Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

                                               D I S P O Z I Ţ I E   NR.79

                                              din 08 septembrie 2020

 Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

             1.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.6  la 16 septembrie 2020 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la executarea bugetului  comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020

Raportor: L.Brailean, contabil-şef

 1. Cu privire la redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie din com.Chetrosu

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la constituirea Consiliului de Administrație al ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu”

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la constituirea Comisiei de Cenzori a ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu”

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la modificarea componenţei Comisiei Administrative

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la modificarea unor decizii ale consiliului comunal Chetrosu

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la formarea bunului imobil

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la amenajarea pieţei agricole publice a com.Chetrosu

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la amenajarea unui teren de joacă pentru copii în s.Todireşti

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în urma măsurărilor cadastrale masive

Raportor: E.Diacioc, secretar

 1. Cu privire la actualizarea planului geometric

Raportor: E.Diacioc, secretar

 1. Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor proprietate publică

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la examinarea petițiilor

Raportor: L.Zalevschi, primar.

            2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 16.09.2020 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi