Decizii adoptate in sedint anr.6 din 16.09.2020

Deciziile consiliului local

                                                           D E C I Z I E  nr.6/17                                  

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la reducerea vârstei matrimoniale

 Având în vedere cererea depusă de către cet.Jarînscaia Tatiana, locuitoare a satului Todireşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei al R.Moldova, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se reduce vârsta matrimonială a minorei Buga Vladislava, a.n. 18.07.2003, cu 10 luni şi 2 zile.

2.Se permite încheierea căsătoriei la expirarea termenului de 30 zile din data depunerii Declaraţiei de căsătorie.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                           D E C I Z I E  nr.6/18                                  

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul Comisiei de specialitate,Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 299800 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05568), F3(0820)P1P2(8502)P3(00231):Biblioteca Todiresti

-222500 Servicii de reparatii curente                                                                     -10000lei

-281900 Alte cheltueli curente                                                                                  -1000lei

-316110 Procurarea  uneltelor si sculelor ,inventarului                                   -33000lei

-339110 Procurarea altor materiale                                                                          -10000lei

S1S2(21)Org.2(05569), F3(0820)P1P2(8502)P3(00231):Biblioteca Chetrosu

-222500 Servicii de reparatii curente                                                                        -10000lei

-281900 Alte cheltueli curente                                                                                 -1000lei

-316110 Procurarea  uneltelor si sculelor ,inventarului                                   -33000lei

-339110 Procurarea altor materiale                                                                          -10000lei

S1S2(21)Org.2(05573), F3(0820)P1P2(8502)P3(00234):Camin Cultural Todireşti

-211180 Remunerarea muncii                                                                                  -27000lei

-212100 Contribuţii asig.sociale                                                                               -6200lei

-212210 Prime de asig.medicală                                                                              -1200lei

-222300 Servicii de locaţiune                                                                                   -7000lei

-222990 Servicii neatribuite altor aliniate                                                                  -3000lei

-281900 Alte cheltueli curente                                                                                  -18000lei

-337110 Procurarea materialelor de construcţie                                                        -20000 lei

-336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc                                    -3000lei

S1S2(21)Org.2(05572), F3(0820)P1P2(8502)P3(00234):Camin Cultural Chetrosu

-211180 Remunerarea muncii                                                                                   -33000lei

-212100 Contribuţii asig.sociale                                                                               -7000lei

-212210 Prime de asig.medicala                                                                              -1400lei

-222300 Servicii de locaţiune                                                                                   -7000lei

-222990 Servicii neatribuite altor aliniate                                                                  -20000lei

-281900 Alte cheltueli curente                                                                                  -18000lei

-337110 Procurarea materialelor de constructie                                                        -17000 lei

-336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc                                    -3000lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  299800 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05572), F3(0820P1P2(8502)P3(00234):Camin Cultural Chetrosu

-311120 Reparaţie capitală a clădirii                                                            -299800lei

3.Se majorează cheltuelile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  5000 lei   la următoarea linie bugetară din contul realizarii materialelor de construcţie (metal uzat):

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0630)P1P2(7503)P3(00431):Aprovizionarea cu apă

-337110 Procurarea materialelor de construcţie                                            -5000 lei

4.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.BRAILEAN, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.

5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                          D E C I Z I E  nr.6/1                        

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la executarea bugetului 

comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020

 Analizând informaţia privind executarea bugetului comunal pe prima jumătate a anului 2020 şi constatând că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din hotărârile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a Deciziei nr.3/2 din 20.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020 în a doua lectură, în temeiul prevederilor art. 29 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, conform pct.17 din Regulile interne de organizare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act de Raportul privind  executarea bugetului comunal Chetrosu pe  prima jumătate a anului 2020.

2.Se aprobă Raportul privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe prima jumătate a anului 2020 la capitolul “Venituri” în sumă de  4209,1 mii lei (anexa nr.1).

3.Se aprobă Raportul privind executarea bugetului comunal Chetrosu pe prima jumătate a anului 2020 la capitolul “Cheltueli” în sumă de 3267.7 mii lei ( anexa nr.2,3).

4.Contabilitatea primăriei,  în persoana dnei Larisa BRAILEAN, contabil-şef va  asigura:

-neadmiterea   mobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare  şi  creditoare;

-realizarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielilor bugetare  şi valorificarea mijloacelor alocate în limita alocaţiilor prevăzute.

5.Dl Leonid ZALEVSCHI, primarul  com.Chetrosu, va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în  teritoriu  întru  colectarea deplină a veniturilor proprii  aprobate în bugetul local pentru anul 2020.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

Anexa  nr.1

la Decizia nr. 6/1 din 16.09.2020

Analiza

Încăsării veniturilor în bugetul local a primăriei Chetrosu

la situaţia 30.06.2020 (mii lei)

 

Clasif.

Buget.

      Denumirea Venitului   Planul anual

aprobat

Planul

Precizat

      la

30.06.2020

Execut.

   la

30.06.20

Devieri In % Executarea

anului precedent

+,- la

plan.

prec.

 
  Venituri -total 8244.2 8555.1 4209.1 -4346.0 49.2 5200.2
  Venituri proprii 2692,2 2692,2 1546,6 -1145,6 57,4 1037,3
111110 Impozit pe venit din salariu 1700.0 1700.0 938.7  -761.3 55.2 559.6
111121 Alte impozit pe venit 50,0 50,0 91.1    41.1 182.1 29.3
111124 Impozit pe venit pers.fizice ce desf.activ.domeniu comerţului 9.0 9.0 8.9 -0.1 99.5 5.7
111130 Impozit .pe venit aferent oper. de predare în posesie a proprietăţii imobiliare 2.0 2.0 2.1 0.1 107.2 1.0
113161 Impozit funciar al pers.juridice şi fizice 44.0 44.0 1.2 -42.7
113171 Impozit funciar de la persoane fizice 39.6 39.6 27.6 -12.0 69.7
113210 Impozit pe bunurile imobiliare ale pers.juridice 4.0 4.0 1.4 -2.6 35.9 0.5
113220 Impozit pe bunurile imobiliare pers.fizice 22.0 22.0 12.5 -9.6 56.6 18.6
113230 Impozit pe bunurile imobiliare achitate de pers. juridice 50.0 50.0 19.4 -30.6 38.7 17.6
113240 Impozit imob. din valoarea estimată de piaţă 48.0 48.0 41.7 -6.3 86.8 34.0
113313 Impozitul privat 6.10
114411 Taxa de piaţă 12.4 12.4 3.8 -8.7 30.3 6.2
114412 Taxa pentru amenajarea teritoriului 48.0 48.0 23.2 -24.7 48.5 20.6
114414 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 0 0 0 0 0 0.2
114415 Taxa pentru dispozitive publicitare 2.0 2.0 1.7 -0.3 82.7 1.7
114418 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 317.0 317.0 184.4 -132.6 58.2 152.6
114421 Taxa pentru cazare 1.2 1.2 0.8 -0.4 66.7 0.4
114522 Plata pentru patenta de întreprinzător 12.0 12.0 5.6 -6.5 46.0 9.6
141522 Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul I 10.0 10.0 24.9 14.8 200 5.1
141533 Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I 20.0 20.0 69.1 49.1 200
142211 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT 0.1 0,1
142215 Plata pentru certificate de urbanism şi autorizaţiile de construire sau desfiinţare în bugetul local de nivelul I 4.0 4.0 2.0 -2.0 48.8 2.1
142310 Incasări de la prestarea serviciilor cu plată 281.0 281.0 65.2 -215.8 23.2 131.6
142320 Plata pentru locaţiunea patrimoniului public 4.0 4.0 -4.0 3.9
143130 Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 2.0 2.0 -2.0
145142 Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I 10.0 10.0 21.3 11.3 200 2.6
Total transferuri primite din cadrul bugetului naţional 5552,0 5862,9 2662,5 -3200,4 45,4 4162,9
191211 Transferuri curente cu dest. specială de nivelul I pentru învăţământul preşcolar 4145,6 4145,6 2052,0 -2093,0 49.5 1911,0
191216 Transferuri curente cu dest.specială pentru infrastructura drumurilor 455.9 455.9 -455.9
191231 Transferuri pentru cheltuielile curente  cu destinaţie generală 950.5 950.5 570.3 -380.2 60.0 517.7
191239 Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală 160.9 40.2 -120.7 25.0 108.3
191420 Transferuri capitale primite cu dest.specială între instituţiile bug.de stat şi instit.bugetelor locale de nivel.I 1500,0
193111 Transferuri curente cu dest.specială între bugete de nivelul II şi nivelul I 100,0 -100,0
193320 Transferuri capitale primite cu dest.specială între instituţiile bugetare ale bugetelor locale de nivelul I al unei UAT 50,00 -50.0  

 

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

 

Anexa  nr.2

la Decizia nr. 6/1 din 16.09.2020

 Executarea bugetului comunal la partea de cheltuieli pe instituţii la data 30.06.2020  (mii lei)

  Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

30.06.20

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

  Cheltuieli total 8244.2 8555.1 4209.1 -4346.0 49.2
0169 Actiuni generale 50,0 50,0 0 -50,0
0111 Autorităţi legislative şi executive 1075.1 1112.1 429.0 -683.1 38,5%
0911 Educatie timpurie Todireşti 2412.0 2531.2 1098.6 -1432.6 43.4%
0911 Educaţie timpurie Chetrosu 2314.6 2405.9 1018.6 -1387.3 42.3%
0820 Biblioteca Chetrosu 161.4 161.4 30.1 -131.3 18.7%
0820 Biblioteca Todireşti 161.4 161.4 35.6 -125.8 22.1%
0820 Cămin cultural Chetrosu 149.6 149.6 5.0 -144.6 3.3%
0820 Cămin culturalTodireşti 159.8 406.8 22.6 -384.2 5.5%
0812 Servicii de sport şi cultura fizică 63.0 205.5 116.3 -89.2 56.6%
0813 Activitaţi pentru tineret 20.0 31.0 -31.0     0%
1099 Alte servicii de protecţie socială 150.0 105.0 -45.0 70.0%
0451 Drumuri 455.9 616.8 0 -616.8     0%
0640 Iluminarea străzilor 420.0 470.0 182.0 -288.0 38.7%
0620 Dezvoltarea comunală şi amenanjare 651.4.0 817.9 223.9 -594.0 27.4%
0630 Aprovizianarea cu apă 150.0 265.0.0 72.0 -193.0 27.2%

Sold la 01.01.2020                971.0 mii lei

Sold la 30.06.2020                1912.4 mii lei

 

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

Anexa nr.3

la Decizia nr. 6/1 din 16.09.2020

Executarea  bugetului pe semestrul I anul 2020 la cheltuieli  pe articole

 

  Planul

anual

aprobat

Planul

anual

precizat

Executat

la

30.06.20

Devieri

+,-

Executat

    %

Către planul

precizat

Către planul

precizat

  Total 8244.2 9526.1 3267.7 -6258.4 34.3
211180 Remunerarea muncii 3262.7 3262.7 1509.5 -1753.2 46.3
212100 Contribuţii de asigurări sociale 750.5 750.5 344.9 -406.6 45.9
212210 Prime de asigurare medicală 146.6 146.6 57.5 -89.1 39.2
222110 Energia electrică 276.0 276.0 133.0 -143.0 48.2
222120 Gaze 268.0 268.0 72.5 -195.5 27.0
222140 Apă şi canalizare 26,0 26,0 10,7 -15,3 41,3
222190 Alte servicii comunale 12,0 12,0 -12,0
222210 Servicii informaţionale 31,8 31,8 11,4 -20.4 35,8
222220 Servicii de telecomunicaţie 16,0 16,0 4,2 -11.8 26,5
222300 Servicii de locaţiune 14,0 14,0 -14,0
222400 Servicii de transport 14.0 10.2 1,7 -8,5 16,9
222500 Servicii de reparaţie curente a încăperilor 869,9 494,6 8.0 -486,6 1.6
222710 Deplasari 5.0 5,0 -5.0
222970 Servicii bancare 20.0 20.0 7.7 -12.3 38,4
222980 Servicii poştale 8.0 8,0 1,1 -6,9 13,7
222990 Alte cheltueli neatribuite altor aliniate 590.4 557.4 136,6 -420,8 24.5
272500 Compensaţii 24,0 24.0 24,0 100,0
272600 Ajutoare bănesti 150,0 105,6 -44,4 70,4
273500 Îndemnizaţia p/u incapacitate de muncă 13,0 13,0 5,3 -7,7 40,4
281120 Cotizaţii în organizaţii din ţară 17,0 4,0 2,0 -2,0 50,0
281900 Alte cheltueli curente 68,0 98,0 0 -98,0 0
311120 Reparaţii capitale ale  clădirilor 424,0 61,0 -363,0 14,4
312110 Procurarea construcţiilor speciale 86,2 86,2 100,0
312120 Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale 79,5 -79,5
313120 Reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie 198,0 72,0 -126,0 36,3
314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor 16,5 16,5 100
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 96,0 96,0 29,7 -66,3 30,9
318110 Procurarea altor mijloace fixe 40,0 40.0 -40.0
331110 Procurarea combustibilului 10,0 6,0 1,8 -4,2 30,0
332110 Procurarea pieselor de schimb 5,0 1,9 -3,1 37,0
333110 Procurarea produselor alimentare 842,0 848,2 163,4 -684,7 19,3
334110 Procurarea medicament. pentru prim ajutor 4,0 4,0 -4,0
335110 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice 38,0 20,0 -20,0
336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou 170,0 155,0 55,6 -99,4 35,9
337110 Procurarea materialelor de construcţie 411,3 1162,9 305,3 -857,6 26,3
338110 Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte 50,0 68,2 23,0 -45,2 33,7
339110 Procurarea altor materiale 150,0 137,3 22,0 -115.3 16,0

Contabil șef                                                            L.Brailean

Secretar                                                                  E.Diacioc

 

                                                          D E C I Z I E  nr.6/2                        

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la redeschiderea şi reluarea activităţii

 instituţiilor de educaţie timpurie din com.Chetrosu

 În scopul bunei organizări a procesului de pregătire a instituţiilor de educaţie timpurie din comuna Chetrosu pentru redeschidere în anul de studii 2020-2021, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, în temeiul Anexei nr.7 a Hotărârii nr.21 din 24.07.2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică “Instrucţiune privind pregătirea pentru redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei Covid -19”, Hotărârii nr.26 din 21.08.2020  a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, având în vedere modificările stipulate în  Hotărârea nr.28 din 28.08.2020, în conformitate cu prevederile art. 29 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se ia act de raportul directorilor grădiniţelor de copii din comuna Chetrosu.

2.Se redeschid şi se reia activitatea în instituţiile de educaţie timpurie ,,Prichindel” din s.Chetrosu şi “Romaniţa” din s.Todireşti, cu regimul zilnic de activitate de 10 ore şi 30 minute.

3.Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor asigurarea respectării tuturor acţiunilor prevăzute în “Instrucţiune privind pregătirea pentru redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei Covid -19” (cu modificări ulterioare).

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                        D E C I Z I E  nr.6/3                        

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la constituirea Consiliului de Administrație

al ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu”

 Având în vedere necesitatea constituirii organului colegial de administrare a ÎM ”GC Chetrosu” și reprezentarea fondatorului, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, în conformitate cu art.6, art.8 din Legea nr.246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, conform Statutului ÎM ”GC Chetrosu” aprobat prin Decizia nr.1/5 din 13.03.2020, a Regulamentului privind activitatea Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale ”Gospodăria Comunală Chetrosu” aprobat prin Decizia nr.3/4 din 20.06.2019, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se constituie Consiliul de Administrație al ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu”, în următoarea componență:

 1. x

2.x

3.x

4.x

5.x

 1. Se aprobă următorii membri supleanți ai Consiliului de Administrație al ÎM ”GC Chetrosu”:

1.x

2.x

 1. Consiliul de Administrație se desemnează pentru perioada de 2 ani.
 2. Membrii Consiliului de Administrație vor activa conform Regulamentului privind activitatea Consiliului de Administrație al ÎM ”GC Chetrosu” aprobat prin Decizia nr.3/4 din 20.06.2019.
 3. Secretarul consiliului local E.Diacioc, va informa membrii Consiliului de Administrație despre decizia adoptată, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                            D E C I Z I E  nr.6/4                        

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la constituirea Comisiei de Cenzori

al ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu”

 Având în vedere necesitatea exercitării controlului activității economico-financiare a ÎM ”GC Chetrosu”, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, în conformitate cu art.6, art.10 din Legea nr.246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, conform Statutului ÎM ”GC Chetrosu” aprobat prin Decizia nr.1/5 din 13.03.2020, a Regulamentului privind activitatea Comisiei de Cenzori a Întreprinderii Municipale ”Gospodăria Comunală Chetrosu” aprobat prin Decizia nr.3/3 din 20.06.2019, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se constituie Comisia de Cenzori a ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu”, în următoarea componență:

1.x

2.x

3.x

4.x

5.x

 1. Se aprobă următorii membri supleanți ai Comisia de Cenzori a ÎM ”GC Chetrosu”:

1.x

2.x

 1. Consiliul de Administrație se desemnează pentru perioada de 2 ani.
 2. Membrii Comisiei de Cenzori vor activa conform Regulamentului privind activitatea Comisiei de Cenzori a ÎM ”GC Chetrosu” aprobat prin Decizia nr.3/3 din 20.06.2019.
 3. Secretarul consiliului local E.Diacioc, va informa membrii Comisiei de Cenzori despre decizia adoptată, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                         D E C I Z I E  nr.6/5                        

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la modificarea componenţei

Comisiei Administrative

 Având în vedere necesitatea examinării anumitor încălcări depistate pe teritoriul com.Chetrosu şi avizul Comisiei de specialitate, conform Notificării  Oficiului  Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-399 din 23 iulie 2020, în conformitate cu Regulamentul comisiei administrative aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.55 din 25.03.2010, art.393, art.397 din Cod Contravențional nr.218 din 24.10.2008, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se modifică componenţa Comisiei administrative prin excluderea preşedintelui- primarul Zalevschi Leonid şi  a secretarului- contabilul-şef Brailean Larisa.

 1. Comisia Administrativă rămâne a fi formată din 5 membri:

1.Costeţchi Liudmila

2.Ciuntu Anna

3.Ipatov Nicolai

4.Braila Lidia

5.Nigai Ghenadie

3.La prima şedinţă, membrii urmează să aleagă din rândul lor preşedintele şi secretarul Comisiei Administrative.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

         

                                                         D E C I Z I E  nr.6/6                        

                                                     din 16 septembrie 2020

Cu privire la modificarea unor decizii

ale consiliului comunal Chetrosu

 Având în vedere Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4158 din 1 septembrie 2020 ”Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetrosu, raionul Anenii Noi”, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr.457 din 14.11.2003, examinând materialele prezentate şi avizul comisiilor consultative de specialitate, în temeiul art.14 alin.(2) lit.a), alin.(3), art.19 alin.(4) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

   1.Se modifică   p.3 (3) al Deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.1/3 din 12.11.2019 „Cu privire la iniţierea constituirii şi aprobarea componenţei numerice  şi nominale a comisiilor consultative  de specialitate a consiliului comunal Chetrosu  pentru perioada mandatului  2019-2023”  după cum urmează:

1.1 sintagma ”Prodan Liliana” se substituie cu sintagma ”Nigai Malvina”.

2.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                          D E C I Z I E  nr.6/7                        

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la formarea bunului imobil

 Având în vedere solicitarea şi actele prezentate de către SRL „TED-MN”, extrasul din registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 1046117016, în temeiul art.17 din Legea nr.354 din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în temeiul art.14 alin.(2) lit.b), lit.e), art.19 alin.(4), art.17 alin.(3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1.Se formează din bunul imobil cu numărul cadastral 1046117016, amplasat în s.Todireşti, rl Anenii Noi, cu suprafaţa de 2,8406 ha, mod de folosinţă amenajat, domeniul public, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Chetrosu, prin separare, următorul bun imobil:

-Teren cu suprafaţa de 0,2289 ha, mod de folosinţă amenajat, domeniul public, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Chetrosu, conform planului-anexă.

2.Specialistul primăriei com.Chetrosu va depune actele necesare pentru înregistrarea bunului imobil nou format la ASP nenii Noi, SCT.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                         D E C I Z I E  nr.6/8                        

                                                     din 16 septembrie 2020

Cu privire la amenajarea pieţei

agricole publice a com.Chetrosu

 Având în vedere demersul depus de către AO a locuitorilor şi băştinaşilor s.Chetrosu „Împreună pentru Chetrosu” şi avizul comisiei de specialitate, conform Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în comuna Chetrosu, rl Anenii Noi aprobat prin Decizia nr.8/5 din 16.12.2016,  Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în temeiul art.14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1.Se permite amplasarea a 4 tarabe pentru realizarea produselor proprii de către locuitorii comunei Chetrosu pe terenul proprietate publică a UAT Chetrosu din apropierea pieţei agricole Nezalizov.

2.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                           D E C I Z I E  nr.6/9                        

                                                        din 16 septembrie 2020

 Cu privire la amenajarea unui teren de joacă

 pentru copii în s.Todireşti

 În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere  avizul comisiei consultative de specialitate, în  temeiul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1.Se acceptă amenajarea unui teren de joacă în s.Todireşti, cu suprafaţa de 0,01 ha (10m/10m) pe terenul cuprins între str-la Şcolară şi lotul cu nr.cadastral 1046116006.

2.Executarea prezentei decizii va fi asigurată de către  primarul com.Chetrosu  L.Zalevschi.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

 

                                                         D E C I Z I E  nr.6/10                                  

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la corectarea erorilor  comise

în urma măsurărilor cadastrale masive

 Analizând informaţia prezentată referitor la erorile comise  în urma măsurărilor cadastrale  masive în perioada  anilor 2000-2001, având în vedere avizul Comisiei funciare,  în temeiul cererii depuse şi documentelor anexate de către persoanele vizate,  în conformitate cu prevederile  Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul nr. 25 din 27 martie 2018, în temeiul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor  art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1.Se corectează erorile comise în procesul de înregistrare în masă a terenurilor în Titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, după cum urmează:

 

Nr/o Nr.cadastral Suprafaţa, ha Titular greşit Titular corect
1. 1017115049 0,1973 Frişcu Pavel Alexandru 1.0 cotă-parte        Frişcu Pavel   1/3 cotă-parte

Frişca Filaret 1/3 cotă-parte

Frişcu Ion      1/3 cotă-parte

2.Persoanele nominalizate se vor adresa la ASP Anenii Noi, SCT, cu decizia în cauză pentru efectuarea corectărilor în Registrul bunurilor imobile din cont propriu.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                          D E C I Z I E  nr.6/11                                  

