Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.85

    din 29 septembrie 2020

 Cu privire la atribuirea treptei,

clasei și coeficientului de salarizare

 În temeiul art.25 al Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în baza Regulamentului intern cu privire la stabilirea sporului pentru performanță, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

  1. Cet. xxx, angajată la primăria com.Chetrosu în calitate de xxxi se atribuie treapta, clasa, coeficientul de salarizare și valoarea de referință conform anexei.

2.Contabilitatea va calcula și va achita salariul lunal pentru ținînd cont de prevederile pct. 1 din prezenta dispoziție și de alte drepturi salariale acordate suplimentar la salariul de bază.

3.Dna Elena Diacioc, secretarul consiliului local, va aduce la cunoștința angajatei prevederile prezentei dispoziții, contra semnătură, în termen legal.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI