Cu privire la  instituirea grupului de lucru

Dispoziţiile primarului

                                        D I S P O Z I Ţ I E   NR.86

                                               din 29 septembrie 2020

 Cu privire la  instituirea grupului de lucru

Cu scopul evaluării ofertelor depuse în cadrul Licitaţiei Publice cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1599118072367 , conform art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  grupul de lucru  în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:Leonid Zalevschi           – primar

Membrii comisiei:     Brailean Larisa           – contabil-şef

xxx           – consilier

xxx              – consilier

xxx                  – consilier

2.Grupul de lucru va întocmi procesele-verbale în timpul evaluării ofertelor.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al com.Chetrosu                                                          Leonid ZALEVSCHI