                                                         din 16 septembrie 2020

 Cu privire la actualizarea planului geometric

 Având în vedere necesitatea  actualizării  planului  geometric al terenului deţinut în proprietate privată din motivul necorespunderii suprafeţei depistate la măsurări în teren cu suprafaţa din Titlul de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren, conform avizului Comisiei de specialitate,  Actului de constatare în teren şi planului geometric, prevederilor cap.III a Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrării cadastrale  la nivel de teren, aprobat prin Ordinul ARFC nr.70 din  04.08.2017, n temeiul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor   art.14 alin.(3) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1.Se permite actualizarea planului  geometric  al  bunului  imobil:

– teren  cu nr.cadastral 1017101213, cu destinaţia- agricol, mod de folosinţă- lot pomicol, proprietar  Briceag Vitalie.

2.Persoana nominalizată se va adresa la ASP Anenii Noi, SCT, pentru efectuarea lucrărilor din cont propriu.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                        D E C I Z I E  nr.6/12                                  

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la expunerea la licitaţie

 a bunurilor  proprietate publică 

 Urmare a necesității de a asigura valorificarea eficientă a terenurilor proprietate UAT, în baza avizului și propunerilor comisiei de specialitate,  prevederilor Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 136 din 10.02.2009,  în temeiul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  al art. 14 alin.(2) lit.d), art. 77 alin.(5) a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1.Se permite expunerea la licitaţie  pentru obţinerea dreptului de arendă pe un termen de 3 de ani  a bunului  imobil proprietate publică din domeniul public al UAT Chetrosu în scopul păşunatului animalelor:

–  terenul  cu suprafata 1,869 ha, destinatie – agricol, mod de folosinţă – păşuni,  amplasat  în extravilanul  s.Chetrosu, nr.cadastral 1017101393, preţ normativ de arendă anuală –4526,90 lei, valoarea de piaţă- 58000,00 lei (conform Raportului de evaluare), preţ de expunere  –5800,00 lei de arendă anuală.

2.Primarul L.Zalevschi va asigura pregătirea documentației necesare și va organiza licitația în conformitate cu legislația în vigoare.

3.Taxa de participare la licitaţie constituie 1000 lei pentru personae fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice.

4.Condiţii suplimentare la transmiterea terenului în arendă:

-fără drept de privatizare;

-fără drept de a construi pe el;

-fără drept de subarendă;

-fără a fi îngrădit (împrejmuit).

5.Primarul L.Zalevschi va încheia cu cîștigătorul licitației contractul de arendă conform legislației în vigoare şi cu stipularea condiţiilor specificate în p.4 al prezentei decizii.

6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                           D E C I Z I E  nr.6/13                                  

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la examinarea petițiilor

 Analizând informaţia prezentată de primarul L.Zalevschi, conform cererilor depuse,  conform  prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, conform avizului Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

  1.Se ia act de cererea depusă de SRL ”x”, administrator x, cu nr. de intrare 54 din 26.08.2020 privitor la solicitarea prelungirii termenului de arendă a terenului cu nr.cadastral 1017…, pentru încă un an.

1.1.Se împuterniceşte primarul L.Zalevschi de a semna Acord adiţional la Contractul de arendă nr.28 din 11 septembrie 2017, cu modificarea pct.2.1 din Contract şi stabilirea termenului de arendă până la 11 septembrie 2021.

2.Se ia act de cererea depusă de cet.x cu nr. de înregistrare 41 din 29.06.2020, privitor la soluţionarea problemei apărute în legătură cu terenul pentru construcţia casei de locuit în s.Todireşti atribuit prin Decizia nr.5/III/2 din 06.12.2007.

2.1.Problema repartizării unui lot de teren în alt loc se va ţine la control de către Comisia funciară şi vor fi efectuate modificări după delimitarea şi formarea terenului din fondul de rezervă al s.Todireşti.

3.Se respinge cererea depusă de x SRL, director general x,  cu nr. de intrare 130 din 12.06.2020, privitor la instalarea unui punct comercial în s.Chetrosu, din motiv că locul solicitat pentru amplasare este drum public, iar în nemijlocita apropiere a acestuia este organizată piaţa agricolă locală a locuitorilor com.Chetrosu.

4.Se respinge cererea depusă de cet.x cu nr. de intrare 50 din 13.08.2020, privitor la alocarea unui lot de pământ cu suprafaţa de 1 ha în s.Chetrosu pentru perioada de 49 de ani, din motiv că terenurile indicate în schema anexată la cerere nu sunt delimitate şi nu pot fi formate ca bunuri imobile independente.

5.Se respinge cererea înaintată de către cet.x cu nr. de intrare 44 din 20.07.2020 privitor la compensarea cheltuielilor suportate pentru urmarea cursurilor de perfecţionare, conform Contractului nr.43 din 23.06.2020 şi a cheltuielilor pentru transport, din motiv că nu au fost planificate surse financiare în acest scop şi studentul x nu a fost delegat la cursuri de către APL com.Chetrosu.

6.Se ia act de cererea unui grup de locuitori s.Chetrosu, cu nr. de intrare 45 din 29.07.2020, privitor la  verificarea corectitudinea amplasarii gardului de către cet.x.

6.1.Se obligă cet.x să demoleze gardul construit pe teren proprietate publică, până la data de 01 noiembrie 2020.

7.Se ia act de cererea cet.x, cu nr. de intrare 46 din 06.08.2020, privitor la  concretizarea traseului pentru conectarea la apeduct.

7.1.Se pune în sarcina specialiştilor de la ÎM “Gospodăria Comunală Chetrosu” determinarea punctului de racordare la apeduct pentru gospodăria cet.x.

8.Se ia act de cererea cet.x cu nr. de intrare 48 din 06.08.2020, privitor la  soluţionarea conflictului cu vecinax, care limitează accesul la beciul cet.x.

8.1.Se preîntâmpină cet.x şi cet.x de a confecţiona câte o cheie pentru fiecare proprietar şi de a avea grijă comună pentru curăţenia din preajmă.

9.Se ia act de cererea cet.x, cu nr. de intrare 55 din 01.09.2020, privitor la schimbul de teren destinat construcţiei casei de locuit, din motivul deplasării în natură a hotarelor terenului.

9.1.Cererea este ţinută la control de către specialistul în reglementarea regimului funciar –Tatiana Iamblea, pentru a fi soluţionată după efectuarea delimitării conturului în care este amplasat lotul pentru construcţia casei de locuit.

10.Se ia act de cererea cet.xcu nr. de intrare 88 din 07.09.2020, privitor la  permisiunea privatizării apartamentului amplasat pe str.M.Frunze nr.x ap.x, în calitate de curator al minorului x.

10.1.Se permite  cet. x, în calitate de curator al minorului x,  privatizarea apartamentului amplasat în s.Chetrosu str.Mihail Frunze nr.x ap.x.

10.2.Familia nominalizată în p.1 al deciziei este  în drept să depună cererea pentru privatizarea locuinţei la Comisia pentru privatizarea fondului de locuinţe de pe lângă Consiliul Raional Anenii Noi.

10.3.Se abrogă Decizia nr.2/9 din 29 martie 2019  “Cu privire la permisiunea de a privatiza locuinţa”.

11.Se ia act de cererea cet.x cu nr. de intrare 59 din 08.09.2020, privitor la  soluţionarea problemei deplasării în teren a lotului pentru construcţia casei de locuit.

11.1.Cererea este ţinută la control de către specialistul în reglementarea regimului funciar –Tatiana Iamblea, pentru a fi soluţionată după efectuarea delimitării conturului în care este amplasat lotul pentru construcţia casei de locuit.

12.Se respinge cererea depusă de către BPT Chetrosu, bibliotecar principal cet.Doloşcan Ludmila cu nr. de intrare 61 din 08.09.2020, privitor la  implicarea Consiliului pentru executarea bugetului de către ordonatorul de credite, conform bugetului aprobat, din motiv că  au fost efectuate modificări în buget.

13.Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în termenul prevăzut conform legislaţiei.

14.Executarea deciziei  va fi asigurată de  primarul Leonid Zalevschi.

15.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                             D E C I Z I E  nr.6/14                                  

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia

de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa

birourilor electorale ale secţiilor de votare din

comuna Chetrosu, r-l Anenii Noi

 În temeiul Hotărârei Parlamentului R.Moldova nr.65 din 21 mai 2020 privind stabilirea datei alegerilor Preşedintelui R.Moldova, având în vedere programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare  şi desfăşurare  a alegerilor din data de 01 noiembrie 2020 şi avizul comisiei de specialitate, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor Preşedintelui R.Moldova din data de  01 noiembrie 2020, conform  art.29 alin.(11), art.74 din Codul electoral, având în vedere prevederile Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se desemnează candidaturile pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din com.Chetrosu din partea consiliului local, după cum urmează în anexă.

2.Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa Consiliului Electoral al circumscripţiei uninominale Anenii Noi, conform  Programului calendaristic aprobat,  pîna la data de 29 septembrie 2020.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                         D E C I Z I E  nr.6/15                                  

                                                     din 16 septembrie 2020

Cu privire la încetarea raportului de serviciu

 Urmare a cererii depuse de dna Elena Diacioc, secretarul consiliului comunal Chetrosu, conform avizului comisiei de specialitate, în temeiul art.48 alin.(1), art.63 alin.(1) lit.j) al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art.881 al Codului Muncii al RM, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, alin.(3) art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Încetează raportul de serviciu al dnei Elena Diacioc, secretar al consiliului comunal Chetrosu, cu eliberarea din funcţia publică din data de 30 octombrie 2020.

 1. Exercitarea temporară a funcţiei de secretar al consiliului prin asigurarea interimatului până la realizarea  concursului  la funcţia  vacantă  şi numirea învingătorului va fi efectuată de către cet.Iamblea Tatiana.

3.Dna E.Diacioc  va preda toate actele administrative, bunurile, ştampila consiliului, pentru care este responsabilă dnei Iamblea Tatiana, care va asigura interimatul.

4.Se anunţă vacantă  funcţia publică de  secretar al consiliului comunal Chetrosu din data de 01.11.2020.

5.Controlul privind executarea prezentei decizii  se pune în seama  primarului Leonid Zalevschi, care va asigura realizarea procedurii de organizare  şi desfăşurare a concursului anunţat.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 

                                                             D  E C I Z I E  nr.6/16                                  

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu  privire la alocarea mijloacelor  financiare

şi achitarea indemnizaţiei unice

 În legătură cu cererea depusă de secretarul consiliului comunal Chetrosu, conform avizului comisiei de specialitate, prevederilor art.42 alin.(3) al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  art.14 p.2 (n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se alocă mijloace financiare  în sumă de 4245,0 lei din soldul mijloacelor băneşti constituite în urma executării bugetului pe anul 2019 pentru achitarea  indemnizatiei  unice în proporţie de 15% din salariul de funcţie determinat conform gradului şi treptei de salarizare deţinut pentru fiecare an complet de vechime în serviciul public.

2.Se achită dnei Elena Diacioc indemnizatia  unică pentru vechime în serviciul public.

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                                D E C I Z I E  nr.6/19                      

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la  modificarea Deciziei nr.1/9 din 13.03.2020

“Cu privire la aprobarea statelor de personal şi

 schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale

 “Gospodăria Comunală Chetrosu”

 În legătură cu necesitatea apărută, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

              1.Se modifică Decizia nr.1/9 din 13.03.2020 Cu privire la aprobarea statelor de personal şi   schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale  “Gospodăria Comunală Chetrosu” , după cum urmează:

– în Anexă, la poziţia 8, Titlul funcţiei se modifică din “Muncitor auxiliar” în “Electric”.

2.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

Preşedintele şedinţei consiliului   ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                             D E C I Z I E  nr.6/20                      

                                                     din 16 septembrie 2020

 Cu privire la actualizarea planului geometric

 Având în vedere necesitatea  actualizării  planului  geometric al terenului deţinut în proprietate privată din motivul necorespunderii suprafeţei depistate la măsurări în teren cu suprafaţa din Titlul de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren, conform avizului Comisiei de specialitate,  Actului de constatare în teren şi planului geometric, prevederilor cap.III a Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrării cadastrale  la nivel de teren, aprobat prin Ordinul ARFC nr.70 din  04.08.2017, n temeiul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor   art.14 alin.(3) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se permite actualizarea planului  geometric  al  bunului  imobil: – teren  cu nr.cadastral 1017108241, cu destinaţia- agricol, mod de folosinţă- lot pomicol, proprietar  Preguza Iurii.

2.Persoana nominalizată se va adresa la ASP Anenii Noi, SCT, pentru efectuarea lucrărilor din cont propriu.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC

 

                                                               D E C I Z I E  nr.6/21                      

                                                         din 16 septembrie 2020

 Cu privire la coordonarea schemei de amplasare

a traseului reţelelor de gaze naturale

 Având în vedere solicitarea depusă către ÎP “Chetrodex”, preşedinte I.Munteanu şi ÎP Teatralnîi, preşedinte L.Şovîldea, conform avizului Comisiei de specialitate,  Avizului de racordare eliberat de SRL “Ialoveni –Gaz”, în temeiul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor   art.14 alin.(3) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se permite trasarea reţelelor tehnice pentru obiectivul: “Alimentarea cu gaze naturale”, conform schemei anexate.

2.Se împuterniceşte primarul L.Zalevschi de a semna schema de amplasare a reţelelor de alimentare cu gaze natural care traversează localitatea Chetrosu.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului    ________________   Nicolai IPATOV

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                     ________________   Elena DIACIOC