Decizii adoptate in sedinta nr.5 din 05.09.2020

Deciziile consiliului local

 

                                                               D E C I Z I E  nr.5/1                                              

                                                        din 05 septembrie 2020

 Cu privire la rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută, conform Contractului de acordare a subvenţiei în avans nr.6 din 24.08.2020 încheiat între Primăria com.Chetrosu şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în conformitate cu prevederile Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

              1.Se majorează alocaţiile bugetare la partea de Venituri pentru anul 2020 în sumă de 826700 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)S3S4(297)Org2 (05566),F1F3(0911):

-191420 Transferuri capitale primite cu destinstie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul   I                                          –  826700 lei

2.Se majoreaza alocaţiile bugetare la partea de Cheltueli pentru anul 2020 în sumă de 826700 lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): Grădiniţa Todireşti

-311120 Reparaţii capitale ale clădirilor       – 826700 lei

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.BRAILEAN, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion GROSU

 

CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena DIACIOC

 

 

                                                                    D E C I Z I E  nr.5/2                                  

                                                        din 05 septembrie 2020

 Cu privire la  modificarea Deciziei nr.3/2 din 20.12.2019

“Cu privire la aprobarea bugetului communal Chetrosu

pentru anul 2020 în a doua lectură”

În legătură cu necesitatea apărută, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  având în vedere avizul Comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se modifică Decizia nr.3/2 din 20 decembrie 2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului communal Chetrosu în a doua lectură”, după cum urmează:

– Anexa nr.7 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Efectivul limită al statelor de personal  din instituţiile publice finanţate de la bugetul          comunal Chetrosu  pe anul 2020

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
1 2 3 4
1 Administraţia primăriei  Chetrosu  – aparat 10747 10.5
2 Grădiniţa Chetrosu 05564 23.45
3 Grădiniţa  Todiresti 05566 23.45
4 Biblioteca  Chetrosu 05569 1.25
5 Biblioteca Todireşti 05568 1.25
6 Căminul cultural  Chetrosu 05572 1.5
7 Căminul cultural  Todireşti 05573 1.5
Total   62.9

 

2.Achitarea retribuirii muncii pentru unităţile de personal majorate se va efectua din contul economiei fondului de salariu formate în urma staţionării activităţii grădiniţelor de copii din com.Chetrosu.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

 Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion GROSU

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena DIACIOC

 

                                                           D E C I Z I E  nr.5/3                                  

                                                        din 05 septembrie 2020

Cu privire la casarea mijloacelor fixe

  Având în vedere montarea şi utilizarea turnurilor de apă noi, starea de uzură fizică maximală a turnurilor vechi şi insuficienţa acestora în sistem, conform Actului de constatare a stării Mijloacelor fixe, în baza Regulamentului privind  inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012; în conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.500 din 12.05.1998; în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; în baza art.14 alin.(2) lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate,  Consiliul comunal Chetrosu

                                  

                                                                  D E C I D E:

1.Se  permite  casarea  bunurilor  uzate, raportate  la  mijloacele fixe, aflate în gestionare la Întreprinderea Municipală ”Gospodăria Comunală Chetrosu”, după cum urmează:

-Turn Rojcov cu valoare iniţială-22548,0 lei, uzura-22548,0 lei, valoarea de bilanţ-0,00 lei;

-Turn Rojcov cu valoare iniţială-33044,0 lei, uzura-33044,0 lei, valoarea de bilanţ-0,00 lei;

-Turn cu valoare iniţială-20000,0 lei, uzura-1406,25 lei, valoarea de bilanţ-18593,75 lei.

2.Suma obţinută în urma realizării turnurilor la fier uzat va fi alocată pentru dezvoltarea ÎM „Gospodăria Comunală Chetrosu”, la solicitare.

3.Responsabil pentru executarea lucrărilor şi casarea bunurilor se numeşte Comisia în următoarea componenţă:

-Leonid Zalevschi, primar;

-Brailean Larisa, contabil –şef;

-Doloşcan Iurie, reprezentant ÎM „GC Chetrosu”;

-Costeţchi Liudmila, consilier;

-Cecan Ion, consilier.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ion Grosu, consilier.

  Preşedintele şedinţei consiliului                ________________   Ion GROSU

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________   Elena DIACIOC