Cu privire la  instituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor

Dispoziţiile primarului

                                                D I S P O Z I Ţ I E   NR.90

                                               din 02 octombrie 2020

 Cu privire la  instituirea comisiei

de recepţie la terminarea lucrărilor

Conform Contractului de antrepriză nr.25  din 03.09.2018 încheiat cu SRL „Planta”  privind construcţia reţelelor de apeduct, două castele de apă şi reparaţia sondelor existente în s.Chetrosu, rl Anenii Noi, art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  comisia  de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţie a reţelelor de apeduct, două castele de apă şi reparaţia sondelor existente în s.Chetrosu, rl Anenii Noi în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:   Leonid Zalevschi         – primar

Membrii comisiei:        Larisa Brailean           – contabil-şef

xxx                    – consilier

xxx     – consilier

xxx            – consilier

2.Comisia de recepţie va întocmi Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al com.Chetrosu                                                          Leonid ZALEVSCHI