Cu privire la  rectificarea bugetului

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.89

    din 02 octombrie 2020

Cu privire la  rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută,  în temeiul Deciziei consiliului raional Anenii Noi nr.05/05 din 17.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.Se majorează alocaţiile bugetare la partea de Venituri pentru anul 2020 în sumă de 186800,00 lei la următorul capitol:

-193120 Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetele  locale de  nivelul   I şi bugetele locale de nivelul II în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale                                               –  186800,00lei

2.Se majoreaza alocaţiile bugetare la partea de Cheltueli pentru anul 2020 în sumă de 186800,00  lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): Grădiniţa Todireşti

-311120 Reparaţii capitale ale clădirilor              – 186800,00 lei

3.Modificările sus-menţionate vor fi aprobate la şedinţa imediat următoare a  Consiliului comunal Chetrosu.

4.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid Zalevschi