Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

 

                                                 D I S P O Z I Ţ I E   NR.93

                                              din 12 octombrie 2020

 Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 

DISPUNE:

             1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.7  la 16 octombrie 2020 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la rectificarea bugetului. Raportor: L.Brailean,contabil șef;

2.Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a statului de personal al primăriei com.Chetrosu. Raportor: L.Brailean,contabil șef;

3.Cu privire la Notificarea Oficiului  Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-550 din 28.09.2020. Raportor: E.Diacioc, secretar.

            2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa extraordinară a consiliului local la 16.10.2020 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi