferenţei dintre salariul de funcţie a x şi salariul managerului ÎM „GC Chetrosu””.

2.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI