Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

                                        D I S P O Z I Ţ I E   NR.82

                                          din 22 septembrie 2020     

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către xxx,    , privind acordarea concediului ordinar şi acordul dlui Morari Evgheni, conform pct.5.3. din contractul individual de muncă nr.    din    , conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a.2019-2020    xxx, xxx, începând cu 01 octombrie 2020, pentru perioada de 28 de zile, pînă la 28 octombrie 2020, inclusiv.

2.Pentru perioada concediului xxx responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu se numeşte  xxx.

3.Se acordă xxxajutor material la concediu, în mărimea unui salariu de funcţie lunar.

4.Prevederile prezentei dispoziţii  vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.

5.Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI