Cu privire la revocarea  curatelei

Dispoziţiile primarului

                                               D I S P O Z I Ţ I E   NR.87

                                              din 01 octombrie 2020

Cu privire la revocarea  curatelei

          Având în vedere stabilirea altui loc de trai a minorei, conform prevederilor art.62 alin.(3) din Codul Civil al R.Moldova nr.1107 din 06.06.2002, cu modificări ulterioare, Capitolului 19 din  Codul Familiei al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse de xxx, având în vedere Dispoziţia nr.117 din 26.12.2018 ”Cu privire la instituirea curatelei”, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

    1.Se revocă curatela cet.xxx a/n xxx asupra copilului minor: xxx a/n xxx.

  1. Se abrogă Dispoziţia nr.117 din 26.12.2018 ”Cu privire la instituirea curatelei”.

3.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al comunei Chetrosu                                                   Leonid  Zalevschi