Cu  privire la  angajarea în cîmpul muncii  prin contract  individual de muncă

Dispoziţiile primarului

                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.95

                                           din 13 octombrie 2020

 Cu  privire la  angajarea în cîmpul muncii 

prin contract  individual de muncă

În temeiul cererii depuse, conform prevederilor art. 267, art.270  al Codului Muncii al  RM, în  baza  art.29, 32  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 

D I S P U N E:

1.Se angajează x în funcţie de x începînd cu data de x octombrie 2020.

  1. Salariatul va presta muncă  conform  contractului  individual de muncă  pe perioadă  nedeterminată, încheiat  cu primăria Chetrosu în persoana  primarului Leonid Zalevschi.

3.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid  ZALEVSCHI