Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă

Dispoziţiile primarului

                                           D I S P O Z I Ţ I E   NR.94

                                           din 13 octombrie 2020

 Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă

Având în vedere cererea depusă de  x privind eliberarea din funcţia de x,  în temeiul prevederilor   art.85 al Codului Muncii  al RM,  art.29, 32 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală,  primarul  comunei Chetrosu

 

D I S P U N E:

1.Se desface contractul individual de muncă nr.x din x.

2.Se eliberează x din funcţia de  x  de la x octombrie  2020, din proprie iniţiativă.

3.Contabilitatea  va  efectua  calculul final,  cu eliberarea lui în termen şi integral.

4.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid  ZALEVSCHI